Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy i urządzenia transportu przemysłowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-302-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot jest ukierunkowany na wybrane zagadnienia dotyczące systemów i urządzeń transportu przemysłowego.
Słuchacz ma uporządkowaną wiedzę w zakresie formułowania problemów dotyczących systemów i urządzeń transportu przemysłowego (SiUTP).
Słuchacz umie posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie wybranych inżynierskich problemów i potrafi zastosować przedmiotową wiedzę w rozwiązywaniu inżynierskich problemów dotyczących SiUTP.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego. MBM2A_W16, MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego. MBM2A_W16, MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętności w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego, badania ich wybranych podsystemów, sterowania i nadzorowania systemu transportowego. MBM2A_W16, MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. MBM2A_W16, MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych procesów eksploatacji systemów i urządzeń transportu przemysłowego. MBM2A_W16, MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie formułowania funkcjonalnych wymagań dla przemysłowych środków transportu. MBM2A_W16, MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego, badania ich wybranych podsystemów, sterowania i nadzorowania systemu transportowego. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych procesów eksploatacji systemów i urządzeń transportu przemysłowego. + - + - - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie formułowania funkcjonalnych wymagań dla przemysłowych środków transportu. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 39 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 39 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Wymagania nowoczesnego przemysłu w zakresie systemów i środków transportowych, charakterystyka i klasyfikacja środków transportowych.
 2. Charakterystyka wybranych systemów i urządzeń transportu przemysłowego.
 3. Charakterystyka dźwignic na wybranych przykładach.
 4. Wybrane problemy eksploatacji urządzeń transportu przemysłowego.
Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Badania dźwigarów suwnic pomostowych.
 2. Badania mechanizmów ruchu dźwignic.
 3. Budowa aplikacji do sterowania i nadzorowania środków transportu z zastosowaniem wybranego środowiska programowego.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Podczas zajęć studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu: możliwy sprawdzian z materiału przedstawionego na wykładach i realizacja
projektów w powiązaniu z wykładami lub opcjonalnie minimum 75% obecności na wykładach i
realizacja projektów w powiązaniu z wykładami.
Zaliczenie ćwiczenia: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Zaliczenie poprawkowe: zaliczenie sprawdzianu lub wykonanie projektów.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie wykładu i zaliczenie ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Ocena z wykładu: ocena z wykonanych projektów i opcjonalnie ze sprawdzianu.
Ocena z egzaminu.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna: oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu i oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć z inną grupą pod warunkiem powtarzania tematyki zajęć i przy zachowaniu
maksymalnej liczby studentów podczas przedmiotowych zajęć. W innych udokumentowanych
przypadkach losowych: możliwość zaliczenia w trybie indywidualnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
2. Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-7204-613-0).
3. Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe. UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
4. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
5. czasopisma: Pomiary, Automatyka, Kontrola; Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze; Archiwum Transportu; Transport i Spedycja; Journal of Transportation Engineering; inne.
Przedmiotowe czasopiśmiennictwo: opracowania zwarte, artykuły w czasopismach naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka
Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków
transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-
7204-613-0).
Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe.
UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems,
p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
Przedmiotowe artykuły opublikowane w czasopismach naukowych.

Informacje dodatkowe:

Na zajęciach sprawdzana jest obecność.