Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja silników spalinowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-312-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zagadnień związanych z budową i eksploatacją silników spalinowych, w tym emisji szkodliwych składników spalin.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu eksploatacji silników spalinowych MBM2A_W17, MBM2A_W14, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu stanów pracy oraz diagnostyki silników spalinowych MBM2A_W06, MBM2A_W17, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 student posiada wiedzę z zakresu aspektów ekologicznych silników spalinowych MBM2A_W17, MBM2A_W14, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności z zakresu oceny oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne MBM2A_U13, MBM2A_U02, MBM2A_U16, MBM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi dokonać analizy warunków eksploatacyjnych silników spalinowych MBM2A_U13, MBM2A_U19, MBM2A_U20, MBM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość wpływu pojazdów samochodowych na środowisko. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie silników spalinowych. MBM2A_K02, MBM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu eksploatacji silników spalinowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu stanów pracy oraz diagnostyki silników spalinowych + - - - - - - - - - -
M_W003 student posiada wiedzę z zakresu aspektów ekologicznych silników spalinowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności z zakresu oceny oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać analizy warunków eksploatacyjnych silników spalinowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu pojazdów samochodowych na środowisko. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie silników spalinowych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Stany eksploatacji silnika spalinowego w pojeździe i maszynie. (Operation conditions of internal combustion engine on vehicle and machine)
Zasady prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji silników spalinowych w pojazdach i maszynach. (Principles of correct and safe operating of engines on vehicle and machine)
Zasady wykonywania napraw typowych usterek eksploatacyjnych silników spalinowych. (Principles of execute repair of typical operating faults of engines)
Materiały eksploatacyjne stosowane w silnikach spalinowych. (Operating materials used on engines)
Oleje silnikowe: własności fizyczne, zmiany własności oleju podczas eksploatacji, dodatki uszlachetniające. (Engines oils: phisics properties, changes of oil properties during operation, additives)
Klasyfikacja olejów silnikowych wg SAE, API, CCMC, ACEA. Normy producentów silników dotyczące jakości oleju. (Classification of engine oils according to SAE, API, CCMC, ACEA. Standards of engine producers on quality of oil)
Klasyfikacja świec zapłonowych. (Classification of spark plugs)
Paliwa silnikowe w aspekcie eksploatacji silników, paliwa alternatywne. (Engine fuels in aspect of engines operation, alternative fuels)
Zasady dopuszczenia silników spalinowych do eksploatacji, normy homologacyjne. (Admission principles of engines to operation , homologation standards)
Eksploatacja silników w aspekcie emisji toksycznych składników spalin. (Operation of engines in aspect of toxic exhaust emission)
Analiza typowych usterek eksploatacyjnych silników ZI i ZS. (Analysis of typical operating faults of spark ignition engines and diesel engines)
Eksploatacja nowoczesnych systemów zasilania silników ZS. (Operation of advanced systems of fuel supply of diesel engines)
Procedury kontrolne silników spalinowych podczas okresowych badań pojazdów i maszyn. (Control procedures of engines during MOT tests of vehicles and machines)
Analiza nowoczesnych programów diagnostycznych silników spalinowych. (Analysis of advanced diagnostics programs of engines)

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

Zasady eksploatacji analizatora spalin (principles of operating of exhaust-gas analyser)
Pomiar stężenia składników toksycznych spalin silnikowych (measurement of toxic components of exhaust)
Stopień konwersji reaktora katalitycznego (conversion degree of catalytic converter)
Pomiar zadymienia spalin silnikowych (measurement of exhaust smoke)
Analiza uszkodzeń eksploatacyjnych wybranych elementów konstrukcyjnych silnika spalinowego. (analysis of operation failures of selected construction elements of engine)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane jest pozytywne zaliczenie wszystkich sprawozdań wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwium zaliczeniowego. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane są obecności.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen z laboratorium i kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie laboratoryjne pod warunkiem, że będzie wystarczająca liczba miejsc i prowadzący wyrazi zgodę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Koniecznośc zaliczenia mechaniki klasycznej, termodynamiki i mechaniki płynów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKŁ 2006
2 Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006
3 Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Polit. Poznańskiej 1998
4 Bernhard M. Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970
5 Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak