Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wady odlewów, przyczyny, naprawa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-306-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Umie, korzystając z atlasów i norm, zidentyfikować wadę odlewu, opisać mechanizm jej powstawania i wskazaź najważniejsze (potencjane) przyczyny jej powstawania. IPO2A_W02, IPO2A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zidentywikować wadę utworząną na/w odlewie, określić przyczyny jej powstawania, podjąć działania technologiczne dla jej ograniczenia IPO2A_U07, IPO2A_U01, IPO2A_U03, IPO2A_U05 Kolokwium
M_U002 Umie posługiwac się współczesnymi metodami diagnostyki dla wykrywania i identyfikacji wad wyrobów odlewanych przed i po naprawie. IPO2A_U04, IPO2A_U08, IPO2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebe poszerzania swojej wiedzy w obszrze poznawania zjask towarzyszących procesom wywórczym przez odlewania, rozumienia ich wzajemnych powiązań IPO2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Umie, korzystając z atlasów i norm, zidentyfikować wadę odlewu, opisać mechanizm jej powstawania i wskazaź najważniejsze (potencjane) przyczyny jej powstawania. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentywikować wadę utworząną na/w odlewie, określić przyczyny jej powstawania, podjąć działania technologiczne dla jej ograniczenia + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie posługiwac się współczesnymi metodami diagnostyki dla wykrywania i identyfikacji wad wyrobów odlewanych przed i po naprawie. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebe poszerzania swojej wiedzy w obszrze poznawania zjask towarzyszących procesom wywórczym przez odlewania, rozumienia ich wzajemnych powiązań + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. 1. Wady odlewów, klasyfikacja, podział – normy krajowe, europejski i miedzi=ynarodowe

  Klasyfikacja wad odlewów w ujeciu norm krajowych, europejskich i miedzynarodowych. Problematyka identyfikacji wad, atlasy, programy komputerowe, opisy, itp.
  Pojecia wad dopuszczalnych, naprawialnych i nienaprawialnych (dyskwalifikujacych)
  Wady odlewów a warunki technicznego odbioru.
  Przyczyny powstawnia wad – wykresy Ischikawy.
  Budowanie bazodanowych programów w odlewniach dla systematyki informacji o rodzaju, ilosci i intensywnosci powstawania wad.
  Komputerowo wspomagana identyfikacja wad odlewów i przyczyn ich powstawania.

 2. 2. Wady kształtu

  Wyglad wad, przyczyny ich powstawania, sposoby zapobieganie.
  Anakliza przyczyn powstawania i mozliwosci zapobieganie grupy wad kształtu: uszkodzenie mechaniczne, niedolew, guz, zalewka, przestawienie, wypchniecie,wypaczenie.
  Metody wykrywania wad kształtu.
  Naprawa odlewów z wadami kształtu – wady naprawialne, sposoby naprawy.

 3. 3. Wady powierzchni surowej.

  Grupa wad obejmujaca 24 pozycje. Opis wad, identyfikacja, przyczyny powstawania dla odlewów wykonywanych z róznych stopów odlewniczych i w róznych technologiach. Analiza przyczyn wybranych, najczęsciej powstajacych wad powierzchni, wtym: chropowtość, pecherze ospowatość, nakłucia, obciagniecia, fałda, strup, blizna, wgniecenie, zyłki, przypalenia, wżarcia, zaprószenia.
  Metody wykrywania wad powierzchni, oceny ich skali, mechanizmu powstawania. Sposoby zapobiegania powstawaniu poszczególnych wad. Naprawa wad powierzchni.

 4. 4. Przerwy ciagłości

  Identyfikacja z uzyciem współczesnych metod defektoskpii wad o charakterze przerw ciagłości, w tym peknięć na gorąco, peknięć na zimno, naderwań, pęknięć żarzeniowych i pęknięć międzykrystalicznych.
  Analiza przczyn powstawania wad w technologii form piaskowych i form metalowych dla wybranej grupy stopów.

 5. 5. Wady wewnętrzne

  Grupa wad obejmujaca 16 pozycji, w wiekszosci wad niedopuszczalne lub nienaprawialne. Przyczyny powstawania, mozliwosci zapobiegania wybranej grupy w tym: porowatosci, jam skurczowych, rzadzizn, zażuzleń, zapiaszczeń, zabieleń, segregacji.
  Metody wykrywania wad wewnetrznych – defektoskopia ultradźwiękowa i rentgenowska.

 6. 6. Metody naprawy odlewów.

  Wspólczesne metody naprawy odlewów przez spawanie, "szycie’, podciśnieniowe i cisnieniowe uszczelnianie, obróbke powierzchni. Mechaniczne sposoby naprawy, spawanie, uszczelnianie odlewów, kitowanie, metalizacja, specjalne metody naprawy odlewów.

Ćwiczenia laboratoryjne (5h):
 1. 1. Wpływ czynników technologicznych na powstawanie niedolewów

  Wykonanie w odlewni doświadczalnej wydziału ćwiczenia nad okresleniem wpływu podstawowych czynników technologicznych na powstawanie niedolewów w odlewzch wykonanych z żeliwa GJL.
  Opracowanie sprawozdania

 2. 2. Doświadczalne wyznaczenie skłonności do powstawania obciagnieć (na powierzchni) odlewów

  Wykonanie w odlewni doświadczalnej W. Odlewnitwa oceny wpływu wybranych czynników na powstawanie obciagnięć w odlewach żeliwnych.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie sprawozdania.

 3. 3. Wpływ wybranych czynników na powstawanie przypaleń i wżarć

  Wykonanie w odlewnidoświadczalnej serii prób dla określenia skłonności do powstawania przypaleń i wżarc na odlewach żeliwnych wykonywanych w formach piaskowych.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń.

 4. 4. Chropowatość powierzchni dolewów wykonywanych wformach piaskowych – wpływ czynników technologicznych

  Metody badań chropowatosci powierzchni surowej. Ocena, w drodze doświadczeń wykonanych w odlewni doświadczalnej wpływu podstawowych czynników na powstawanie chropowatosci odlewów.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń.

 5. 5. Kontrola jakości odlewów nieniszczącą metodą ultradźwiękową.

  Aparatura pomiarowa, metodyka badań ultradźwiękowych, ocena struktury (wad struktury odlewów), wykrywanie wad wewnętrznych (defektoskpia klasyczna, ocena jakosci ciekłego metalu technika ultradźwiekową.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Srednia wazona:

1. Obecność na wykladach (> 50% obecności) – 30 %

2. Zaliczenie ćwiczeń (ocena z zaliczenia) – 70 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Znajomość procesów technologicznych w produkcji odlewów

2. Obecność w zajeciach laboratoryjnych obowiazkowa, jako warunek wstępny do uzyskania zaliczenia ćwiczenia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Z. Falęcki : „Analiza wad odlewów” – wyd. AGH, Kraków(1997), ISSN 0239-6114
2.J. Zych : „Analiza wad odlewów-wybrane zagadnienia-laboratorium”.
wyd .AGH (2001) SU. 1623
3.J. Baler; M. Köppen: „Podręcznik wad odlewniczych” Wyd. IKO -Erblöh, (wyd. polskie wg przekładu J.Zych, M.Buczko, r.2000)
4.T. Elbel i zespół; „Vady Odlitku ze Slitin Żeleza” Brno 1992r
5.S.Kluska –Nawarecka: Metody komputerowe wspomagania diagnostyki odlewów” Inst. Odl. K-ów 99
6. H. Wąsowicz: “Naprawa Odlewów”, WNT , Warszawa (1973)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak