Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-103-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student posiada wiedze z zakresu fizyki podstawowej MBM1A_W07, MBM1A_W02
M_W002 student potrafi powiazac zjawiska fizyczne z ich matematycznym opisem MBM1A_W02
M_W003 student potrafi rozwiazac proste problemy obliczeniowe zwiazane z interpretacja zjawisk i praw fizycznych MBM1A_W02
Umiejętności: potrafi
M_U001 student umie powiazac opis zjawisk z ich interpretacja matematyczna MBM1A_W02
M_U002 student zinterpretowac poprawnie przebieg zjawisk fizycznych MBM1A_W02
M_U003 student na podstawie danych eksperymentalnych potrafii wyznaczyc nieznane parametry procesu fizycznego MBM1A_W02 Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student potrafi pracowac w grupie nad rozwiazniem problemu fizycznego MBM1A_W17
M_K002 student potrfii obronic zaprezentowany przez siebie poglad, rozwiazanie problemu fizycznego przed audytorium MBM1A_W14
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student posiada wiedze z zakresu fizyki podstawowej + + - - - - - - - - -
M_W002 student potrafi powiazac zjawiska fizyczne z ich matematycznym opisem + + - - - - - - - - -
M_W003 student potrafi rozwiazac proste problemy obliczeniowe zwiazane z interpretacja zjawisk i praw fizycznych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student umie powiazac opis zjawisk z ich interpretacja matematyczna + + - - - - - - - - -
M_U002 student zinterpretowac poprawnie przebieg zjawisk fizycznych + + - - - - - - - - -
M_U003 student na podstawie danych eksperymentalnych potrafii wyznaczyc nieznane parametry procesu fizycznego + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi pracowac w grupie nad rozwiazniem problemu fizycznego + + - - - - - - - - -
M_K002 student potrfii obronic zaprezentowany przez siebie poglad, rozwiazanie problemu fizycznego przed audytorium + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 48 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):
 1. WEKTORY

  Definicja i przyklady wielkosci skalarnych i wektorowych
  Operacje na wektorach (dodawanie, odejmowanie, mnozenie przez liczbe, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, rózniczkowanie wektorów, calkowanie wektorów)
  Oddzialywania fundamentalne w fizyce,
  Jednostki, uklad SI

 2. KINEMATYKA

  Definicje przemieszczenia, predkosci, przyspieszenia,
  predkosci sredniej i chwilowej, przyspieszenia sredniego i chwilowego
  Ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, ruch po okregu
  Przypadki szczegolne ruchow-rzuty

 3. DYNAMIKA

  Zasady dynamiki Newtona,
  sila wypadkowa w roznych ukladach, sily pozorne,definicja srodka masy, opis ruch srodka masy,

 4. GRAWITACJA

  Prawo grawitacji, przyspieszenie ziemskie,natezenie polagrawitacyjnego i potencjal,
  ruch planet wokol gwiazdy, sily zachowawcze
  praca i energia w polu grawitacyjnym, zasada zachowania energii

 5. RUCH DRGAJACY

  definicja sily sprezystej
  rozwiazanie rownania oscylatora , definicje okresu, czestosci, wspolczynnika tlumienia
  sila wymuszajaca
  energia w ruchu harmonicznym: kinetyczna, potencjalna, calkowita
  wahadlo matematyczne i fizyczne
  rezonans

 6. RUCH FALAOWY

  Opis rozchodzacego sie zaburzenia, interferencja fal,
  skladanie drgan harmonicznych
  Fale dzwiekowe, fale stojace, Efekt Dopplera

 7. STATYKA PLYNOW

  Definicje podstawowych pojec (cisnienie),Prawo Pascala,Prawo Archimedesa, warunki plywania cial, dynamika plynow, prawo Bernoulliego i jego zastosowania, fale stojace,

 8. TERMODYNAMIKA

  Temperatura i skale tempertur, zasady termodynamiki, cieplo i praca, przemiany gazowe dla gazu doskonalego, silnik cieplny

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
 1. WEKTORY Oblicznie sum i róznic wektorow oraz ich skladowych.oblicznie iloczynow skalrnych i wektorowych z definicji i z twierdzen o iloczynach( z wykorzystaniem wspolrzednych wektora)

  oblicznie katow pomiedzy wektorami
  przelicznie jenostek roznych wielkosci z mniejszych na wieksze i odwrotnie

 2. KINEMATYKA

  oblicznie predkosci i przyspieszenia w ruchach prosto i krzywoliniowych ( ruchu po okregu)
  oblicznie czasu zasiegu i predkosci w roznych rzutach w spadku swobodnym

 3. Dynamika

  Obliczanie przyspieszen cial i ukladow cial, maszyna Atwooda,
  Wyznaczanie sil wypadkowych dzialajacych na cialo i uklad cial,
  wyznaczanie przyspieszenia dosrodkowego

 4. Grawitacja

  obliczenia predkosci kosmicznych
  porownanie wielkosci oddzialywania grawitacyjnego z coulombowskim
  obliczanie sil oddzialujacychna mase pochodzacych od pojedynczych iobiektow i zespolu mas

 5. RUCH DRGAJACY

  obliczenia okresu i czestotliwosci dla ruchow periodycznych,
  oblicznie dlugosci i okresu wahan wahadla matematycznego i fizycznego

 6. RUCH FALOWY

  Skladanie drgan sinusoidalnych
  wyznaczenie predkosci obserwatora, zrodla dzwieku i czestotliwosci dla obu przypadkow (zblizanie i oddalanie)

 7. STATYKA PLYNOW

  wyznaczanie gestosci cial plywajacych i/lub cieczy w ktorej cialo plywa, wyznaczanie cisnienia w cieczy na wybranej glebokosci, wyznaczanie sily nosnej skrzydla

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie kolokwium koncowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Halliday, RESNICK, WALKER “FIZYKA”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak