Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konstrukcji maszyn 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-504-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma zapoznać studentów z konstrukcją i zastosowaniem elementów układu przenoszenia napędu oraz zapoznać z podstawowymi modelami obliczeniowymi elementów układu przenia napędu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna konstrukcję i zastosowanie elementów układu przenoszenia napędu MBM1A_W11, MBM1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów układu przenia napędu MBM1A_W11, MBM1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać elementy układu przenoszenia napędu w maszynie korzystając z informacji katalogowych MBM1A_U01, MBM1A_U25, MBM1A_U23, MBM1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układu przenoszenia napędu MBM1A_U10, MBM1A_U12, MBM1A_U03, MBM1A_U27 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi zrealizować zapis konstrukcji elementów układu przenoszenia napędu w maszynie MBM1A_U27, MBM1A_U26 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu projektowania i konstruowania oraz jej aktualizację. MBM1A_K01 Egzamin,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna konstrukcję i zastosowanie elementów układu przenoszenia napędu + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów układu przenia napędu + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać elementy układu przenoszenia napędu w maszynie korzystając z informacji katalogowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układu przenoszenia napędu - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zrealizować zapis konstrukcji elementów układu przenoszenia napędu w maszynie - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu projektowania i konstruowania oraz jej aktualizację. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 66 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Podstawy konstrukcji maszyn 2

Podstawy teorii tarcia.
Łożyska ślizgowe.
Sprzęgła.
Przekładnie mechaniczne – zastosowanie
Geometria i kinematyka przekładni zębatych.
Podstawy obliczeń wytrzymałościowych przekładni zębatych.
Internetowe źródła informacji o dobieranych przekładniach.
Przekładnie ślimakowe.
Przekładnie pasowe.
Przekładnie łańcuchowe.
Przekładnie śrubowe.
Elementy układów hydraulicznych w konstrukcjach mechanicznych.
Przekładnie cierne.
Komputer w projektowaniu i konstruowaniu maszyn.

Ćwiczenia projektowe (14h):
Podstawy konstrukcji maszyn 2

Wykonanie projektu wału maszynowego i jego łożyskowania.
Projekt łożyska ślizgowego płynnego tarcia zawierający obliczenia parametrów filmu olejowego.
Projekt sprzęgła zawierający obliczenia, rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze.
Obliczenia wytrzymałościowe pary korygowanych kół zębatych realizowane w formie ćwiczeń obliczeniowych.
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunek zaliczenia zajęć projektowych: pozytywna ocena z wszystkich projektów oraz wszystkich kolokwiów.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie z zajęć projektowych oraz oraz uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn 1.
Zasady zaliczeń poprawkowych: zgodnie z regulaminem studiów na AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen uzyskanych z ćwiczeń (0,4) i z egzaminu (0,6). Za aktywny udział w wykładach można uzyskać 0,5 stopnia oceny

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Oddanie zaległych projektów, uzyskanie ocen pozytywnych z zaległych kolokwiów.
Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach projektowych wynosi 30% wszystkich planowych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość wytrzymałości materiałów i podstaw inżynierii materiałowej
Znajomość zakresu treści dydaktycznych zawartych w przedmiocie podstawy konstrukcji maszyn 1

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Barwell F. T. : Łożyskowanie. Warszawa, WNT, 1980
Osiński Z. : Sprzęgła i hamulce. Warszawa PWN 1985
Dziama A. , Michniewicz M. , Niedźwiedzki A. : Przekładnie zębate. Warszawa PWN 1989
Maziarz M. , Kuliński S. : Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych według norm ISO UWN-D AGH Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak