Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia i organizacja napraw i remontów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-206-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia organizacji i planowania przeglądów i odnów a w szczególności odnów prewencyjnych obiektów technicznych i ich elementów jak również technologii przeprowadzania napraw i regeneracji różnych elementów maszyn.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną w zakresie rozwiązywania materiałowych i technologicznych problemów eksploatacji maszyn. MBM2A_W14, MBM2A_W09 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z technologią wykonania i planowaniem napraw i remontów. MBM2A_W16, MBM2A_W09 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie modelowania i zarządzania procesami technologicznymi z uwzględnieniem wymagań ekologicznych, bezpieczeństwa, niezawodności i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. MBM2A_W14, MBM2A_W16, MBM2A_W13, MBM2A_W15 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych, posługiwać się aparatem matematycznym do modelowania zagadnień technicznych i procesów technologicznych oraz stosować metody statystyki matematycznej do planowania działań inżynierskich. MBM2A_U01, MBM2A_U09, MBM2A_U20 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student posiada umiejętności projektowania procesów technologicznych i produkcyjnych w obszarze technologii regeneracji i planowania napraw i remontów. MBM2A_U25, MBM2A_U23 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student posiada umiejętności wykorzystywania specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania procesów technologicznych, analizy systemów przeprowadzania napraw i remontów oraz umiejętności kreatywnego działania w obszarze technologii i eksploatacji. MBM2A_U19, MBM2A_U01, MBM2A_U25, MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U12, MBM2A_U10, MBM2A_U23 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student posiada umiejętności wykorzystywania metod i narzędzi informatycznych w modelowaniu procesów technologicznych i rozwiązywaniu zadań technicznych. MBM2A_U05, MBM2A_U20 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej i jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie technologii napraw i planowania remontów maszyn i urządzeń technicznych. MBM2A_K01, MBM2A_K04, MBM2A_K02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną w zakresie rozwiązywania materiałowych i technologicznych problemów eksploatacji maszyn. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z technologią wykonania i planowaniem napraw i remontów. + - + + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie modelowania i zarządzania procesami technologicznymi z uwzględnieniem wymagań ekologicznych, bezpieczeństwa, niezawodności i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych, posługiwać się aparatem matematycznym do modelowania zagadnień technicznych i procesów technologicznych oraz stosować metody statystyki matematycznej do planowania działań inżynierskich. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętności projektowania procesów technologicznych i produkcyjnych w obszarze technologii regeneracji i planowania napraw i remontów. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętności wykorzystywania specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania procesów technologicznych, analizy systemów przeprowadzania napraw i remontów oraz umiejętności kreatywnego działania w obszarze technologii i eksploatacji. - - - + - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętności wykorzystywania metod i narzędzi informatycznych w modelowaniu procesów technologicznych i rozwiązywaniu zadań technicznych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej i jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie technologii napraw i planowania remontów maszyn i urządzeń technicznych. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1. Wprowadzenie. Procesy stochastyczne i funkcja odnowy
2. Modele odnów prewencyjnych obiektów technicznych
3. Zastosowanie programowania dynamicznego i modeli decyzyjno-losowych w planowaniu odnów prewencyjnych
4. Optymalizacja procesów eksploatacji wybranymi metodami
5. Technologie regeneracyjne: mechaniczne, spawalnicze, elektrochemiczne i elektroiskrowe.
6. Ekonomiczne aspekty regeneracji

Ćwiczenia projektowe (8h):

1, 2. Wprowadzenie. Analiza konstrukcyjna i procesu eksploatacji wybranego obiektu technicznego
3, 4. Opracowanie statystyczne danych eksploatacyjnych analizowanego obiektu
5. Wyznaczenie strategii odnów prewencyjnych części lub podzespołów obiektu
6, 7. Zestawienie harmonogramu odnawiania prewencyjnego
8. Rozwiązywanie wybranych problemów optymalizacji procesów eksploatacji z wykorzystaniem technik informatycznych
9. Pisemne zaliczenie zajęć projektowych

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

1, 2. Technologia nagniatania naporowo-tocznego
3, 4. Technologia regeneracji tulei cylindrowych
5, 6. Technologia regeneracji elementów ze stopów aluminium
7, 8. Technologia regeneracji metodami napawania

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci przeprowadzają badania i rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń projektowych wymagane są obecności na ćwiczeniach (student może mieć nie więcej niż 2 godz. nieobecności a przekroczenie tej liczby jest podstawą do nieuzyskania zaliczenia) oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianu i zaliczenia wszystkich części zadania projektowego. Do zaliczenia każdego sprawdzianu i zadania projektowego przysługuje dodatkowo jeden termin poprawkowy zaliczenia.

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych przysługuje dodatkowo jeden termin poprawkowy zaliczenia.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu są pozytywne oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z pozytywnych ocen z zaliczenia: ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,3), ćwiczeń projektowych (waga 0,3) oraz egzaminu (waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie laboratoryjne lub projektowe pod warunkiem, że prowadzący ćwiczenie wyrazi na to zgodę i będzie wystarczająca liczba miejsc dla uczestników zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu: konstrukcji i technologii maszyn, materiałoznawstwa, obróbki ubytkowej oraz eksploatacji i niezawodności maszyn.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Beichelt F. (tł. Dembiński A.): Problemy niezawodności i odnowy urządzeń technicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.
2. Bellman R. E., Dreyfus S. E.: Programowanie dynamiczne (Zastosowanie). Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1967.
3. Dethoor J. M., Groboillot J. L.: Trwałość urządzeń technicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1971.
4. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc. 1995.
5. Karpiński J., Firkowicz S.: Zasady profilaktyki obiektów technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1981.
6. Kostrzewa S., Nowak B.: Podstawy regeneracji części pojazdów samochodowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1986.
7. Koźniewska I., Włodarczyk M.: Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1978.
8. Piasecki F. St.: Zagadnienia organizacji obsługi technicznej maszyn i środków transportu. PNTTE, Warszawa 1996.
9. Przybylski W.: Technologia nagniatania. WNT, Warszawa 1979.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pilch R.: Determination of preventive maintenance time for milling assemblies used in coal mills – Wyznaczanie czasu odnowy profilaktycznej zespołów mielących eksploatowanych w młynach węglowych. Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji 2017; 1: 81–86.
2. Pilch R.: A method for obtaining the required system reliability level by applying preventive maintenance. Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International 2015; 7: 615–624.
3. Pilch R., Smolnik M., Szybka J., Wiązania G.: Koncepcja strategii odnów profilaktycznych na przykładzie pojazdów szynowych komunikacji miejskiej [w:] Salamonowicz T. (red.): Problemy utrzymania systemów technicznych. Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014; 171–182.
4. Pilch R., Szybka J., Broniec Z.: Determining of hot water-pipe exploitation time on the basis of limiting states – Wyznaczanie czasu eksploatacji ciepłociągu na podstawie identyfikacji stanów granicznych. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2012; 3: 203–207.
5. Broniec Z., Czachórska E., Figiel W., Furmanik K., Jasica G., Heinrich M., Lenkiewicz W., Pilch R., Szybka J., Tarnowski J.: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. Monografia Zespołu Systemów Eksploatacji Nr 3 pod red.: Lenkiewicz W., Szybka J., PAN, Komitet Budowy Maszyn, Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa 2010.
6. Pilch R., Szybka J.: Adaptacyjny model odnawiania sieci gazowych z częściową odnową elementów – Adaptive model of gas network replacement with imperfect repair of elements. Problemy Eksploatacji – Maintenance Problems 2005; 4: 249–258.

Informacje dodatkowe:

Brak