Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowy program użytkowy w geoinżynierii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-815-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu Student nabywa wiedzę i umiejętności posługiwania się specjalistycznym
oprogramowaniem do projektowania robót inżynierskich. Pozna zasady trójwymiarowego modelowania
powierzchni terenu, budowli ziemnych oraz ich wizualizacji w środowisku VR (wirtualnej rzeczywistości).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zaawansowane funkcje wybranego programu typu CAD IKS1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna stosowane w praktyce programy komputerowe w geoinżynierii IKS1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student potrafi przygotować i zarządzać ustawieniami rysunkowymi w programie IKS1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać niweletę terenu oraz profile przekrojów przez zadane obiekty rysunkowe IKS1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi tworzyć wizualizację obiektów 3D w środowisku VR IKS1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi samodzielnie zdobywać odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadania IKS1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zaawansowane funkcje wybranego programu typu CAD - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna stosowane w praktyce programy komputerowe w geoinżynierii - - + - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi przygotować i zarządzać ustawieniami rysunkowymi w programie - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać niweletę terenu oraz profile przekrojów przez zadane obiekty rysunkowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć wizualizację obiektów 3D w środowisku VR - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie zdobywać odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. Podstawowe funkcje programu AutoCAD Civil 3D.
2. Struktura i elementy rysunku, podstawowa modyfikacja ustawień rysunku.
3. Tworzenie i edytowanie numerycznych powierzchni terenu i obiektów 3D.
4. Omówienie podstawowych funkcji programu InfraWorks 360.
5. Wizualizacja terenu i obiektów 3D.
6. Rendering w środowisku VR (wirtualna rzeczywistość).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych polegało będzie na wykonaniu 5 zadań domowych i przesłaniu ich za
pomocą platformy UPEL AGH do prowadzącego zajęcia. Za każde z poprawnie wykonanych zadań
domowych Student otrzyma 10 pkt. Na ostaniach zajęciach odbędzie się kolokwium zaliczeniowe
obejmujące cały zakres realizowanego na zajęciach materiału. Z kolokwium zaliczeniowego Student
otrzyma max. 50 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Studenta wynosi więc 100 pkt. W zależności od liczby
uzyskanych punktów wystawiona zostanie ocena:
1) od 90 pkt. bardzo dobry (5.0);
2) od 80 pkt plus dobry (4.5);
3) od 70 pkt. dobry (4.0);
4) od 60 pkt. plus dostateczny (3.5);
5) od 50 pkt. dostateczny (3.0);
6) poniżej 50 pkt. niedostateczny (2.0)
Przewiduje się jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego. W terminie poprawkowym
maksymalną liczbą punktów do uzyskania będzie 30 pkt.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocena z zajęć laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona
nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie uzupełnić zakres
materiału obejmującego dane zajęcia. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Studenta z konieczności
przesłania zadania domowego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- help programu AutoCAD Civil 3D
- help programu InfraWorks360

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Inteligentna kopalnia węgla brunatnego – główne cele i założenia — [Intelligent lignite opencast mine –
main goals and assumptions] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Przemysław
BODZIONY, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Piotr KULINOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.] // W: III Polski Kongres
Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk. Tadeusz A. Przylibski ;
Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki
Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 226–228. — Referat wygłoszony w ramach
konferencji: Inteligentna kopalnia

Informacje dodatkowe:

W celu wykonania zadań domowych niezbędne będzie korzystanie z komputera z dostępem do
internetu. Szczegóły dotyczące instalacji programu, pobrania licencji do programu AutoCAD Civil 3D
oraz InfraWorks 360 zostaną podane przez Prowadzącego na pierwszych zajęciach.