Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki informatyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-104-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawy programowania strukturalnego w języku C.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o sposobach tworzenia oprogramowania. Zna rolę i zasady tworzenia algorytmów. Potrafi scharakteryzować kompilatory, interpretery. MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna składnię i semantykę języka ANSI C. MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna sposoby definiowania zaawansowanych struktur danych i operacji na nich (sortowanie, wyszukiwanie, przetwarzanie). MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Zna standardy realizacji w programach komunikacji z użytkownikiem. Zna wybrane standardy interfejsu użytkownika (na przykładzie języka C). MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie edytować tekst źródłowy, kompilować i przeprowadzić debugowanie programu w języku C. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie biegle posługiwać się elementami składni języka C. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie definiować struktury danych, pobierać, przetwarzać i prezentować dane użytkownika. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi stworzyć rozwiązanie wybranego problemu inżynierskiego tworząc programy narzędziowe w języku C. Potrafi przeprowadzić analizę problemu, zaprojektować algorytm, napisać kod programu i przetestować jego poprawność. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi posłużyć się współczesnymi środkami informatycznymi do wspomagania rozwiązywania problemów inżynierskich oraz społeczności, w której pracuje. MBM1A_K06, MBM1A_K03, MBM1A_K01, MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Ma świadomość szybkiego postępu w technikach informacyjnych i rozumie potrzebę stałego dokształcania się w dziedzinie informatyki. MBM1A_K06, MBM1A_K03, MBM1A_K01, MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o sposobach tworzenia oprogramowania. Zna rolę i zasady tworzenia algorytmów. Potrafi scharakteryzować kompilatory, interpretery. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna składnię i semantykę języka ANSI C. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna sposoby definiowania zaawansowanych struktur danych i operacji na nich (sortowanie, wyszukiwanie, przetwarzanie). + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna standardy realizacji w programach komunikacji z użytkownikiem. Zna wybrane standardy interfejsu użytkownika (na przykładzie języka C). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie edytować tekst źródłowy, kompilować i przeprowadzić debugowanie programu w języku C. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie biegle posługiwać się elementami składni języka C. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie definiować struktury danych, pobierać, przetwarzać i prezentować dane użytkownika. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi stworzyć rozwiązanie wybranego problemu inżynierskiego tworząc programy narzędziowe w języku C. Potrafi przeprowadzić analizę problemu, zaprojektować algorytm, napisać kod programu i przetestować jego poprawność. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi posłużyć się współczesnymi środkami informatycznymi do wspomagania rozwiązywania problemów inżynierskich oraz społeczności, w której pracuje. + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość szybkiego postępu w technikach informacyjnych i rozumie potrzebę stałego dokształcania się w dziedzinie informatyki. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Arytmetyka komputerów. Reprezentacja informacji w komputerze. Zapis binarny, ósemkowy, szesnastkowy. Kod ISO, ASCII, Unicode.
Etapy i narzędzia tworzenia oprogramowania. Języki programowania komputerów. Poziomy języków programowania. Gramatyka języka. Odwrotna notacja polska. Style programowania. Algorytmy. Maszyna Turinga. Struktury danych.
Podstawy programowania w języku C – składnia języka, typy danych, zmienne, instrukcje, wyrażenia, operatory, funkcje, makrodefinicje, preprocesor, wejście/wyjście.
Struktury danych, komunikacja z użytkownikiem, projekt i implementacja algorytmu rozwiązania problemu informatycznego.
Funkcje biblioteczne, struktury dynamiczne i algorytmy sortowania i optymalizacji.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

Programowanie strukturalne w języku C
Budowa programu. Wyprowadzanie sformatowanych tekstów. Dane, wyrażenia, stałe, zmienne, typy.. Operatory i wyrażenia. Instrukcje warunkowe, pętle, instrukcje wielokrotnego wyboru. Funkcje, argumenty, przekazywanie argumentów. Tablice. Algorytmy wyszukiwania, sortowania. Argumenty wywołania programu. Losowanie. Struktury i unie. Tworzenie bibliotek.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane z użyciem komputera – omawiane zagadnienia są ilustrowane z użyciem środowiska IDE poprzez praktyczne przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Przykłady te powstają również z interakcji prowadzącego ze studentami podczas wykładu.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Podczas ćwiczeń laboratoryjnych studenci rozwiązują indywidualnie otrzymane od prowadzącego zadania i są na bieżąco konsultowani przez prowadzącego zajęcia tak, aby otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z zaliczenia laboratoriów i kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Rozwiązanie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny na następnych zajęciach lub w innym terminie w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sikorski W.: Podstawy Technik Informatycznych. PWN. Warszawa 2006.
Kernighan B.W., Richtie D.M.: Język ANSI C. WNT, Warszawa, 2004.
Wojciechowski A.: Usługi w sieciach informatycznych. Wyd. MIKOM. Warszawa 2006.
Prinz P., Prinz U. leksykon języka C. Helion. Gliwice 2003.
Banaś M.: Techniki Informatyczne. Przewodnik do ćwiczeń, Kraków 2016 i późn. (cykliczne materiały dla studentów WIMiR).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Banaś M. Techniki Informatyczne. Przewodnik do ćwiczeń, Kraków 2016 i późn. (cykliczne materiały dla studentów WIMiR).
Banaś M., Marczakowski P.: Oprogramowanie komputerowe do projektowania zbiorników niskociśnieniowych na podstawie normy API 620. Studencka Sesja Naukowa, AGH, Kraków 1997
Banaś M., Migdalski J.: Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skompu-teryzowanego zestawu pomiarowego. Zeszyty Naukowe AGH, s. Mechanika, Kraków 2000, tom 19, 271-284.
Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.

Informacje dodatkowe:

Możliwość wcześniejszego zaliczenia laboratoriów na podstawie wyniku realizacji indywidualnego zadania oraz przedstawieniu własnych osiągnięć.