Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie obróbki ubytkowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-302-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw obróbki ubytkowej, kinematyki, budowy narzędzi skrawających, parametrów obróbki i budowy obrabiarek.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu ubytkowego kształtowania elementów maszyn. MBM1A_W09, MBM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada wiedzę pozwalającą na dobór warunków obróbki oraz obrabiarki, odpowiednio do wymagań technologicznych obrabianych przedmiotów. MBM1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu doboru narzędzi obróbkowych oraz uchwytów i przyrządów, odpowiednio do wymagań wydajnościowych i jakościowych procesu produkcyjnego. MBM1A_W12 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność przyswajania sobie nowej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania i jej twórczego wykorzystania w pracy zawodowej. MBM1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wykazuje aktywną postawę w kreowaniu i realizacji osobistych celów zgodnych z koncepcją rozwoju społecznego. MBM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu ubytkowego kształtowania elementów maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę pozwalającą na dobór warunków obróbki oraz obrabiarki, odpowiednio do wymagań technologicznych obrabianych przedmiotów. + + + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu doboru narzędzi obróbkowych oraz uchwytów i przyrządów, odpowiednio do wymagań wydajnościowych i jakościowych procesu produkcyjnego. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność przyswajania sobie nowej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania i jej twórczego wykorzystania w pracy zawodowej. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje aktywną postawę w kreowaniu i realizacji osobistych celów zgodnych z koncepcją rozwoju społecznego. - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 42 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

W1: Stan rozwoju technologii ubytkowej, energochłonność procesów, klasyfikacja obróbki ubytkowej, obrabiarki skrawające klasyczner oraz o sterowaniu CNC, narzędza i oprzyrządowanie.
W2: Kinematyka obróbki ubytkowej, parametry ruchu, proces skrawania, parametry warstwy skrawanej,stereometria ostrza,zużycie ostrza.
W3:Materiały narzędziowe, zakrey zastosowań, powłoki przeciwzużyciowe oraz technologie powłok.
W4:Zasady doboru materiału ostrza do materiału obrabianego,
warstwa skrawana, siły i moc skrawania,okres trwalości ostrza.
W5: Obróbka toczeniem, odmiany toczenia, narzędzia i dobór warunków obróbki, dokladność obróbki.
W6: Obróbka otworów, rodzaje wierteł, parametry warstwy skrawanej, dobór warunków obróbki otworów, dokladność obróbki.
W7:Obróbka frezowaniem, odmiany frezowania,narzędzia, obróbka HPC, HSC, obróbka kół zębatych.
W8.Obróbka ścierna oraz obróbka niekonwencjonalna, warstwa wierzchnia przedmiotu obrabianego.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1.Geometria ostrza narzędzi skrawających
2.Opór i siły skrawania
3.Dobór parametrów skrawania
4.Kinematyka obróbki kół zębatych.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

Ćw.nr 1: Toczenie, dłutowanie.
Ćw.nr 2: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie
i frezowanie.
Ćw.nr 3: Badanie dokładności geometrycznej
i kinematycznej obrabiarek.
Ćw.nr 4: Obróbka ścierna.
Ćw.nr 5. Obrabiarki CNC
Ćw.nr 6: Obróbka erozyjna i cięcie strumieniem wody.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1 Kolokwium z treści wykładowych
2 Kolokwium z laboratorium
3 Kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z ćwiczeń laboratoryjnych,ćwiczeń audytoryjnych oraz kartkówki i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć z inną grupą

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.Kaczmarek: Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, WNT r.1981.
2. W.Grzesik: Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT r.1998.
3. M.Wysiecki: Nowoczesne materiały narzędziowe, WNT r. 1997.
4. K.Oczoś: Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii.
5. W.Olszak: Obróbka skrawaniem. WNT. r.2008
Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, r. 1988.
6. Poradnik inżyniera – Obróbka skrawaniem, t.1, WNT, Warszawa, 1991.
7. L.Przybylski: Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami.
PK, Kraków, 1999.
8. K.Jemielniak: Obróbka skrawaniem. PWN, Warszawa, 1998.
9. Katalogi f-my Sandvik
10. Wantuch E. Obróbka ubytkowa laboratorium. Wydawnictwa AGH. Kraków 2017.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak