Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-202-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student posiada wiedze z zakresu fizyki podstawowej MBM1A_W02
M_W002 student potrafi powiazac zjawiska fizyczne z ich matematycznym opisem MBM1A_W02
M_W003 student potrafi rozwiazac proste problemy obliczeniowe zwiazane z interpretacja praw fizyki MBM1A_W02
M_W004 student potrfii obronic zaprezentowany przez siebie poglad, rozwiazanie problemu fizycznego przed audytorium MBM1A_W17
Umiejętności: potrafi
M_U001 student umie powiazac opis zjawisk z ich interpretacja matematyczna MBM1A_W02
M_U002 student potrafi zinterpretowac poprawnie przebieg zjawisk fizycznych MBM1A_W02
M_U003 student na podstawie danych eksperymentalnych potrafii wyznaczyc nieznane parametry procesu fizycznego MBM1A_W02
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student potrafi pracowac w grupie nad rozwiazniem problemu fizycznego MBM1A_W17
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student posiada wiedze z zakresu fizyki podstawowej + + - - - - - - - - -
M_W002 student potrafi powiazac zjawiska fizyczne z ich matematycznym opisem + + - - - - - - - - -
M_W003 student potrafi rozwiazac proste problemy obliczeniowe zwiazane z interpretacja praw fizyki + + - - - - - - - - -
M_W004 student potrfii obronic zaprezentowany przez siebie poglad, rozwiazanie problemu fizycznego przed audytorium + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student umie powiazac opis zjawisk z ich interpretacja matematyczna + + - - - - - - - - -
M_U002 student potrafi zinterpretowac poprawnie przebieg zjawisk fizycznych + + - - - - - - - - -
M_U003 student na podstawie danych eksperymentalnych potrafii wyznaczyc nieznane parametry procesu fizycznego + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi pracowac w grupie nad rozwiazniem problemu fizycznego + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 70 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):
 1. W1 RACHUNEK NIEPEWNOSCI

  Podstawowe pojecia idefinicje.Klasa przyrzadu
  Niepewnosc prostego pojedynczego pomiaru
  niepewnosci i bledy metody pomiarow zlozonych
  Rozniczka zupelna
  Niepewnosci statystyczne
  Rozklad Gaussa

 2. W2 DEMONSTRACJE PROCESOW FIZYCZNYCH

  podczas zajec odbywa sie prezentacja filmow opracowanych na Wydziale fizyki lacznie z dyskusja zjawisk na nastepujace tematy:
  skraplanie tlenu,
  sily pozorne,
  rezonans,
  prawo Bernoulliego,
  prady wirowe,
  polaryzacja swiatla.
  moment bezwladnosci
  efekt fotoelektryczny
  dielektryczne wlasnosci wody

 3. W3 ELEKTROSTATYKA

  Oddzialywania ladunkow elektrycznych
  Prawo Gaussa, prawo Coulomba
  Natezenie i potencjal pola elektrycznego od roznych ukladow ladunkow punktowych i ciaglych

 4. W4 PRAD ELEKTRYCZNY

  Mikroskopowy opis pradu
  podstawowe zaleznosci dla prostych elementow i ukladow: prawoOhma, prawa Kirchoffa. zasady laczenia szeregowego i rownoleglego elementow R i C. Podstawowe pojecia dla pradu przemiennego. Uklady RLC.

 5. W5 ROWNANIA MAXWELLA

  Prawo Gaussa
  Prawo Gaussa dla pola magnetycznego
  PrawoFaradaya
  Prawo Ampera

 6. W6 ELEMENTY FIZYKI WSPOLCZESNEJ

  teoria wzglednosci
  efekt fotoelektryczny
  dualizm korpuskularno-falowy
  model budowy atomu bohra
  rownaie Schroedingera
  efekt tunelowy

 7. W7 ELEMENTY FIZYKI CIALA STALEGO

  struktura materii
  podzial materialow na przewodniki, polprzewodniki i dielektryki
  nadprzewodniki
  pasmowa struktura energetyczna
  zasad dzialania diody

 8. W8 LASERY

  wyjasnienie akronimu LASER
  wyjasnienie pojec : inwersja obsadzen, koherencja
  zasada dzialania lasera
  lasery gazowe i polprzewodnikowe
  najnowsze osiagniecie: niebieki laser
  zastosowania laserow

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
 1. C1 RACHUNEK NIEPEWNOSCI

  obliczenia niepewnosci prostego pomiaru z wykorzystaniem klasy przyrzadu,
  obliczenia niepewnosci pomiaru dla pomiarow zlozonych
  obliczenia niepewnosci pomiaru z wykorzystaniem metody pochodnej logarytmicznej i rozniczki zupelnej

 2. C2RACHUNEK NIEPEWNOSCI

  oblicznie wspolczynnikow prostej w metodzie regresji liniowej
  obliczenia niepewnosci statystycznej dla ukladow danych opisanych rozkladem normalnym

 3. C3 ELEKTROSTATYKA

  Obliczenia sil, natezenia pola elektrycznego oraz portencjalu dla dyskretnych ukladow ladunkow

 4. C4 ELEKTROSTATYKA

  Obliczenia sil, natezen pol i potencjalu pola dla ciaglych rozkladow ladunku elektrycznego

 5. C5 PRAD ELEKTRYCZNY

  rozwiazywanie prostych obwodow z wykorzystaniem praw Ohma i Kirchoffa
  rozwiazywanie obwodow RLC
  obliczanie pojemnosci i opornosci zastepczych prostych sieci R lub C

 6. C6 POLE MAGNETYCZNE

  obliczenia natezenia pola magnetycznego pochodzacego od roznych zrodel(przewodnik prostoliniowy z pradem, ramka)w roznych odleglosciach od zrodla pola

 7. C7 ELEMENTY FIZYKI WSPOLCZESNEJ

  Obliczanie energii dla roznych powlok w atomie wodoru
  obliczenia dlugosci fali kwantu emitowanego przy przejsciu elektronu z powloki wyzszej na nizsza
  obliczanie wspolczynnika tunelowania dla elktronow o roznych energiach i barierze o roznych wysokosciach i szerokosciach

 8. C8 ELEMENTY FIZYKI WSPOLCZESNEJ

  obliczenia dlugosci fali materii dla roznych mas i roznych predkosci
  obliczenia roznych wielkosci w roananiu opisujacym efekt fotoelektryczny (energia kinetyczna elektronu, praca wyjscia, dlugosc fali padajacego kwantu)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

30%cw1sem+ 30% cw 2sem+40% egz

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Halliday,Resnick, Walker FIZYKA

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak