Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-403-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi zbierać dane z eksperymentów, opracowywać je graficznie, interpretować wyniki obliczeń i eksperymentów, posiada niezbędną w tym zakresie wiedzę IPO2A_W06 Wykonanie projektu
M_W002 Student ma wiedzę i zna podstawowe procesy występujące w technice wytwarzania przez odlewania. Zna podstawowe metody i urządzenia służące do prowadzenie eksperymentu doświadczalnego lub wirtualnego (symulacji komputerowej) w celu realizacji zadań zdefiniowanych w pracy lub projekcie inżynierskim IPO2A_W01, IPO2A_W06, IPO2A_W03 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętność planowania doświadczeń w celu wykazania przyjętych celów i tez pracy inżynierskiej lub projektu. Ma umiejętność samodzielnego opracowania analiz literatury i wyników badań. Potrafi dokonać krytycznej analizy w obu obszarach oraz prezentacji wyników tych analiz IPO2A_U03 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Student potrafi samodzielnie opracować rozwiązania prostego problemu z obszaru projektowania procesów technologicznych ze wspomaganiem komputerowym IPO2A_U06, IPO2A_U07 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma kompetencje społeczne w zakresie projektowania bezpiecznych rozwiązań technologicznych i inżynierskich, umie pracować zespołowo dla osiągnięcia założonego celu IPO2A_K02, IPO2A_K03, IPO2A_K04, IPO2A_K01 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi zbierać dane z eksperymentów, opracowywać je graficznie, interpretować wyniki obliczeń i eksperymentów, posiada niezbędną w tym zakresie wiedzę - + - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę i zna podstawowe procesy występujące w technice wytwarzania przez odlewania. Zna podstawowe metody i urządzenia służące do prowadzenie eksperymentu doświadczalnego lub wirtualnego (symulacji komputerowej) w celu realizacji zadań zdefiniowanych w pracy lub projekcie inżynierskim - + - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność planowania doświadczeń w celu wykazania przyjętych celów i tez pracy inżynierskiej lub projektu. Ma umiejętność samodzielnego opracowania analiz literatury i wyników badań. Potrafi dokonać krytycznej analizy w obu obszarach oraz prezentacji wyników tych analiz - + - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie opracować rozwiązania prostego problemu z obszaru projektowania procesów technologicznych ze wspomaganiem komputerowym - + - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje społeczne w zakresie projektowania bezpiecznych rozwiązań technologicznych i inżynierskich, umie pracować zespołowo dla osiągnięcia założonego celu - + - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 502 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 467 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):
-
Zajęcia seminaryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praca jest oceniana przez opiekuna pracy i jej recenzenta, wynik końcowy jest średnią z ocen cząstkowych. W ocenie uwzględnia się: trafność zdefiniowania celu pracy i jego realizację, formę i umiejętność opisu doświadczeń, prawidłowość wnioskowania, korzystanie z literatury krajowej i zagranicznej, poprawność stosowanych metod badawczych, znaczenie tematyki dla praktyki, powiązanie tematyki z kierunkiem kształcenia, staranność opracowania, itp.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student dokonuje wyboru tematyki pracy i jej opiekuna ze zbioru prac zatwierdzonych przez Radę Wydziału na dany rok akademicki. Wyboru dokonuje na 1 rok przed jej złożeniem w celu obrony

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura specjalistyczna, ściśle powiązana z tematyką pracy, zalecana analiza literatury szerszej niż tylko krajowe pozycje: książki i publikacje specjalistów z tematyki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Poradnik Odlewnika – Odlewnictwo Współczesne – Tom I Kraków 2013. Prac zbiorowa pod redakcją J. Sobczaka

Informacje dodatkowe:

Brak