Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Najlepsze dostępne techniki w odlewnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-406-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń , zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w poczynaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej IPO2A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma elementarna wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w metalurgii, w szczególności w obszarze odlewnictwa IPO2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna zasady normalizacji międzynarodowej i w UE i potrafi je wykorzystać w obszarze działalności przemysłowej. Potrafi stosować zasady organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania w podejmowanych działaniach technicznych IPO2A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera metalurga i odlewnika IPO2A_K03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń , zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w poczynaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarna wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w metalurgii, w szczególności w obszarze odlewnictwa + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna zasady normalizacji międzynarodowej i w UE i potrafi je wykorzystać w obszarze działalności przemysłowej. Potrafi stosować zasady organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania w podejmowanych działaniach technicznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera metalurga i odlewnika + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Program wykładów

Dyrektywa UE 96/62/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczenia Zanieczyszczeń (IPPC). Krajowe akty prawne dotyczące pozwoleń zintegrowanych. Wytyczne dotyczące sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Najlepsze Dostępne Techniki stosowane w odlewnictwie i ich wpływ na środowisko.
Monitoring funkcjonowania instalacji IPPC oraz kontrola zgodności z wydanym pozwoleniem zintegrowanym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach i zaliczenie przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Celem wykładu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT) stosowanymi w odlewnictwie, a wynikającymi z Dyrektywy UE IPPC.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wykłady prof. M. Holtzera
2. Dyrektywa UE 96/62/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczenia Zanieczyszczeń (IPPC).
3. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska.
4. Zintegrowane zapobieganie i ograniczenie zanieczyszczeń. Dokument Referencyjny BREF Najlepsze Dostępne techniki w kuźnictwie i przemyśle odlewniczym www.gov.mos.pl
5. Przewodnik w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik(NDT). Wytyczne dla branży odlewniczej. Pod. red. M. Holtzera. www.gov.mos.pl
6. Holtzer M., Dańko J., Dańko R.: Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelaznych z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. Vol. 28, nr 1, 2008, 47-59.
7. Holtzer M.: Influence of the cast iron melting processes on environment using BAT. Archives of Foundry Engineering v. 7, issue 4/2007, 83-88.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Przewodnik w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik(NDT). Wytyczne dla branży odlewniczej. Pod. red. M. Holtzera. www.gov.mos.pl
2. Holtzer M., Dańko J., Dańko R.: Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelaznych z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. Vol. 28, nr 1, 2008, 47-59.
3. Holtzer M.: Influence of the cast iron melting processes on environment using BAT. Archives of Foundry Engineering v. 7, issue 4/2007, 83-88.

Informacje dodatkowe:

Brak