Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tworzywa na formy i rdzenie odlewnicze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-201-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Jakubski Jarosław (jakubski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć przekazana jest wiedza rozszerzająca informację na temat tworzyw formierskich, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw dla odlewnictwa precyzyjnego i artystycznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów we współczesnym odlewnictwie. IPO2A_W03, IPO2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określić przyczyny powstawania braków odlewów spowodowane jakością materiałów formierskich. IPO2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi samodzielnie zaplanować eksperyment, wykonać pomiary i opracowywać dane empiryczne oraz wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. IPO2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin
M_U003 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych właściwości materiałów formierskich. IPO2A_U06, IPO2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Umie dobrać aparaturę kontrolno - pomiarową oraz wykonać badania tworzyw stosowanych na formy odlewnicze oraz ocenić ich przydatność do procesu technologicznego. IPO2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie z zakresu wytwarzania form i rdzeni. IPO2A_K02, IPO2A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów we współczesnym odlewnictwie. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić przyczyny powstawania braków odlewów spowodowane jakością materiałów formierskich. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie zaplanować eksperyment, wykonać pomiary i opracowywać dane empiryczne oraz wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych właściwości materiałów formierskich. + - + - - - - - - - -
M_U004 Umie dobrać aparaturę kontrolno - pomiarową oraz wykonać badania tworzyw stosowanych na formy odlewnicze oraz ocenić ich przydatność do procesu technologicznego. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie z zakresu wytwarzania form i rdzeni. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Celem przedmiotu jest zdobycie zaawansowanych wiadomości z zakresu materiałów ceramicznych do produkcji odlewów precyzyjnych w formach ceramicznych. Zostaną omówione aktualnie stosowane tworzywa, parametry którym muszą odpowiadać a także materiały wiążące, takie jak: lepiszcza, spoiwa i inne dodatki. Wyjaśnione zostaną podstawy wiązania i utwardzania tych mas. Zostaną także omówione współczesne trendy w doborze technologii i materiałów do produkcji form ceramicznych. Analiza obiegu mas formierskich i rdzeniowych w odlewni. Ocena technologiczna, ekonomiczna i ekologiczna poszczególnych technologii. Badania technologiczne zaawansowanych metod wykonywania mas formierskich i rdzeniowych. Parametr hot-distortion,Dobór mas do poszczególnych technologii. Nowoczesne systemy sterowania obiegiem masy w odlewni.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zapoznanie się z metodyką pomiarową i właściwościami:
- mas wiązanych spoiwami nieorganicznymi,
- mas przeznaczonych dla technologii prasowania przy użyciu wysokich nacisków prasujących.
- strefy przewilżonej klasycznych mas formierskich.
- oznaczanie parametru Hot Distortion dla wybranych mas formierskich.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie:
Ocena końcowa = OL
OL – ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Forma zaliczenia: test lub odpowiedź ustna. Sprawozdanie w formie pisemnej lub elektronicznej. Każde ćwiczenie musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną.
OL= 0,7•OD+0,3•SPR
OD – test, kolokwium lub odpowiedź ustna
SPR – sprawozdanie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Każde sprawozdanie i kolokwium musi być zaliczone na ocenę minimum 3.0. Ocena niedostateczna (ze sprawozdania lub kolokwium) wymaga poprawy na ocenę pozytywną.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pozycje podstawowe:
1. Dobosz St.M.: Woda w masach formierskich i rdzeniowych. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2006.
2. Lewandowski J.L.: Tworzywa na formy odlewnicze, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 1997.
3. Materiały Formierskie – Laboratorium, Skrypt Uczelniany nr 1500, Wydawnictwo AGH, Kraków 1997.
Pozycja uzupełniająca:
4. Jelinek P.: Pojivove soustavy slevarenskych formovacich smesi, Ostrava 2004.
5. Jakubski J.: Sztuczne sieci neuronowe (ANN) jako narzędzie do predykcji właściwości masy formierskiej pod kątem wspomagania sterowania jakością syntetycznej masy formierskiej, Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice 2013.
6. Major-Gabryś K.: Odlewnicze masy formierskie i rdzeniowe przyjazne dla środowiska, Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dobosz St.M.: Woda w masach formierskich i rdzeniowych. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2006,
2. Major-Gabryś K.: Odlewnicze masy formierskie i rdzeniowe przyjazne dla środowiska, Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice 2016,
3. JAKUBSKI J., DOBOSZ St. M. , MAJOR-GABRYŚ K.: Active binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality / // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2011 vol. 11 iss. 1, s. 49–52,
4. DOBOSZ St.M., Jelinek P., MAJOR-GABRYŚ K.: Author’s researches of improvement of moulding and core sands — Autorskie badania nad doskonaleniem mas formierskich i rdzeniowych, Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275, 2011 nr 5–6, s. 196–209,
5. MAJOR-GABRYŚ K.,DOBOSZ St.M.: A new ester hardener for moulding sands with water glass having slower activity, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2009 vol. 9 iss. 4, s. 125–128,
6. MAJOR-GABRYŚ K., DOBOSZ St.M., GRABARCZYK A., Badania laboratoryjne odlewniczych mas formierskich — Moulding sands laboratory tests, Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2015 nr 11–12, s. 62–64,
7. DOBOSZ St.M., Jelinek P., MAJOR-GABRYŚ K.: Development tendencies of moulding and core sands, China Foundry ; ISSN 1672-6421. — 2011 vol. 8 no. 4, s. 438–446,
8. DOBOSZ St.M., MAJOR-GABRYŚ K., Hosadyna-Kondracka M., JAKUBSKI J.: Impact of furan moulding sands on structure of castings made of spheroid (nodular) cast iron / I // W: Proceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], 2015. — S. 25–32,
9. DOBOSZ St.M., GRABARCZYK A., MAJOR-GABRYŚ K., JAKUBSKI J.: Influence of quartz sand quality on bending strength and thermal deformation of moulding sands with synthetic binders, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2015 vol. 15 iss. 2, s. 9–12,
10. GRABARCZYK A., MAJOR-GABRYŚ K., DOBOSZ St.M., Wojczuk M., Superson M.: Kompozycje: uwodniony krzemian sodu – materiał biodegradowalny jako spoiwo mas formierskich — Compositions: hydrated sodium silicate – biodegradable material, as moulding sands binder, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2014 vol. 14 spec. iss. 4, s. 37–42.

Informacje dodatkowe:

Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i przekazanym do wiadomości studentów.