Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-301-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe pojęcia z zakresu dynamiki, dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej, pojęcia pędu, krętu, mocy, pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zmian i zachowania w odniesieniu do tych wielkości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły. MBM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie pojęcia mocy , pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. MBM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zapisać dynamiczne równania ruchu punktu i bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. MBM1A_U15 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli matematycznych prostych układów mechanicznych MBM1A_U15 Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie pojęcia mocy , pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zapisać dynamiczne równania ruchu punktu i bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli matematycznych prostych układów mechanicznych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 65 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

Dynamika: podstawy dynamiki, zasady dynamiki Newtona. dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, dynamiczne równania ruchu. Pierwsze i drugie zadanie dynamiki, całkowanie różniczkowych równań ruchu.
Dynamika układu punktów materialnych, środek masy, zasada ruchu środka masy. Zasada d’Alemberta. Pęd i kręt: zasady zmiany i zachowania. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Pole potencjalne sił. Zasada zachowania energii mechanicznej.
Dynamika bryły: dynamiczne równania ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Wyznaczanie dynamicznych równań ruchu swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, metody całkowania równań ruchu w zależności od zmiennej niezależnej funkcji siły zewnętrznej. Pęd i kręt: zasady zmiany i zachowania.
Praca, moc, energia, sprawność. Energia kinetyczna punktu materialnego. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Energia kinetyczna bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. Praca sił pola potencjalnego. Zasada zachowania energii mechanicznej.
Dynamiczne równania ruchu bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Po uzgodnieniu z prowadzącym, Istnieje możliwość poprawy oceny niedostatecznej z zaliczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona z oceny z ćwiczeń i egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawy algebry i analizy matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Engel Z., Giergiel J.: Dynamika, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000
McGill D.,King W.: Mechanics. PWS Engineering, Boston 1985
Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Metodyka rozwiązań, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001
Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT, Warszawa 2002
Mieszczerski I.: Zbiór zadań z mechaniki PWN, Warszawa 1971

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak