Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Własciwości odlewnicze stopów i metody badań
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-405-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Tyrała Edward (tyrala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe właściwości odlewnicze stopu, które w istotny sposób wpływają na otrzymywanie z niego odlewów bez wad. W grupie właściwości odlewniczych materiałów inżynierskich wyszczególniono: lejność i odtwarzalność formy, wrażliwość na szybkość chłodzenia, skurcz odlewniczy i związane z nim skłonności do tworzenia w odlewach skurczowych nieciągłości, naprężeń i pęknięć. IPO2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zbadać i ocenić podstawowe właściwości odlewnicze stopów. Umie przeprowadzić odlewnicze próby technologiczne. Potrafi przeprowadzić próbę lejności. IPO2A_U03 Kolokwium
M_U002 Umie wyznaczyć właściwości fizyczne stopów a w szczególności wyznaczyć współczynniki rozszerzalności cieplnej oraz zna ich wartości dla wybranych faz występujących w stopach odlewniczych. Potrafi dobrać stopy odlewnicze do określonych zastosowań. IPO2A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować w zespole i rozwiązywać probelmy związane z doborem odpowiednich na dany elemnt konstrukcjny materiałów odlewanych. IPO2A_K01 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe właściwości odlewnicze stopu, które w istotny sposób wpływają na otrzymywanie z niego odlewów bez wad. W grupie właściwości odlewniczych materiałów inżynierskich wyszczególniono: lejność i odtwarzalność formy, wrażliwość na szybkość chłodzenia, skurcz odlewniczy i związane z nim skłonności do tworzenia w odlewach skurczowych nieciągłości, naprężeń i pęknięć. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zbadać i ocenić podstawowe właściwości odlewnicze stopów. Umie przeprowadzić odlewnicze próby technologiczne. Potrafi przeprowadzić próbę lejności. + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie wyznaczyć właściwości fizyczne stopów a w szczególności wyznaczyć współczynniki rozszerzalności cieplnej oraz zna ich wartości dla wybranych faz występujących w stopach odlewniczych. Potrafi dobrać stopy odlewnicze do określonych zastosowań. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole i rozwiązywać probelmy związane z doborem odpowiednich na dany elemnt konstrukcjny materiałów odlewanych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podział materiałów inżynierskich i kryteria ich doboru.
2. Właściwości odlewnicze żeliwa, staliwa oraz stopów metali nieżelaznych.
3. Lejność i odtwarzalność formy. Czynniki wpływające oraz wyznaczanie lejności i odtwarzalności.
4. Skurcz odlewniczy, parametry skurczu odlewniczego, wyznaczanie skurczu odlewniczego, czynniki wpływające na parametry skurczu odlewniczego.
5. Skłonność stopów do tworzenia jam skurczowych i odlewniczych. Wyznaczanie skłonności do tworzenia jam skurczowych i odlewniczych. Czynniki wpływające na skłonność do tworzenia jam skurczowych i odlewniczych. Zapobieganie powstawaniu jam skurczowych. Skłonność do tworzenia w odlewach pęcherzy gazowych.
6. Skłonność do tworzenia naprężeń w odlewach. Naprężenia w odlewach, podział i przyczyny ich powstawania. Czynniki wpływające na wartość naprężeń odlewniczych. Sposób odprężania odlewów. Wrażliwość stopu na szybkość chłodzenia.
7. Badania cieplne, badania dylatometryczne i badania magnetyczne.
8. Badania defektoskopowe – metody radiologiczne, ultradźwiękowe, magnetyczne i fluoroscencyjne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na ocenę końcowa. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie kolokwium zaliczeniowego oraz obecności na wykładach. Jeżeli student uczestniczył w co najmniej 50% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do oceny z kolokwium zaliczeniowego. Zaliczenie ma formę pisemną.
Student ma prawo do dwóch poprawkowych terminów zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Przybyłowicz K. Metody Badania Tworzyw Metalicznych, Kielce 2011
2. Kosowski A. Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów odlewniczych. Kraków 2003
3. Podrzucki Cz. Żeliwo. T1 i 2. Kraków 1991

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Identification of volumetric phase share of the basis of the relative magnetic loss of an alloy — Ocena udziału objętościowego faz na podstawie względnej stratności magnetycznej stopu / E. TYRAŁA, P. Tyrała // Archives of Metallurgy and Materials 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 271–274.
2. Measurement of phase transformation kinetics in austempered ductile iron / E. TYRAŁA, M. GÓRNY, M. KAWALEC // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 175–178.
3.Ocena zmian składu fazowego w żeliwie ADI metodą magnetyczną — [Estimation of the phase changes in the ADI by magnetic method] / Edward TYRAŁA // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 145–150.
4. Phase composition using a variable magnetic field / Edward TYRAŁA // ISIJ International ; ISSN 0915-1559. — 2014 vol. 54 no. 3, s. 700–703.

Informacje dodatkowe:

Brak