Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-405-ET-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy metodyki realizacji, opracowania i prezentacji pracy dyplomowej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania wybranych problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej. MBM2A_W17, MBM2A_W15 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie modelowania w budowie i eksploatacji obiektów technicznych, wykorzystania modeli teoretycznych. MBM2A_W17 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu budowy, eksploatacji i niezawodności maszyn. MBM2A_U17, MBM2A_U02, MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U12, MBM2A_U01 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę w projektowaniu i eksploatacji maszyn oraz zna zasady ochrony własności intelektualnej. MBM2A_U02, MBM2A_U05, MBM2A_U04, MBM2A_U01 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi prezentować własne osiągnięcia korzystając z nowoczesnych technik multimedialnych, potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin i ocenić możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w inżynierii mechanicznej. MBM2A_U13, MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U12, MBM2A_U08 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Student potrafi napisać pracę dyplomową i przygotować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz samodzielnego prowadzenia badań a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U26, MBM2A_U24, MBM2A_U27 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi i kierować zespołami badawczymi. MBM2A_K04, MBM2A_K03, MBM2A_K05, MBM2A_K06, MBM2A_K02, MBM2A_K01 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja
M_K002 Student jest przygotowny do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_K08, MBM2A_K07 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania wybranych problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie modelowania w budowie i eksploatacji obiektów technicznych, wykorzystania modeli teoretycznych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu budowy, eksploatacji i niezawodności maszyn. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę w projektowaniu i eksploatacji maszyn oraz zna zasady ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi prezentować własne osiągnięcia korzystając z nowoczesnych technik multimedialnych, potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin i ocenić możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w inżynierii mechanicznej. - - - - - + - - - - -
M_U004 Student potrafi napisać pracę dyplomową i przygotować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz samodzielnego prowadzenia badań a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi i kierować zespołami badawczymi. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student jest przygotowny do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (10h):

1-2. Procedury uczelniane i uchwały związane z realizacją pracy dyplomowej i magisterskim egzaminem dyplomowym. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Korzystanie ze źródeł informacji. Problem plagiatu.
3-5. Charakterystyka etapów pracy dyplomowej. Zasady formułowania problemu badawczego i metod jego rozwiązania. Przeprowadzanie badań eksperymentalnych. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników. Opracowanie podsumowania i wniosków końcowych pracy. Zasady edytorskiego opracowania tekstu. Przygotowanie prezentacji pracy.
6-10. Prezentowanie postępów w realizacji prac dyplomowych i dyskusja.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia seminarium wymagane są obecności na zajęciach (student może mieć nie więcej niż 4 godz. nieobecności a przekroczenie tej liczby jest podstawą do nieuzyskania zaliczenia) oraz przedstawienie prezentacji z postępów w realizacji pracy.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

W ocenie końcowej uwzględniana jest ocena z prezentacji postępów w realizacji pracy dyplomowej oraz
nieobecności na zajęciach (każda godzina nieobecności obniża ocenę końcową o 0,5 stopnia).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie seminaryjne pod
warunkiem, że prowadzący ćwiczenie wyrazi na to zgodę i będzie wystarczająca liczba miejsc dla uczestników zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Boc J.: Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Ltd., Wrocław 2003
2. Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla
studentów. Difin, Warszawa 2008
3. Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: poradnik dla studentów. WSE, Warszawa
2004
4. Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu
komputerowego i Internetu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
5. Weglinska M.: Jak pisać pracę magisterską. IMPULS, Kraków 2005
6. Wierzbicki B.: Praca magisterska: od irytacji do satysfakcji. Temida 2, Białystok 2001
7. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy
dyplomowej. CeDeWu, Warszawa 2009
8. Bielc E., Bielc J.: Podręcznik pisania prac. Wydawnictwo EJB, Kraków 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak