Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-110-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Malinowski Paweł (pamalino@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem sieci komputerowych. Warstwowy model referencyjny OSI/ISO. Urządzenia sieciowe w odniesieniu do modelu referencyjnego. Model TCP/IP. Adresowanie, klasy adresów. Zagrożenia w sieciach komputerowych. Metody zabezpieczania sieci komputerowych. Bazy danych. Systemy CAD, CAE, CAM. Możliwość zastosowania systemów komputerowego wspomagania. Zastosowanie baz danych oraz klastrów w technice.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Szczegółowa wiedza w zakresie przetwarzania informacji w sieciach komputerowych, zastosowanie baz danych oraz programów symulacyjnych. IPO2A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W002 Znajomość obsługi programów użytkowych wykorzystujących sieci komputerowe i klastry. IPO2A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność posługiwania się dedykowanymi programami dla odlewnictwa. IPO2A_U06 Aktywność na zajęciach
M_U002 Umiejętność adresowania sieci komputerowych, obliczania ilości podsieci, ilości hostów w danej podsieci. IPO2A_U06 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Szczegółowa wiedza w zakresie przetwarzania informacji w sieciach komputerowych, zastosowanie baz danych oraz programów symulacyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Znajomość obsługi programów użytkowych wykorzystujących sieci komputerowe i klastry. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność posługiwania się dedykowanymi programami dla odlewnictwa. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność adresowania sieci komputerowych, obliczania ilości podsieci, ilości hostów w danej podsieci. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Sieci komputerowe i klastry

Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem sieci komputerowych. Warstwowy model referencyjny OSI/ISO. Urządzenia sieciowe w odniesieniu do modelu referencyjnego. Model TCP/IP. Adresowanie, klasy adresów. Zagrożenia w sieciach komputerowych. Metody zabezpieczania sieci komputerowych. Bazy danych. Systemy CAD, CAE, CAM. Możliwość zastosowania systemów komputerowego wspomagania. Zastosowanie baz danych oraz klastrów w technice.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
Sieci komputerowe i klastry

Konfigurowanie urządzeń sieciowych trzeciej warstwy modelu OSI. Konfiguracja serwerów sieciowych NAS oraz wybranych usług sieciowych. Konfiguracja firewall’a, serwera DHCP, NAT. Przygotowanie okablowania sieciowego. Projektowanie podsieci.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach przedmiotu odbędą się 1-2 kolokwia, sprawozdanie, prezentacja wybranej tematyki. Aby zaliczyć przedmiot należy mieć pozytywne oceny ze wszystkich form przedstawionych powyżej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana na podstawie średniej ważonej z ocen z kolokwium, sprawozdań i prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student w celu zaliczenia przedmiotu powinien wykonać wszystkie zajęcia laboratoryjne uzgadniając termin z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych, superkomputerów i klastrów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Paweł Malinowski, Application of an Interactive Database System in the Foundry Production Preparation Process – SimulationDB.
2. Praca zbiorowa, Akademia sieci Cisco CCNA semestry 1 & 2
3. Karol Krysiak, Sieci komputerowe kompendium
4. W. Richard Stevens, Biblia TCP/IP tom1
5. Matthew S. Gast, 802.11 Sieci bezprzewodowe. Przewodnik encyklopedyczny
6. Innokenty Rudenko, Tsunami Computing, Routery Cisco. Czarna księga

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

www.bg.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Brak