Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rekultywacja i rewitalizacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-703-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Naworyta Wojciech (naworyta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawy prawne rekultywacji, ogólne zasady rekultywacji, kierunki rekultywacji oraz kryteria ich wyboru IKS1A_W03, IKS1A_W05 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna różne metody oceny przydatności gruntów do rekultywacji, zasady kształtowania obiektów zgodnie z zasadami rekultywacji. Zna ogólne zasady projektowania robót rekultywacyjnych. IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Egzamin,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna ogólne zasady projektowania rewitalizacji obszarów poprzemysłowych z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i społecznych. IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru kierunku rekultywacji i zaprojektować kształt obiektu poprzemysłowego zgodnie z wymaganiami rekultywacyjnymi. IKS1A_U02, IKS1A_U05 Egzamin,
Projekt
M_U002 Student potrafi wykonać oznaczenia wybranych właściwości utworów geologicznych służące ocenie ich przydatności do rekultywacji oraz zinterpretować uzyskane wyniki. IKS1A_U03, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student umie przeprowadzić analizę, przygotować jej dokumentację oraz zaprezentować uzyskane wyniki. IKS1A_K03, IKS1A_K01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student potrafi pracować w laboratorium gleboznawczym. IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy prawne rekultywacji, ogólne zasady rekultywacji, kierunki rekultywacji oraz kryteria ich wyboru + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna różne metody oceny przydatności gruntów do rekultywacji, zasady kształtowania obiektów zgodnie z zasadami rekultywacji. Zna ogólne zasady projektowania robót rekultywacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna ogólne zasady projektowania rewitalizacji obszarów poprzemysłowych z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i społecznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru kierunku rekultywacji i zaprojektować kształt obiektu poprzemysłowego zgodnie z wymaganiami rekultywacyjnymi. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać oznaczenia wybranych właściwości utworów geologicznych służące ocenie ich przydatności do rekultywacji oraz zinterpretować uzyskane wyniki. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie przeprowadzić analizę, przygotować jej dokumentację oraz zaprezentować uzyskane wyniki. - - + + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w laboratorium gleboznawczym. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
 1. Aspekty formalno-prawne rekultywacji – definicje, ustawy i rozporządzenia.

  Aspekty formalno-prawne rekultywacji – definicje, ustawy i rozporządzenia.
  Ogólne zasady realizacji prac rekultywacyjnych. Etapy naprawy terenów poprzemysłowych.
  Kierunki rekultywacji i kryteria ich wyboru.
  Klasyfikacje przydatności utworów geologicznych o rekultywacji.
  Zasady i sposoby realizowania fazy technicznej rekultywacji.
  Faza biologiczna rekultywacji.
  Metody oceny sukcesu rekultywacji. Gleby industrioziemne.
  Metody projektowania rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.
  Podstawy prawne i źródła finansowania działań rewitalizacyjnych.
  Ochrona dziedzictwa przemysłowego w procesie rewitalizacji.

 2. Metody oceny sukcesu rekultywacji. Gleby industrioziemne.
 3. Metody projektowania rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.
 4. Podstawy prawne i źródła finansowania działań rewitalizacyjnych.
Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
 1. Omówienie zasad BHP i reguł pracy w obowiązujących w laboratorium.

  Omówienie zasad BHP i reguł pracy w obowiązujących w laboratorium.
  Oznaczanie suchej masy gruntu i maksymalnej polowej pojemności wodnej.
  Organoleptyczne określanie grup granulometrycznych utworów glebowych.
  Obliczenie dawki neutralizatora dla gruntu toksycznie kwaśnego.
  Oznaczanie pojemności sorpcyjnej gleb.
  Oznaczanie granic konsystencji gruntu.

  Oznaczanie zawartości węglanu wapnia w glebach.

 2. Oznaczanie suchej masy gruntu i maksymalnej polowej pojemności wodnej.
 3. Organoleptyczne określanie grup granulometrycznych utworów glebowych.
Ćwiczenia projektowe (9h):
Projekt rekultywacji fragmentu zwałowiska

1. Projekt przebudowy fragmentu zwałowiska zgodnie z wymaganiami rekultywacji.
2. Obliczenie ilości mas ziemnych koniecznych do przesunięcia.
3. Ocena stopnia trudności obudowy biologicznej.
4. Sporządzenie przedmiaru robót.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wypadkową ocen z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych. Obecność i aktywność na wykładach może być podstawą do podniesienia oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Karczewska A. „Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych” UWP Wrocław, 2008.
2. Gołda T. „Rekultywacja” skrypt AGH 1678, 2005.
3. Maciak F. „Ochrona i rekultywacja środowiska”Wyd. SGGW Warszawa, 1995.
4. Krzaklewski W. „Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych” Skrypty dla szkło Wyższych, AR, Kraków 1988.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami