Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konstrukcja odlewów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-207-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Maj Maria (mmaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zna ogólną koncepcję konstruowania komponentów odlewanych z uwzględnieniem specyfiki rożnego rodzaju tworzyw odlewniczych. Zna metody doświadczalnego kształtowania wytrzymałościowego odlewów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą ogólnej koncepcji konstrukcji odlewu z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych tworzyw odlewniczych IPO2A_W07, IPO2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat technik badawczych określających właściwości stosowanych tworzyw odlewniczych a także wie jak rozróżnić złe od dobrych konstrukcji IPO2A_W07, IPO2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować prosty odlew z uwzględnieniem właściwego doboru technologii odlewniczej IPO2A_U06, IPO2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi przeprowadzić badania zmęczeniowe na maszynie wytrzymałościowej MTS pod nadzorem prowadzącego. IPO2A_U05, IPO2A_U06 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Potrafi przeprowadzić cechowanie materiału elastooptycznego, określić poziom naprężeń w odlewie i modelu na podstawie metody elastooptycznej a także wyznaczyć naprężenia brzegowe. IPO2A_U08, IPO2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi analizować naprężenia cieplne i własne w odlewach IPO2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem IPO2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą ogólnej koncepcji konstrukcji odlewu z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych tworzyw odlewniczych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat technik badawczych określających właściwości stosowanych tworzyw odlewniczych a także wie jak rozróżnić złe od dobrych konstrukcji + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować prosty odlew z uwzględnieniem właściwego doboru technologii odlewniczej - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić badania zmęczeniowe na maszynie wytrzymałościowej MTS pod nadzorem prowadzącego. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić cechowanie materiału elastooptycznego, określić poziom naprężeń w odlewie i modelu na podstawie metody elastooptycznej a także wyznaczyć naprężenia brzegowe. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi analizować naprężenia cieplne i własne w odlewach - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Kryteria ekonomiczne doboru materiałów, zasoby, dostępność. Ocena właściwości materiałów. Wybrane metody badań pod kątem zastosowań. Rodzaje tworzyw i właściwości mechaniczne. Konstruowanie detalu odlewanego. Kształtowanie odlewów ze względu na niejednorodność struktury w różnych częściach odlewu. Kształtowanie odlewów ze względu na ich wytrzymałość i sztywność, Kształtowanie odlewów uwzględniające wytrzymałość zmęczeniową. Kształtowanie odlewów uwzględniające specyfikę rozmaitych tworzyw odlewniczych. Ukształtowanie odlewów ze względu na niebezpieczeństwo powstawania naprężeń, odkształceń i pęknięć. Klasyfikacja i charakterystyka naprężeń własnych. Naprężenia cieplne. Konstrukcje odlewów w kształcie belek i ram. Konstrukcje odlewów w kształcie płyt. Konstrukcje odlewów w kształcie skorup. Konstrukcje odlewów kokilowych, ciśnieniowych, precyzyjnych i wytwarzanych w formach skorupowych. Połączenia ścian. Przykłady dobrych i złych konstrukcji

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

Przetwórstwo żywic – materiały elastooptyczne. Cechowanie materiałów elastooptycznych- wyznaczanie stałej modelowej. Wyznaczanie naprężeń brzegowych. Wyznaczanie własności wytrzymałościowych – MTS. Model Tech. Badanie i analiza naprężeń cieplnych. Badanie i analiza naprężeń własnych. Połączenia ścian. Rapied prototyping.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczenia przedmiotu przedstawiane są zawsze studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu w danym semestrze i roku.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę stanowi średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego z wykładów oraz ze sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena z indywidualnego, dla kazdego studenta, projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdorazowo, wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta ustalany jest zakres odpowiedzi ustnej, która odbywa się w ramach konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Skarbiński M.: Konstrukcja odlewów, W-wa PWN 1957,
2. M.Skarbiński, J. Skarbiński: Technologiczność konstrukcji maszyn. WNT, W-wa 1982 r.
3. M.F.Ashby, D.R.H. Jones: Materiały inżynierskie WNT 1996.
4. Podstawy konstrukcji maszyn, pod redakcją M. Dietricha, WNT, W-wa 2008 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.M. Maj: Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych — Fatigue life of selected casting alloys Katowice ; Gliwice : Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, 2012. — 187 s.. — Bibliogr. s. 167–174, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-63605-03-2. — Na okł dod.: Monografia,
2.M. Maj, St. Pysz, J. Piekło, Andrzej Gazda : Badania zmęczeniowe stopu AlZnMgCu przeznaczonego na elementy zawieszenia — Fatigue testing of AlZnMgCu alloy used for parts of suspension system ,Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2012 R. 33 nr 6, s. 635–638. — Bibliogr. s. 638, Streszcz., Abstr.,
3.J. Piekło, M. Maj Methods of additive manufacturing used in the technology of skeleton castings Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 699–702. — Bibliogr. s. 702

Informacje dodatkowe:

Brak