Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining & Economy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-812-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozyskuje wiedzę o górnictwie powierzchniowym i podziemnym oraz efektywności
ekonomicznej projektów górniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie projektowania modelu podziemnej kopalni. IKS1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie oceny ekonomicznej efektywności górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych. IKS1A_W03 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie określać lokalizację zakładu wydobywczego. IKS1A_U01 Projekt
M_U002 Student potrafi obliczać wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji górniczych IKS1A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i wykonywać projekty. IKS1A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie projektowania modelu podziemnej kopalni. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie oceny ekonomicznej efektywności górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie określać lokalizację zakładu wydobywczego. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczać wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji górniczych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i wykonywać projekty. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Introduction to mining.
Reserves of mineral useful and their classifications.
Development and exploitation.
Surface mining.
Underground mining.
Mine investment analysis.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

Evaluation of economic efficiency estimation – case studies.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena prezentacji w ramach ćwiczeń audytoryjnych.
Pozytywna ocena testu wiadomości z wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z zaliczenia wiadomości z wykładów (waga: 0,5) i prezentacji na ćwiczeniach audytoryjnych (waga:0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości na ćwiczeniach w zakresie ustalonym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hartman H., Mutmansky J.: Introductory mining engineering. John Wiley & Sons. New Jersey, 2002
2. Gentry D. W., O’Neill T. J.: Mine Investment Analysis. Society of Mining Engineers. Nowy Jork, 1984.
3. Paździora J.: Design of underground hard-coal mines. PWN. Warszawa, 1988
4. Takuski S., Krajewska T.: Teksty techniczne do nauki języka angielskiego dla studentów pionu górniczego AGH. Skrypty Uczelniane AGH. Kraków, 1977

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Magda R.: Selected aspects of theory of mine planning AGH Journal of Mining and Geoengineering, 2012 vol. 36 no. 3
2. Magda R. Modelling the mine production process in terms of planning the output volume with regard to the aspects of uncertainty and risk. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management— 2011 vol. 27, iss. 4
3. Magda R., Głodzik S., Jasiewicz J., Woźny T.: Concept of an information system supporting the use of technical means of production in the design of mine workings . Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2009 vol. 54 iss. 1
4. Magda R., Franik T.: Planning and design of rational parameters of longwall panels in underground hard coal mines. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2008 vol. 24 iss. 4/2
5. Magda R., Woźny T., Głodzik S., Jasiewicz J.: Data management for the mine production planning and design. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2008 vol. 24 iss. 4/2

Informacje dodatkowe:

Brak.