Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-312-SW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szostak Janusz (szostak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student potrafi poprawnie zaprojektować proces technologiczny wykonywania wyrobów z tworzyw polimerowych, dobrać materiał na wyrób zgodnie z jego warunkami eksploatacji, oraz z wykorzystaniem oprogramowania inżynierskiego zaprojektować formę wtryskową.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów MBM2A_W09 Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w urządzeniach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz metodach ich eksploatacji MBM2A_W07 Kolokwium
M_W003 zna metody , techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii przeróbki tworzywa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji form wtryskowych MBM2A_W17, MBM2A_W16 Kolokwium
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością produktu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tworzyw sztucznych MBM2A_W13 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów produkcji MBM2A_U10 Kolokwium
M_U002 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich MBM2A_U12 Kolokwium
M_U003 potrafi ocenić przydatność i mozliwość wykorzystania nowych rozwizań techniczo-ekonomicznych w odniesieniu do projektowania wtryskarek i form wtryskowych MBM2A_U14 Kolokwium
M_U004 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki tworzyw sztucznych MBM2A_U16 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań MBM2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w urządzeniach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz metodach ich eksploatacji + - - - - - - - - - -
M_W003 zna metody , techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii przeróbki tworzywa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji form wtryskowych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością produktu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tworzyw sztucznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów produkcji - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi ocenić przydatność i mozliwość wykorzystania nowych rozwizań techniczo-ekonomicznych w odniesieniu do projektowania wtryskarek i form wtryskowych - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki tworzyw sztucznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań - - - + - - - - - - -
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Podział, charakterystyka i własności tworzyw polimerowych. Przemiany fazowe tworzywa w procesie przetwórstwa. Wpływ własności tworzywa na konstrukcję wypraski i formy. Budowa i rozwiązania konstrukcyjne podstawowych zespołów wtryskarek. Wielkości nastawne wtryskarki i parametry wtrysku. Charakterystyka wyprasek i ich dokumentacja konstrukcyjna. Budowa i działanie formy wtryskowej, rodzaje form. Założenia wstępne do projektu formy. Określenie liczby gniazd formy. Budowa gniazda formującego. Układy wlewowe. Regulacja temperatury formy wtryskowej. Normalizacja w budowie form wtryskowych. Trendy rozwoju technologii i urządzeń przetwórstwa polimerów.

Ćwiczenia projektowe (14h):

Prezentacja wtryskarki laboratoryjnej, omówienie jej zasady działania, budowy formy wtryskowej i cyklu technologicznego jej pracy. Dyskusja na temat pracy maszyny oraz wykonanej wypraski.
Zajęcia komputerowe – zaprojektowanie kształtu wypraski oraz formy wtryskowej z wykorzystaniem oprogramowania Unigraphics na podstawie wytycznych podanych przez prowadzącego podczas zajęć. Na ostatnich zajęciach w ramach zaliczenia studenci projektują zadany przez prowadzącego element formy wtryskowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Informacje na wykładzie są przedstawiane z pomocą prezentacji multimedialnych oraz klasycznego wykładu tablicowego.
 • Ćwiczenia projektowe: Pokaz i omówienie działania wtryskarki, ukierunkowany na zagadnienia projektowe. Projekt formy wtryskowej wykonywany samodzielnie na podstawie wskazówek prowadzącego podczas zajęć z wykorzystaniem komputerów.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące tematykę przedstawianą podczas wykładów. Z kolokwium zaliczeniowego student musi uzyskać ocenę pozytywną. Termin kolokwium zaliczeniowego i terminy poprawkowe są przedstawione studentom podczas wykładu lub w ramach konsultacji z przedmiotu.
Planowane są 2 terminy poprawkowe.
Ćwiczenia projektowe:
Na ostatnich zajęciach studenci w ramach zaliczenia projektują samodzielnie z wykorzystaniem oprogramowania Unigraphics zadany przez prowadzącego element formy wtryskowej. Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie prowadzącemu poprawnie zaprojektowanego elementu formy wtryskowej oraz omówienie przez studenta etapów jego pracy.
Planowany jest 1 termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach słuchając wykładu prowadzącego i samodzielnie wykonując notatki. W przypadku wątpliwości na bieżąco zadają prowadzącemu pytania związane z treścią wykładu. Wykonywanie zdjęć i rejestracja audiowizualna jest możliwa tylko po uprzedniej zgodzie prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach wykonując zlecone przez prowadzącego zadania.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa =
0,5 ocena kolokwium zaliczeniowe z wykładów + 0,5 ocena z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student może odrobić ćwiczenia projektowe z inną grupą lub w terminie ustalonym przez prowadzącego. Jeśli w/w tryb jest nie możliwy student indywidualnie ustala formę zaliczenia nieobecności z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Frącz W., Krywult B., Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej , Rzeszów 2005
2. Szlezyngier Wł. Technologia przetwórstwa polimerów. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1990
3. Zawistowski H., Frenkler D., Gorące kanały w formach wtryskowych, PLASTECH Wyd. Poradników i Książek Technicznych, W-wa 1998
4. Zawistowski H., Frenkler D., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych WNT W-wa 1984
5. Rozwój konstrukcji form wtryskowych. PLASTECH Wyd. Poradników i Książek Technicznych, W-wa 2003
6. Menges G., Michaeli W., Mohren P.,How to Make Injection Molds. Hanser-Gardner Publications, 2001
7. IMOLD:Help
8. Moldflow Plastics Insight 6.1:Help
9. TS RAPORT Magazyn Nowości Technicznych, raport@wadim.com.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Kielbasa, P. Bałon, A. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SZOSTAK: Fatigue fracture analysis of composite plates with an elliptical hole. Strength of Materials ; ISSN 0039-2316. — 2017 vol. 49 no. 4, s. 500–513.

Informacje dodatkowe:

Brak