Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-313-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstaw obróbki ubytkowej i technologii wytwarzania. Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC MBM2A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Ma wiedzę z zakresu oprogramowania CAD/CAM MBM2A_W02, MBM2A_W12 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować proces technologiczny dla prostych detali. MBM2A_U05 Projekt
M_U002 Umie ocenić nakład pracy i czasu konieczny do realizacji postawionego zadania technologicznego MBM2A_U05 Projekt
M_U003 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC. MBM2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność jej pogłębiania. MBM2A_K02 Projekt
M_K002 Rozumie konieczność wyboru właściwych metod generowania programów sterujących MBM2A_K01 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstaw obróbki ubytkowej i technologii wytwarzania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu oprogramowania CAD/CAM + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować proces technologiczny dla prostych detali. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie ocenić nakład pracy i czasu konieczny do realizacji postawionego zadania technologicznego - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność jej pogłębiania. - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność wyboru właściwych metod generowania programów sterujących - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Sterowanie numeryczne w obróbce.

  Geneza, rozwój, korzyści i cel stosowania numerycznego.
  Techniczno-ekonomiczne aspekty ich stosowania. Zakres optymalnego wykorzystania obrabiarek CNC. Numerycznie sterowane struktury obróbkowe: obrabiarki CNC, centra obróbkowe, zautomatyzowane linie produkcyjne, elastyczne systemy produkcyjne, systemy komputerowo-zintegrowanego wytwarzania.

 2. Klasyfikacja systemów sterowania numerycznego

  Generacje sterowań numerycznych: NC, CNC i DNC. Sterowania punktowe, odcinkowe i ciągłe (kształtowe). Interpolacja i interpolatory: liniowe, kołowe, śrubowe, osiowe itp. Języki programowania, funkcje ISO. Sterowanie Heidenhain. Współrzędne kartezjańskie i biegunowe, przyrostowe i absolutne – sposoby zadawania dla różnych sterowań.

 3. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wytwarzania

  Przegląd metod i technik wytwarzania, możliwości technologiczne poszczególnych metod, zakres stosowania i ograniczenia.

 4. Programowanie obrabiarek CNC

  Struktura programu sterującego, Systemy sterowania i języki programowania. Funkcje sterujące. Kody ISO, dialog Heidenhain. Tryb absolutny i przyrostowy. Cykle obróbkowe. Układy odniesienia, Naddatkowanie – podział naddatku. Interpolacja
  i interpolatory. Kompensacja toru ruchu narzedzia.

 5. Metody generowania programów sterujących

  Programowanie ręczne – specyfika i zakres stosowania. Programowanie zorientowane warsztatowo (POW) – cel, wymagania i zakres stosowania.
  Programowanie CAD/CAM. Przetwarzanie i postprzetwaezanie. Postprocesory.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):
 1. Pojęcia podstawowe

  Klasyfikacja ruchów obróbkowych. Dobór obrabiarki i narzędzi skrawających. Geometria ostrza skrawającego. Parametry obróbki – obliczanie i dobór.

 2. Programowanie ręczne

  Opracowanie programu sterującego dla prostego detalu przy wykorzystaniu programu symulacyjnego.

 3. Programowanie zorientowane warsztatowo

  Zasady i wymagania do realizacji POW. Opracowanie programu w systemie Heidenhain iTNC530.

 4. Programowanie CAD/CAM

  Wykorzystanie pakietu CAD/CAM do wygenerowania programu na obrabiarkę wieloosiową.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1 Kolokwium z treści wykładowych
2 Zaliczenie projektów realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych
3 Jeden termin poprawkowy w sesji podstawowej

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych z kolokwium obejmującego treści wykładowe oraz ocen z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć na innej grupie laboratoryjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jabłoński W., Słodki B.: Machining. Reference Notes for Foreign Students., AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
3. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe.
WNT 2000.
4. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak