Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-802-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni IKS1A_W03, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego IKS1A_U01, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_K002 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpienia publicznego IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_K003 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego IKS1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni - + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania - + - - - - - - - - -
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania - + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpienia publicznego - + - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (18h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia projektu inżynierskiego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie dotyczy

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
Ocena na podstawie wykonanego projektu