Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki zagospodarowania odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-301-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach wykładów wchodzących w skład modułu przeprowadzana jest analiza źródeł powstawania odpadów przemysłowych oraz możliwości ich powtórnego wykorzystania w wybranych procesach produkcyjnych jako surowców. Omawiane są metody również nadawania odpadom postaci użytecznej. W ramach zająć studenci poznają praktyczne aspekty procesów związanych z zagospodarowywaniem odpadów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu technologi zagospodarowania uciążliwych odpadów. MBM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń służących do zagospodarowania odpadów. MBM2A_W17 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji różnych metod zagospodarowania odpadów uciążliwych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania. MBM2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Potrafi ocenić przydatność wybranych metod zagospodarowania odpadów i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku. MBM2A_U20 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących zagospodarowaniu odpadów. MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. MBM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu technologi zagospodarowania uciążliwych odpadów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń służących do zagospodarowania odpadów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji różnych metod zagospodarowania odpadów uciążliwych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić przydatność wybranych metod zagospodarowania odpadów i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących zagospodarowaniu odpadów. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Treść wykładów

W01. Podział i charakterystyka materiałów odpadowych, odpady składowane na hałdach hutniczych, możliwości ich zagospodarowania i stosowane do tego celu maszyny.
W02. Metody zagospodarowania gruzu budowlanego oraz charakterystyka maszyn stosowanych do jego przeróbki.
W03. Źródła powstawania pylistych oraz drobnoziarnistych odpadów poprodukcyjnych, ich przykłady oraz możliwości zagospodarowania.
W04. Metody zagospodarowania odpadów pochodzenia roślinnego.
W05. Przykłady linii technologicznych do scalania pylistych oraz drobnoziarnistych materiałów odpadowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
Treść laboratoriów

L01. Scalanie w prasie walcowej sypkiego paliwa kompozytowego z udziałem odpadowej biomasy.
L02. Wzbogacanie stłuczki szklanej poprzez rozdrabnianie w wybranych maszynach kruszących.
L03. Ocena eksperymentalna możliwości zagospodarowania UPS.
L04. Badania możliwości scalania sypkiego paliwa kompozytowego w granulatorze ciśnieniowym
L05. Badania symulacyjne procesu scalania wybranego materiału odpadowego w prasie walcowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zaliczenia poszczególnych form zajęć, zasady zaliczeń poprawkowych oraz warunki dopuszczenia do egzaminu określone zostaną przez prowadzącego na pierwszych zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,7 ocena z egzaminu + 0,3 ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu odrabiania zaległości zostaną podane przez prowadzącego na pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej. Wydawnictwa AGH 2010.
2. Cheremisinoff N.: Handbook of solid waste management and waste minimization technologies. Butterworth Heinemann, Amsterdam 2003.
3. Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
4. Hryniewicz M.: Metoda doboru pras walcowych oraz opracowania założeń do ich modernizacji lub konstrukcji. Zeszyty Naukowe AGH, seria Rozprawy i Monografie nr 58, Kraków 1997.
5. Mróz J.: Recykling i utylizacja materiałów odpadowych w agregatach metalurgicznych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006
6. Piecuch T.: Utylizacja odpadów przemysłowych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.
7. Plewa F., Mysłek Z.: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych. Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2001.
8. Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bembenek M.: Innowacje w konstrukcji i zastosowaniu pras walcowych. Rozprawy Monografie, nr 337, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2018.
2. Magdziarz A., Kuźnia M., Bembenek M., Gara P., Hryniewicz M.: Briquetting of EAF dust for its utilisation in metallurgical processes. Chemical and Process Engineering, vol. 36, nr 2, 2015, 263–271.

Informacje dodatkowe:

Brak