Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia wybranych elementów maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-105-KW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student po zaliczeniu modułu ma wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych obróbki dla elementów wytwarzanych w różnych typach produkcji MBM2A_W09 Wykonanie projektu
M_W002 Ma ogólną wiedzę z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych oraz stosowanych środkach w procesach wytwarzania i montażu MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. MBM2A_W02 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wybrać półfabrykat oraz określić założenia do projektu półwyrobów kutych i odlewanych MBM2A_U05 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi opracować proces technologiczny obróbki części oraz określić techniczną normę czasu pracy dla operacji obróbkowej MBM2A_U05 Wykonanie projektu
M_U003 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC MBM2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczności jej pogłębiania MBM2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozumie potrzebę projektowania optymalnych procesów technologicznych z uwzględnieniem przyjętych kryteriów MBM2A_K03 Wykonanie projektu
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania MBM2A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych obróbki dla elementów wytwarzanych w różnych typach produkcji + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma ogólną wiedzę z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych oraz stosowanych środkach w procesach wytwarzania i montażu + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać półfabrykat oraz określić założenia do projektu półwyrobów kutych i odlewanych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować proces technologiczny obróbki części oraz określić techniczną normę czasu pracy dla operacji obróbkowej + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczności jej pogłębiania - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę projektowania optymalnych procesów technologicznych z uwzględnieniem przyjętych kryteriów - - + - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Ogólne zasady opracowania procesów technologicznych w produkcji seryjnej i masowej.reść wykładów z technologii maszyn
 2. Półfabrykaty – rodzaje, kryteria wyboru, projektowanie i wytwarzanie.
 3. Środki technologiczne stosowane w produkcji seryjnej i masowej oraz zasady ich wyboru.
 4. Przegląd procesów technologicznych wybranych elementów maszyn.
 5. Podstawowe pojęcia z zakresu obróbki CNC

  Programowanie absolutne i przyrostowe, kartezjańskie i biegunowe współrzędne opisu
  konturu. Układy współrzędnych, punkty charakterystyczne obrabiarki CNC. Podstawowe
  parametry obróbki: prędkość obrotowa i prędkość skrawania, posuw czasowy, posuw na obrót
  i posuw na ostrze. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania obrabiarek CNC.

 6. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

  Struktura programu sterującego, funkcje ISO: przygotowawcze, przemieszczeniowe, interpolacyjne, narzędziowe i pomocnicze.
  Cykle obróbkowe. Metody generowania programów sterujących.

 7. Narzędzia i systemy narzędziowe

  Rodzaje narzędzi skrawających, geometria ostrza skrawającego, zasady doboru dobór narzędzi. Korekcja i kompensacja toru ruchu, punkty charakterystyczne narzędzia.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych i realizacji operacji obróbkowych.
 2. Wyznaczenie technicznej normy czasu pracy metodą chronometrażu.
 3. Metoda obróbki grupowej części maszyn.
 4. Proces technologiczny elementu klasy "wał"
 5. Programowanie ręczne – charakterystyka i zastosowanie

  Specyfika programowania ręcznego. Symulacja i weryfikacja programu sterującego, symulatory.

 6. Zastosowanie pakietu MTS do nauki programowania ręcznego

  Charakterystyka pakietu MTS. Struktura i obsługa poszczególnych funkcji. Czynności do wykonania przed rozpoczęciem generowania programu sterującego, uzbrojenie obrabiarki. Karta technologiczna. Programowanie w trybie interaktywnym i edycyjnym, automatyczna i
  krokowa symulacja programu sterującego.

 7. Opracowanie programu sterującego dla elementu klasy "wał"

  Generowanie toru ruchu narzędzia dla opracowanego procesu technologicznego. Wykorzystanie cykli obróbkowych. Symulacja i eliminacja błędów. Procedura przemocowania i generowania nowej karty technologicznej. Weryfikacja wymiarowa – pomiar detalu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1 Kolokwium z treści wykładowych
2 Zaliczenie projektów realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych
3 Jeden termin poprawkowy w sesji podstawowej

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych z kolokwium obejmującego treści wykładowe oraz ocen z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć na innej grupie laboratoryjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT,
Warszawa 2003
2.Korzyński M.: Podstawy technologii maszyn. OWPR, Rzeszów 2008
3.Łabędź J.: Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki. AGH, Uczelniane
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005
4.Łabędź J. Laboratorium z technologii maszyn. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-
Dydaktyczne, Kraków 2001
5.Groover M.P.: Automation, production systems and computer-integrated manufacturing. New
Jersey, Pearson Education INC, 2008
6. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
7. Habrat W.: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC, Wydawnictwo KaBe s.c. 2007
8. Jabłoński W., Słodki B.: Machining. Reference Notes for Foreign Students., AGH, Uczelniane
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak