Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy nauki o materiałach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-207-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Witkowska Małgorzata (witkowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe materiały inżynierskie (szczególnie materiały metaliczne) i ich przydatność do określonych zastosowań MBM1A_W09, MBM1A_W13 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna strukturę materiałów i jej związki z własnościami użytkowymi MBM1A_W09 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni gatunek stali zaprojektować metody obróbki cieplnej stali w celu otrzymania pożądanych własności MBM1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi identyfikować strukturę materiałów metalicznych w oparciu o badania makroskopowe i mikroskopowe MBM1A_U13 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe materiały inżynierskie (szczególnie materiały metaliczne) i ich przydatność do określonych zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna strukturę materiałów i jej związki z własnościami użytkowymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni gatunek stali zaprojektować metody obróbki cieplnej stali w celu otrzymania pożądanych własności - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi identyfikować strukturę materiałów metalicznych w oparciu o badania makroskopowe i mikroskopowe - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 64 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1. Charakterystyka fizykochemiczna poszczególnych grup materiałów.
2. Elementy krystalografii, struktura krystalograficzna metali
3. Krystalizacja
4. Odkształcenie plastyczne – struktura materiału odkształconego, umocnienie, zdrowienie, rekrystalizacja
5. Elementy teorii stopów – fazy w stopach metali, reguła faz, zasady korzystania z wykresów równowagi, wykres żelazo-cementyt
6. Stale i żelwa – struktura, podstawowe własności
7. Przemiany w stalach – dyfuzyjna (perlityczna), pośrednia (bainityczna), bezdyfuzyjna (martenzytyczna), przemiany podczas odpuszczania, wykresy CTPi, CTPc
8. Obróbka cieplna – wyżarzanie (rodzaje), hartowanie (rodzaje), odpuszczanie (rodzaje)
9. Hartowność, jej znaczenie dla konstruktora

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Układy równowagi fazowej – polimorfizm, przemiany fazowe, typowe dwuskładnikowe wykresy równowagi, analiza ukłądu żelazo-cementyt
2. Laboratorium mikroskopii świetlnej – struktury stali w stanie wyżarzonym i ulepszonym cieplnie, żeliwa szare zwykłe, sferoidalne, ciągliwe, wybrane struktury stali stopowych
3. Laboratorium metalurgii proszków – materiały otrzymywane metodami metalurgii proszków.
4. Obróbka cieplna stali – przeprowadzenie i analiza procesu hartowania i odpuszczania stali węglowej
5. Wyznaczanie hartowności stali metodą Jominy i Grossmana

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0.75* wynik egzaminu + 0,25 zalczenie laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej, Wyd. AGH, Kraków 1995
2. Praca zbiorowa (pod red. J. Pacyny): Metaloznawstwo- wybrane zagadnienia, Wyd. AGH 2006
3. Dobrzański L.A. : Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wyd. Pol. Śląska, Gliwice 1995
4. Askeland D.R. : The Science and Engineering of Materials, Wyd. PWS-KENT Publ. Comp., Boston 1984
5. Grabski M.W.,Kozubowski J.A.:Inżynieria Materiałowa.Geneza, istota, perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
6. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.:Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. WNT, Warszawa 2004
7. Blicharski M.: Inżynieria Materiałowa. Stal, Wyd. WNT, Warszawa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jerzy Chmiela, Sebastian Stach, Jerzy Cybo, Andrzej CZARSKI, Multifractal characteristic of inhomogeneity of the arrangement of dispersive phase particles in the aspect of the Minimal Spanning Tree (MST) method , Stereology and Image Analysis in Materials Science : STERMAT : proceedings of sixth international conference : Cracow, September 20–23, 2000 / eds. Leszek Wojnar, Krzysztof Rożniatowski ; Polish Society for Stereology ; Cracow University of Technology. Institute of Materials Science. — Kraków : FOTOBIT, 2000. — S. 109–116
2. Tadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA, Kinetyka sferoidyzacji perlitu, XXX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Kraków : AGH, 2002 ,S. 205–209
3. Andrzej CZARSKI, Tadeusz SKOWRONEK, Władysław OSUCH, Influence of orientation relationship between ferrite and cementite in pearlite on stability of cementite plates , Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology, 2007 vol. 33 no. 1 s. 41–49
4. Andrzej CZARSKI, Edyta GŁOWACZ, Relationship between mean values of interlamellar spacings in case of lamellar microstructure like pearlite, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2010 vol. 55 iss. 1, s. 101–105, 38th School of Materials Science
5. Piotr MATUSIEWICZ, Kurt WIENCEK, Andrzej CZARSKI, Zależność między twardością
a mikrostrukturą stali Fe−0,67 \%C ze skoagulowanym cementytem , Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa,2011 R. 78 nr 4, s. 311–315, Dzień Hutnika 2011
6. Andrzej CZARSKI, Piotr MATUSIEWICZ, Some aspects of estimation accuracy of mean true interllamelar spacing, Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology, 2012vol. 38 no. 2, s. 133–140
7. Andrzej CIAŚ, Andrzej CZARSKI, The use of Weibull statistics to quantify property variability in Fe−3Mn−0.8C sinter-hardened structurally inhomogeneous steels, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1045–1052

Informacje dodatkowe:

Brak