Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zintegrowane systemy wytwarzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-204-KW-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Systemy i procesy wytwarzania, tendencje rozwojowe wytwarzania. Projektowanie procesów technologicznych. Struktura procesu technologicznego obróbki. Integracja techniczna i technologiczna, podobieństwo technologiczne, systemy CAPP. Integracja informacyjna w systemie wytwarzania, standardy wymiany i rodzaje informacji, standard STEP, integracja systemów CAP/CAPP z systemami CAD/CAM/CAE/CAQ/CAR i ERP. Techologiczne systemy eksperckie projektowania technologicznego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z akresu organizacji systemów wytwarzania oraz pakietów komputerowgo wsparcia projektowania konstrukcyjnego i technologicznego. MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowań zintegrowanych pakietów CAD/CAM/CAE/CAP do komputerowego wsparcia procesów wytwarzania. MBM2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi na podstawie materiałów katalogowych wskazać i dobrać ekonomicznie i technicznie uzasadnione oprogramowanie wspierające dla firmy, w zależności od jej wielkości i stanu zatrudnienia. MBM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wytwypować właściwe narzędzia i oprzyrządowanie do realizacji procesów w systemach wytwarzania. MBM2A_U11, MBM2A_U13 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozwija kompetencje z zakresu informatyzacji procesów wytwarzania i rosnących możliwości tych kkomputerowych narzędzi dla uzyskania większej efektywności wytwarzania i konkurencyjności produkcji. MBM2A_K04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z akresu organizacji systemów wytwarzania oraz pakietów komputerowgo wsparcia projektowania konstrukcyjnego i technologicznego. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowań zintegrowanych pakietów CAD/CAM/CAE/CAP do komputerowego wsparcia procesów wytwarzania. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi na podstawie materiałów katalogowych wskazać i dobrać ekonomicznie i technicznie uzasadnione oprogramowanie wspierające dla firmy, w zależności od jej wielkości i stanu zatrudnienia. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wytwypować właściwe narzędzia i oprzyrządowanie do realizacji procesów w systemach wytwarzania. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozwija kompetencje z zakresu informatyzacji procesów wytwarzania i rosnących możliwości tych kkomputerowych narzędzi dla uzyskania większej efektywności wytwarzania i konkurencyjności produkcji. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

W1. Systemy wytwarzania, rodzaje systemów,komputerowo zautomatyzowane systemy wytwarzania.
W2:Integracja techniczna i technologiczna, integracja informacyjna w systemie wytwarzania, standardy wymiany informacji, rodzaje informacji w systemie, rola standardu STEP w integracji informacyjnej wytwarzania, integracja systemów CAP/CAPP z systemami CAD/CAM/CAE/CAQ/CAR oraz ERP,struktra i możliwości systemu Sysklass.
W3:Techologiczne systemy eksperckie do wspomagania projektowania technologicznego, przykład realizacji systemu, zasady wyboru technologii i techniczne przygotowanie produkcji.
W4:Zintegrowane systemy kształtowania jakości wyrobu w procesie technologicznym i zautomatyzowane środki pomiarowe.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):
 1. TOPCAM

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się z obsługą programu TOPCAM, sposobem programowania podstawowych cykli obróbkowych i wymaganymi parametrami wywoływanych procedur w operacjach toczenia.

 2. Programowanie warsztatowe tokarki sterowanej numerycznie

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem warsztatowego programowania 6 osiowej tokarki ze sterowaniem FANUC. Do tego celu wykorzystywany będzie “Manual Guide i -Turning”.

 3. Programowanie warsztatowe frezarki sterowanej numerycznie.

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem warsztatowego programowania 4 osiowej Frezarki ze sterowaniem Heidenhain 530. Do tego celu wykorzystywane będą cykle programowe (obróbkowe jak i sterowania sondą narzędziową oraz przedmiotową) jakie oferuje sterowanie.

 4. Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM.

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze zintegrowanym środowiskiem Sysklass + CDNXL.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowy. Prezentacja sprawozdania z laboratorium zakończona dyskusją i uzyskaniem pozytywnej oceny prowadzącego zajęcia. Pozytywna oceny z zajęć laboratoryjnych jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z przedmiotu ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej pozytywnych ocen (min.3.0) z kolokwium dotyczacego treści wykładów i oceny z zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione na zajęciach laboratoryjnych. Sposób i tryb
wyrównania zaległości i zaliczenia nieobecności na zajęciach laboratoryjnych ustala każdorazowo
prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana znajomość wiedzy i umiejętności z przedmiotów z poprzednich semestrów: automatyka, modelowanie bryłowe geometrii elementów maszyn i urządzeń CAD. Obróbka ubytkowa (skrawaniem) i obróbka bezubytkowa, projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
1.Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT. W-wa.2000r. 2.Przybylski W., Deja M.Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT W-wa. 2007r. 3.Lisowski E. Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej. 2003r. 4.Augustyn K. EdgeCAM komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem –Wyd. Helion 2002. 5.Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji.WNT W-wa 2000r. 6.Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, W-wa 2003. 7.Łabędź J. Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005. 8.Dietrich E., Shulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych, maszyn i procesów produkcyjnych. Notika System, 2000.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak