Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia topienia i odlewania żeliwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-203-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Górny Marcin (mgorny@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje technologię otrzymywania żeliwa i wiedzę związaną z wytycznymi parametrów
technologicznych, które umożliwiają świadome kształtowanie struktury i właściwości żeliwa różnych
gatunków

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z hipotezą krystalizacji grafitu; płatkowego i kulkowego. IPO2A_W02 Egzamin
M_W002 potrafi objaśnić mechanizm modyfikacji i sferoidyzacji + modyfikacji grafityzującej. IPO2A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi przeprowadzić proces topienia żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego i sferoidalnego. IPO2A_U07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi przeprowadzić obróbkę cieplną żeliwa; zabieg austenityzowania i hartowania żeliwa z przemianą izotermiczną (żeliwo ADI). IPO2A_U07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi wskazać praktyczne wykorzystanie żeliwa sferoidalnego i żeliwa ADI oraz nawiązać kontakt ze współpracownikami. IPO2A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z hipotezą krystalizacji grafitu; płatkowego i kulkowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi objaśnić mechanizm modyfikacji i sferoidyzacji + modyfikacji grafityzującej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przeprowadzić proces topienia żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego i sferoidalnego. + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić obróbkę cieplną żeliwa; zabieg austenityzowania i hartowania żeliwa z przemianą izotermiczną (żeliwo ADI). + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi wskazać praktyczne wykorzystanie żeliwa sferoidalnego i żeliwa ADI oraz nawiązać kontakt ze współpracownikami. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 48 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Technologia topienia żeliwa w aspekcie otrzymania żeliwa o odpowiedniej strukturze i właściwościach.
2. Technologia wytapiania żeliwa modyfikowanego i sferoidalnego oraz obróbka cieplna żeliwa ausferrytycznego typu ADI.
2. Technologia wytapiania i kształtowanie struktury i własciwości żeliwa ciągliwego.
3. Technologia wytapiania i kształtowanie struktury i własciwości żeliwa stopowego.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Badania metaloznawcze żeliwa modyfikowanego, sferoidalnego i wermikularnego.
2. Badania metaloznawcze żeliwa ADI.
3. Badania trwałości efektów modyfikacji i sferoidyzacji.
4. Technologia otrzymywania i właściwości żeliwa stopowego cz. 1.
5. Technologia otrzymywania i właściwości żeliwa stopowego cz. 2.
6. Aspekty technologiczne kształtowania struktury i właściwości odlewów
cienkościennych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na ocenę końcowa. Ocena końcowa z
modułu jest obliczana napodstawie zaliczenia laboratoriów, obecności na wykładach oraz wyniku
egzaminu. Jeżeli student uczestniczył w co najmniej 70% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie
podniesiona o pół stopnia w stosunku do średniej oceny z egzaminu oraz z ćwiczeń laboratoryjnych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin ma
formę pisemną (lub ustną na
życzenie studenta). Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Zaliczenie każdego ćwiczenia
laboratryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości oraz sprawozdanie. Ocena z
ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny
muszą być pozytywne.
Sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych powinno zawierać:
1. Cześć teoretyczną (minimum 2 strony arkuszu A4). Część ta powinna być ściśle związana z tematem.
Powinna zawierać odniesienia do literatury (cytowania).
2.Część doświadczaną. Część ta powinna zwierać: przebieg ćwiczenia, zastosowane metody badań,
rodzaj użytych urządzeń, wyniki, ich analizę oraz wnioski.
3.Literaturę do części teoretycznej (ewentualnie do części doświadczalnej).
4.Sprawozdanie może być napisane ręcznie lub przy użyciu komputera. Na pierwszej stronie tabelka wg
podanego wzoru. Wszystkie strony sprawozdania muszą być spięte zszywką. Sprawozdanie powinno
być napisane na papierze kancelaryjnym lub wydrukowane na papierze do drukarki (białym).
5.Sprawozdanie zawiera datę ćwiczenia, nr grupy studenta i jest oryginalne (kopie nie są akceptowane).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kapturkiewicz W.: Modelowanie krystalizacji odlewów żeliwnych. Monografia nr 2/2003, Wyd. AKAPIT
stron 171.
2. Podręcznik: Sorelmetal: o żeliwie sferoidalnym. Tłum. Warszawa 2006.
3. Metals Handbook, Ninth Edition. Volume 15, CASTING, ASTM Intern. 1988.
4. Fraś E., Podrzucki C.: Żeliwo modyfikowane, Skrypt AGH, nr 675, Kraków 1981.
5. Publikacje dotyczące metalurgii i odlewnictwa żeliwa (kopie do wglądu studentom).
6. Transactions of the American Foundrymen’s Society, volumeny z roku 1990-2015 (volumeny
dostępne w Katedrze ISiKO)
7. Podrzucki C., Wojtysiak A.: Żeliwo plastyczne niestopowe. Część druga. Skrypt AGH nr 1138.
8. Podrzucki C.: Żeliwo. Struktura Własciwości żastosowanie. Wyd. ZG Stop, 1991
9. Górny M.: Kształtowanie struktury odlewów supercienkościennych z żeliwa sferoidalnego. Wyd. Akapit
(2010)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

2. Fraś E., Górny M., Lopez H.F.: Solidification conditions of gray and white cast iron Part I – Experimental
verification. Metallurgy and Foundry Engineering, vol. 31, nr 1 (2005) 37-52.
3. Górny M.: Thermal analysis of ductile iron in thin walled casting. Archives of Foundry Engineering,
vol. 7, nr 4 (2007) 69-72.
4.Fraś E., Górny M., Lopez H.F.: The transition from gray to white cast iron during solidification: Part III.
Thermal analysis. Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 36A (2005) 3093-3101.
5.Górny M.: Cast Iron: Compacted Graphite in Encyclopedia of Iron, Steel, and Their Alloys, DOI:
10.1081/E-EISA-120050773, 718-734. 2016.
6. Górny M.: Kształtowanie struktury odlewów supercienkościennych z żeliwa sferoidalnego. Wyd. Akapit
(2010)

Informacje dodatkowe:

Brak