Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budowa i eksploatacja pojazdów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-105-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student ma wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji współczesnych pojazdów drogowych, zwłaszcza samochodów osobowych, dotyczącą układu przeniesienia napędu, zawieszeń, układów hamulcowych itd.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada ugruntowaną wiedzę ze studiów I stopnia w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń. Ma wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących podczas ruchu pojazdu. Zna rolę zjawiska tarcia i umie określić jego pozytywny oraz negatywny wpływ na działanie układów pojazdu. MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W002 Student zna zasadę funkcjonowania przekładniowych skrzyni biegów – manualnych i automatycznych. Posiada wiedzę dotyczącą doboru parametrów układu przeniesienia napędu do określonej jednostki napędowej. MBM2A_W17, MBM2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą aktualnie stosowanych konstrukcji układów przeniesienia napędu, kierowniczego, zawieszenia i ogumienia pojazdów. Zna stosowane materiały konstrukcyjne pod kątem zastosowań w budowie pojazdów i potrafi określić ich wpływ na własności eksploatacyjne. MBM2A_W16, MBM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W004 Student ma wiedzę o cyklu życia pojazdów, zna tendencje rozwojowe w ich budowie i potrafi określić ich oddziaływanie na środowisko naturalne. MBM2A_W14, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W005 Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania produkcji, wytwarzania i eksploatacji pojazdów. Zna system prawny związany z pojazdami. MBM2A_W13, MBM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu systemu prawnego dotyczącego pojazdów. Ma umiejętność wyszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy. Potrafi oceniać nowe rozwiązania konstrukcyjne pojazdów pod kątem ich niezawodności i efektywności działania. MBM2A_U04, MBM2A_U14, MBM2A_U09 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy analizować zjawiska zachodzące w pojazdach i określać ich wpływ na stan techniczny pojazdu oraz planować, organizować i przeprowadzać naprawy i remonty MBM2A_U17, MBM2A_U13, MBM2A_U21 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student rozumie aspekty systemowe eksploatacji pojazdów, w tym ich wpływ na środowisko naturalne. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. MBM2A_U17, MBM2A_U15 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi w sposób zrozumiały i przejrzysty prezentować swoją wiedzę z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. MBM2A_U08 Egzamin,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi kierować procesami produkcyjnymi i zarządzać zespołem ludzi. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie pojazdów i przekazywania nabytej wiedzy w sposób przejrzysty i zrozumiały. MBM2A_K01, MBM2A_K06, MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada ugruntowaną wiedzę ze studiów I stopnia w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń. Ma wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących podczas ruchu pojazdu. Zna rolę zjawiska tarcia i umie określić jego pozytywny oraz negatywny wpływ na działanie układów pojazdu. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasadę funkcjonowania przekładniowych skrzyni biegów – manualnych i automatycznych. Posiada wiedzę dotyczącą doboru parametrów układu przeniesienia napędu do określonej jednostki napędowej. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą aktualnie stosowanych konstrukcji układów przeniesienia napędu, kierowniczego, zawieszenia i ogumienia pojazdów. Zna stosowane materiały konstrukcyjne pod kątem zastosowań w budowie pojazdów i potrafi określić ich wpływ na własności eksploatacyjne. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę o cyklu życia pojazdów, zna tendencje rozwojowe w ich budowie i potrafi określić ich oddziaływanie na środowisko naturalne. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania produkcji, wytwarzania i eksploatacji pojazdów. Zna system prawny związany z pojazdami. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu systemu prawnego dotyczącego pojazdów. Ma umiejętność wyszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy. Potrafi oceniać nowe rozwiązania konstrukcyjne pojazdów pod kątem ich niezawodności i efektywności działania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy analizować zjawiska zachodzące w pojazdach i określać ich wpływ na stan techniczny pojazdu oraz planować, organizować i przeprowadzać naprawy i remonty - - + - - - - - - - -
M_U003 Student rozumie aspekty systemowe eksploatacji pojazdów, w tym ich wpływ na środowisko naturalne. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. - - + + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi w sposób zrozumiały i przejrzysty prezentować swoją wiedzę z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi kierować procesami produkcyjnymi i zarządzać zespołem ludzi. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie pojazdów i przekazywania nabytej wiedzy w sposób przejrzysty i zrozumiały. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1. Elementy teorii ruchu, opory ruchu pojazdu.
2. Źródło mocy i momentu w napędach pojazdów – silniki spalinowe i elektryczne oraz ich charakterystyki.
3. Konstrukcja silników, jednomasowe i dwumasowe koło zamachowe.
4. Sprzęgła w układzie napędowym pojazdów: cierne (z samoregulacją i bez samoregulacji), hydrokinetyczne, wielopłytkowe.
5. Skrzynie przekładniowe – algorytm obliczania przełożeń w skrzyniach biegów.
6. Automatyczne skrzynie przekładniowe: klasyczne hydrokinetyczne, zautomatyzowane, CVT i dwusprzęgłowe.
7. Wały napędowe.
8. Przeguby na wałach i półosiach napędowych, przeguby homokinetyczne i niehomokinetyczne.
9. Przekładnie kierownicze, wspomaganie: hydrauliczne, elektrohydrauliczne i elektryczne.
10. Mosty napędowe.
11. Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe (także o zwiększonym tarciu).
12. Zawieszenie pojazdów: kolumna MacPhersona, zawieszenie wielowahaczowe itd.
13. Pojazdy hybrydowe i elektryczne.
14. Systemy bezpieczeństwa w pojazdach.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

- Dwumasowe koło zamachowe.
- Budowa sprzęgła ciernego pojazdu.
- Sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne.
- Skrzynie przekładniowe, mechanizmy zmiany przełożeń.
- Równobieżność przegubów.
- Mechanizmy różnicowe zwykłe.
- Mosty napędowe.
- Zawieszenia w pojazdach.
- Przekładnie i układy kierownicze.

Ćwiczenia projektowe (8h):

W ramach ćwiczeń projektowych realizowane są projekty: jednotarczowego sprzęgła ciernego samochodu osobowego i doboru przełożeń w manualnej skrzyni biegów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład jest nieobowiązkowy. Jednak na wszystkich wykładach sprawdzana jest obecność. Może (ale nie musi!) zostać uwzględniona przy obliczaniu oceny końcowej. Wymagana jest natomiast wiedza prezentowana na wykładzie (Nieobecność na wykładzie nie zwalnia studenta z znajomości tematyki wykładu).
Laboratorium – obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, wymagana do uzyskania zaliczenia.
Projekt – obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, wymagana do uzyskania zaliczenia.
Po zakończeniu zajęć w semestrze wyznaczany jest, w uzgodnieniu z grupą, jeden termin na oddanie sprawozdania z laboratorium i projektów.
Część laboratoryjna zaliczane na podstawie sprawozdania i odpowiedzi ustnej.
Część projektowa zaliczana jest w oparciu o oddane projekty (sprzęgła i skrzyni biegów).
Przystąpienie do egzaminu możliwe tylko po zaliczeniu laboratorium i projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie:
1. Oceny z egzaminu.
2. Oceny z zajęć laboratoryjnych.
3. Oceny z zajęć projektowych.
OK=0.7*Egzamin+0.2*Projekt+0.1*Laboratorium
Każda ocena składowa ma wynosić co najmniej 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych i projektowych jest wymagana. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach projektowych lub laboratoriach. Skutkuje to obniżeniem oceny końcowej z tej formy zajęć na której był nieobecny o 0.5, nie zwalnia to natomiast studenta z nadrobienia zaległości merytorycznych. Większa liczba nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia z tej formy zajęć, a co za tym idzie z całego modułu. Student we własnym zakresie nadrabia zaległości merytoryczne wynikające z nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana ugruntowana wiedza ze studiów I stopnia w zakresie przedmiotów:
1. Fizyka – wyznaczanie sił działających na pojazd.
2. PKM – przekładnie zębate – wyznaczanie przełożeń przekładni zębatych (w tym planetarnych), sprawności przekładni (zębatych, pasowych), obliczanie sprzęgieł ciernych.
3. Podstawy nauki o materiałach – materiały stosowane w pojazdach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów kołowych. WNT, Warszawa 1997.
2. Brown, Robertson, Serpento.: Motor vehicle structures. Butt.-Hein. Oxford 2001.
3. Dajniak J.: Ciągniki, teoria i projektowanie. WKiŁ, Warszawa 1985.
4. Gajek A., Juda Z.: Czujniki. Mechatronika samochodowa. WKŁ, Warszawa , 2009.
5. Hebda M.: Eksploatacja samochodów. WITE Radom, 2005.
6. Janecki J., Tott K.: Organizacja eksploatacji pojazdów mochodowych.WKŁ, Warszawa1986.
7. Jaworski J.: Ogumienie pojazdów samochodowych. WKŁ W-wa 1987.
8. Kęsy Z.: Hydrokinetyczne układy napędowe. WPR Radom 2002.
9. Merkisz J., Pielecki I.: Alternatywne napędy pojazdów. WPP Poznań 2006.
10. Micknass W., Popiol R., Springer A.: Sprzęgła skrzynki biegów wały i półosie napędowe. WKŁ Warszawa 2005.
11. Osiński J., Żach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKŁ Warszawa 2006.
12. Piechna J.: Podstawy aerodynamiki pojazdów.WKŁ Warszawa 2000.
13. Prochowski L., Żuchowski A.: Technika transportu ładunków. WKŁ, Warszawa 2009.
14. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002.
15. Praca zbiorowa: Mechanik pojazdów samochodowych, t.1, t.2.;Vogel Publishing Wrocław 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza zużycia paliwa w dynamicznych stanach pracy silnika spalinowego z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej — [Fuel consumption analysis in dynamic states of the engine with use of artificial neural network] / Piotr BERA, Jan SZYBKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.
2. A design method of selecting gear ratios in manual transmissions of modern passenger cars / Piotr BERA // Mechanism and Machine Theory ; ISSN 0094-114X. — 2019 vol. 132, s. 133–153.
3. The influence of number and values of ratios in stepped gearbox on mileage fuel consumption in NEDC test and real traffic / P. BERA, D. WĘDRYCHOWICZ // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2016 vol. 148, art. no. 012001, s. 1–10.
4. Skrzynia biegów dla pojazdu mechanicznego — [Gearbox for motor vehicle] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BERA Piotr. — Int.Cl.: B60K 17/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418728 A1 ; Opubl. 2018-03-26. — Zgłosz. nr P.418728 z dn. 2016-09-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018 nr 7, s. 18.

Informacje dodatkowe:

Brak.