Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanizacja, automatyzacja i modernizacja odlewni
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-301-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kaczmarska Karolina (karolina.kaczmarska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje rozszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie, zautomatyzowanych maszyn i urządzeń w systemie odlewni. Przedstawiane są podstawowe zasady modernizacji odlewni.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń (ich sterowaniu i automatyzacji) stosowanych w metalurgii i odlewnictwie IPO2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji wybranych, prostych procesów metalurgicznych i odlewniczych IPO2A_U01 Prezentacja,
Projekt
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim lub obcym prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów IPO2A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem IPO2A_K02 Prezentacja,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń (ich sterowaniu i automatyzacji) stosowanych w metalurgii i odlewnictwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji wybranych, prostych procesów metalurgicznych i odlewniczych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim lub obcym prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykłady

 • z zakresu mechanizacji odlewni dotyczą wyposażenia i struktury linii odlewniczych wyposażonych w automaty formierskie,
 • z zakresu automatyzacji odlewni dotyczą analizy systemów automatyzacji wybranych stanowisk, gniazd i linii technologicznych w odlewniach, zagadnień kompleksowej automatyzacji odlewni, analizy przykładów robotyzacji wybranych stanowisk w odlewniach, zagadnień doboru środków automatyzacji,
 • z modernizacji odlewni dotyczą naukowych i teoretycznych podstaw procesu projektowania wraz z metodologią nowoczesnego projektowania bazującego na ogólnej i matematycznej teorii systemów; obejmuje kompleksowy program projektowania odlewni w ujęciu zintegrowanym oraz zestaw metod i hipotez umożliwiających pragmatyczne kształtowanie koncepcji zakładów odlewniczych wraz z jej składnikami strukturalnymi.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Tematyka ćwiczeń projektowych dotyczy opracowania:

 • linii wytwarzania odlewów z automatami do formowania bezskrzynkowego
 • nowoczesnych rozwiązań dedykowanych mechanizacji odlewni,
 • struktury przestrzennej wybranego stanowiska produkcyjnego w odlewni,
 • koncepcji układu sterowania pracą wybranego zespołu/urządzenia,
 • i/lub parametrów oraz elementów układu sterowania pracą wybranego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia w ramach modułu są prowadzone w postaci wykładu oraz ćwiczeń projektowych. Ćwiczenia projektowe wspierane są z pomocą metod i technik kształcenia na odległość (np. udostępnianie cyfrowe materiały, testy online, zadania w wersji cyfrowej).

Zaliczenie ćwiczeń projektowych – warunki:

 • obecność na ćwiczeniach projektowych
 • przesłanie kolejnych części projektu przez uczelnianą platformę e-learningową we wskazanych przez prowadzącego terminach, udział w formach aktywności zamieszczonych w kursie e-learningowym,
 • pozytywne oceny z kolokwiów (ustnych lub pisemnych), prezentacji i projektu

ponadto

 • wszystkie aktywności realizowane w ramach ćwiczeń podlegają ocenie – jeśli nie uzyskały pozytywnej oceny wymagają poprawy we wskazanym przez prowadzącego terminie,
 • kolokwia (ustne lub pisemne) można poprawić jednokrotnie w trakcie trwania semestru w terminie ustalonym z prowadzącym.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu (OKM) jest identyczna z oceną oceną z ćwiczeń projektowych (OL) i jest obliczaną na podstawie ocen z kolokwiów (Ok), prezentacji (OR) oraz projektu (OP) uzyskanych w trakcie realizacji kursu:

OKM = OL =0,2*Ok+0,2*OR+0,6*OP

Ok – średnia ocena z kolokwiów (ustne lub pisemne), w tym także poprawkowych
OP – średnia ocen cząstkowych z poszczególnych etapów realizacji projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 • Student jest zobowiązany do udziału w ćwiczeniach projektowych, samodzielnego wykonywania i przesyłania do oceny kolejnych części projektu zgodnie z instrukcją i przyjętym harmonogramem, jednak w uzasadnionych/usprawiedliwionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od przyjętego harmonogramu realizacji projektu (przesyłanie maks. jednej części projektu w późniejszym terminie), przy czym student ma obowiązek uzasadnienia/usprawiedliwienia powodu powstałej zaległości/nieobecności.
 • Student jest zobowiązanych do samodzielnego nadrobienia zaległości (dot. szczególnie kolejnych etapów projektu) w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie i nie później niż dwa tygodnie przed końcem semestru.
 • Uzasadnioną/usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach kontaktowych, terminie prezentacji lub kolokwium student jest zobowiązany nadrobić w terminie ustalonym przez prowadzącego.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Obecność na wykładach nieobowiązkowa
 • Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa (zgodnie z regulaminem studiów)
 • wymagana jest znajomość zasad rysunku technicznego oraz podstawowa umiejętność obsługi dowolnego programu CAD (2D, 3D), pakietu Microsoft Office (arkusz kalkulacyjny Excel, dokument Word, prezentacja PowerPoint).
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chudzikiewicz R.: Mechanizacja i automatyzacja odlewni. WN-T, Warszawa, 1980.
2. Fedoryszyn A.: Systemy mechanizacji i automatyzacji odlewni. Linie wytwarzania odlewów. Materiał dostępny w formie konspektów.
3. Samsonowicz Z.: Automatyzacja procesów odlewniczych. WN-T. Warszawa, 1985
4. Wrona R.: Projektowanie odlewni – wykłady (skrypt): nr 712 AGH 1979.
5. Wrona R.: Projektowanie odlewni – ćwiczenia projektowe (skrypt): nr 759 AGH 1980
6. Wrona R.: Model zintegrowanego procesu projektowania zakładów (monografia): Zesz. Nauk. AGH 1989
7. Wrona R.: Projektoznawstwo – projektowanie odlewni (monografia): Zesz. Nauk. AGH 1996
8. Wrona R., Stawowy A., Macioł A.: Podstawy inżynierii projektowania odlewni, Kraków 2006, Wyd. PAN-DIT

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

moduł kierunkowy