Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Od górnictwa do geotechniki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-205-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Mazurkiewicz Maciej (mamaz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Studen zna technologie stosowane wspólczesnie w górnictwie IKS1A_W02, IKS1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student wie jak kształtował się rozwój górnictwa w Polsce IKS1A_W02, IKS1A_W03 Kolokwium
M_W003 Student wie jak przerabiano surowce mineralne w przeszłości IKS1A_W02, IKS1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić wpływ działalności górniczej na środowisko IKS1A_U04, IKS1A_U05 Kolokwium
M_U002 Student potrafi rozróźnić technologie wydobycia kopalin w zależności od typu surowca IKS1A_U04, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju technologicznego IKS1A_K03 Kolokwium
M_K002 Student ma świadomość znaczenia górnictwa w gospodarce Polski IKS1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Studen zna technologie stosowane wspólczesnie w górnictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak kształtował się rozwój górnictwa w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jak przerabiano surowce mineralne w przeszłości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić wpływ działalności górniczej na środowisko + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozróźnić technologie wydobycia kopalin w zależności od typu surowca + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju technologicznego + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość znaczenia górnictwa w gospodarce Polski + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

O pochodzeniu człowieka i cywilizacji. Górnictwo jako dziedzina działalności człowieka. Technologia pozyskiwania i obróbki kamienia w paleolicie i neolicie (zbieractwo, odkrywki). Krzemionki Opatowskie – przykład neolitycznej kopalni podziemnej. Górnictwo epoki bagna. Obiekty geotechniczne epoki bagna. Koplanie odkrywkowe i podziemne starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu – budownictwo i piramidy, akwedukty, sztolnie, miasta podziemne. Odrodzenie górnictwa, Agricola ojcem nowożytnej techniki wydobycia i przeróbki surowców. Górnictwo i geotechnika w początkach państwa Polskiego. Górnictwo solne i rudne na ziemiach poleskich. Rozwój górnictwa węglowego w Europie. Skanseny techniki górniczej w Polsce. Podziemne obiekty komunikacyjne w świecie – przykłady. Geotechnika w przekształcaniu środowiska geologicznego. “Quo vadis” – górnictwo i geotechnika.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z kolokwium, obecności na wykładzie mogą wpływać na wartość oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mazurkiewicz M.: Zarys dziejów górnictwa, AGH, Kraków 1984
Mikoś T.: Górnicze skarby przeszłości. Od kruszcu do wyrobu i zabytkowej kopalni. UWND. Kraków 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., 2010 – Technologie aplikacji mieszanin mineralnych do wyrobisk i zrobów w podziemnych zakładach górniczych. [W:] Model bezpiecznej eksploatacji górniczej w warunkach kumulacji i koincydencji zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych: praca zbiorowa/pod red. Wacława Dziurzyńskiego. Kraków: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, s. 225–228
Cała M., Mazurkiewicz M., Tajduś A., Walaszczyk J., 2003 – Brownfields in Upper Silesia Coalfields. [W:] ECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment: 15.–19. June, Germany/eds. Herbert Klapperich [et al.], p. 15–22.
Piotrowski Z., Mazurkiewicz M., 2006 – Chłonność doszczelnianych zrobów zawałowych Górnictwo i Geoinżynieria R. 30 z. 3 s. 37–47.
Maciej Mazurkiewicz, Stanisław Śwituła, Józef Rusinek, Jarosław Kołodziej, 2000 – Ewolucja techniczno-technologiczna wydobycia węgla w Kopalni Węgla Kamiennego ,,Piast” w kontekście koncentracji produkcji. Wiadomości Górnicze R. 51 nr 11, s. 482–490.

Informacje dodatkowe:

Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.