Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Conveyor transport systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-104-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wszystkie zaplanowane treści programowe dostarczą niezbędną wiedzę na temat budowy i eksploatacji przenośnikowych systemów transportowych oraz fachowej nomenklatury anglojęzycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 ma wiedzę na temat budowy, własności i zasad doboru cięgien przenośnikowych MBM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W003 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników MBM2A_W15, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W004 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego MBM2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W005 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych MBM2A_U08, MBM2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych MBM2A_U15, MBM2A_U25, MBM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat budowy, własności i zasad doboru cięgien przenośnikowych + - - - - + - - - - -
M_W003 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
M_W004 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego + - - - - - - - - - -
M_W005 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych - - - - - + - - - - -
M_U002 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

 1. Classification and properties of transported materials.
 2. Characteristics of the continous transport. Classification of conveyors used in inhouse transport.
 3. Technical and operational data of conveyor systems in mining. Mineral extraction systems, longwall scraper conveyors, belt conveyors.
 4. Conveyor systems for bulk materials. Scraper-pipe conveyors. Oscillating and vibrating conveyors. Screw conveyors.
 5. Silos, hoppers and bunkers. Operating principle, structure, nomenclature.
 6. Bulk materials handling systems in harbours. Shooters.
 7. Conveyors for vertical transport. Bucket elevators, pocket conveyors, snake conveyors. Operating principle, structure, and nomenclature.
 8. Conveyor systems for cargo transport. Plate, overhead, slat and apron conveyors. Baggage handling systems for airports.
 9. Conveyors to transport people. Mining belt conveyors, belt walkways and escalators.
 10. Automation of conveyor transport systems. Belt weighers. Monitoring and diagnostics of transport systems.

Zajęcia seminaryjne (10h):
Technical and operational data of conveyor systems.

 1. Presentation and discussion of topics of seminar
 2. Discussion of how to prepare a presentation.
 3. Technical and operational data of conveyor systems.
 4. Methodology of calculations of conveyors.
 5. Presentations and discussion.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń seminaryjnych jest uczestnictwo w nich i przygotowanie prezentacji na zadany temat.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona uwzględniająca obecność na wykładach (0,2), seminariach (0,2), aktywność podczas
zajęć (0,1) i ocenę prezentacji (0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest każdorazowo ustalany z prowadzącym zajęcia seminaryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułu Conveyors

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk.
  Katowice 1990.
 2. Antoniak J.: Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wyd. Pol. Śląska,Gliwice 2005.
 3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
  Kraków 2008.
 4. Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wroc. Wrocław 2003.
 5. Goździecki M., Świątkiewicz H.:Przenośniki, WNT, Warszawa 1975.
 6. Siedlar A., Teoria działania napędu przenośników taśmowych, Wydawnictwo AGH, Kraków
  1990.
 7. Żur T., Hardygóra M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wyd. Śląsk. Katowice 1996.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kulinowski P. Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu projektowa-nia w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 1, 2013.
 • Kulinowski P. Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych. Wydawnictwa AGH, 2012.
 • Kulinowski P.: Analytical Method of Designing and Selecting Take-up Systems for Mining Belt Conveyors. Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 4, p. 1301–1315, 2013.
  Kulinowski P.: Simulation method of designing and selecting tensioning systems for mining belt conveyors — * Symulacyjna metoda projektowania i doboru urządzeń napinających dla górniczych przenośników taśmowych Arch. Min. Sci., Vol. 59 (2014), No 1, p. 123–138, 2014
Informacje dodatkowe:

Jest sprawdzana obecność na wykładach.