Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria mechanizmów i maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-508-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Felis Józef (felis@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje podstawowe mechanizmy oraz zasady ich analizy strukturalnej. Uczy się przeprowadzania analizy kinematycznej mechanizmów płaskich oraz wyznaczania przełożeń przekładni o osiach ruchomych i nieruchomych. Poznaje podstawy analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów, zasady wyrównoważania wirników i mechanizmów dźwigniowych. Wykorzystuje dedykowany program komputerowy do modelowania i analizy mechanizmów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe mechanizmy, umie sprządzać ich schematy kinematyczne i przeprowadzać klasyfikację strukturalną i funkcjonalną MBM1A_W04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna metody analizy kinematycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych, przekładni kołowych i innych) MBM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metod analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych i innych) MBM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Wie jak wpływa tarcie na reakcje dynamiczne w parach kinematycznych mechanizmów, na sprawność mechanizmów oraz ich zdolność lub niezdolność do ruchu (samohamowność) MBM1A_W04 Egzamin
M_W005 Zna podstawy wyrównoważania mechanizmów wirnikowych i dźwigniowych i potrafi dobrać odpowiedni układ mas korekcyjnych MBM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi budować modele mechanizmów i maszyn w programach komputerowych (SAM, Working Model) i wyznaczać ich charakterystyki mechaniczne MBM1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania różnorodnych struktur mechanizmów w budowie maszyn a także narzędzi do ich analizy i syntezy, w tym w szczególności odpowiednich programów komputerowych MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe mechanizmy, umie sprządzać ich schematy kinematyczne i przeprowadzać klasyfikację strukturalną i funkcjonalną + + + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody analizy kinematycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych, przekładni kołowych i innych) + + + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metod analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych i innych) + + + - - - - - - - -
M_W004 Wie jak wpływa tarcie na reakcje dynamiczne w parach kinematycznych mechanizmów, na sprawność mechanizmów oraz ich zdolność lub niezdolność do ruchu (samohamowność) + + - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawy wyrównoważania mechanizmów wirnikowych i dźwigniowych i potrafi dobrać odpowiedni układ mas korekcyjnych + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować modele mechanizmów i maszyn w programach komputerowych (SAM, Working Model) i wyznaczać ich charakterystyki mechaniczne + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania różnorodnych struktur mechanizmów w budowie maszyn a także narzędzi do ich analizy i syntezy, w tym w szczególności odpowiednich programów komputerowych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 46 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

1.Wprowadzenie do problematyki TMM. Struktura mechanizmów i maszyn.
2.Analiza kinematyczna mechanizmów płaskich. Metoda grafoanalityczna.
3. Analiza kinematyczna mechanizmów płaskich. Metoda analityczna.
4.Analiza kinematyczna przekładni.
5.Wyznaczanie sił bezwładności w mechanizmach. Zasady uwalniania od więzów członów mechanizmów.
6.Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów bez uwzględnienia tarcia.
7.Tarcie w parach kinematycznych mechanizmów. Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów z uwzględnieniem tarcia. Sprawność mechanizmów.
8.Wyrównoważanie wirników i mechanizmów dźwigniowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

1.Badanie struktury mechanizmów w laboratorium. Wydanie tematu zadania analizy
mechanizmu.
2.Modelowanie mechanizmów i wyznaczanie ich charakterystyk kinematycznych w
programie komputerowym SAM. Badanie przełożeń mechanizmów przekładni.
3.Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów w laboratorium. Modelowanie
mechanizmów w programie komputerowym Working Model.
4.Wyrównoważanie wirnika. Wyrównoważanie mechanizmu dźwigniowego. Kolokwium.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej, wzbogaconej filmami i symulacjami komputerowymi odnoszącymi się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne: wymagana obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny cząstkowej za przygotowanie do ćwiczeń, wykonanie i zaliczenie sprawozdań, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Ćwiczenia audytoryjne: wymagana obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny cząstkowej za przygotowanie do ćwiczeń, wykonanie indywidualnego zadania analizy mechanizmu, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenia poprawkowe można uzyskać w sesji egzaminacyjnej w terminach uzgodnionych z prowadzącym zajęcia. Student może dwukrotnie podejmować próbę uzyskania zaliczenia w terminie poprawkowym
Do egzaminu można przystąpić po uzyskaniu zaliczeń z ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen z egzaminu oraz ocen uzyskanych na zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. Nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione należy odrobić z inną grupą. W szczególnych przypadkach braku takiej możliwości poprzez odpowiedź ustną bądź w formie pisemnej w zakresie treści programowych związanych z nieobecnością na zajęciach, w trakcie konsultacji, terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu mechaniki i znajomość podstawowych programów komputerowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Felis. J., Jaworowski., Cieślik J.: Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 1. Analiza Mechanizmów. AGH,
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
2.Felis J.,Jaworowski H.,: Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 2. Przykłady i zadania. AGH, Uczelniane
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2011.
3.Morecki A., Oderfeld J.: Teoria maszyn i mechanizmów. PWN, Warszawa 1987.
4.Olędzki A.: Podstawy Teorii Maszyn i Mechanizmów. WNT, Warszawa 1987.
5.Kolovsky M. Z., Evgrafov A. N., Semenov A.Yu. Slousch A.V.: Advanced Theory of Mechanisms and
Machines. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000.
6.SAM (Simulation and Analysis of Mechanisms), opis programu.
7.Working Model, opis programu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Felis J., Kasprzyk S.: New concepts of the study of an Infinite beam on elastic foundation based on the
distribution theory. Acta Physica Polonica 2014, vol. 125 no. 4-A: Acoustic and biomedical engineering
2014, s. A-190-A—196.
2.Felis J., Uhl T., Mańka M.: Urządzenie do dynamicznego wyważania wirujących elementów
maszynowych. Patent PL 206661 B1, udziel. 2010.04.16.
3.Jaworowski H. Felis J. : Wpływ błędów montażowych na reakcje w węzłach łożyskowych
przesztywnionego układu napędowego. Teoria Maszyn i Mechanizmów. Polski Komitet Teorii Maszyn i
Mechanizmów przy komitecie Budowy Maszyn PAN. Wydawnictwo Akademii Techniczno- Humanistycznej.
Bielsko Biała-2008, s. 331-340.
4.Jaworowski H., Felis J. : Zastosowanie jednolitej metody rozwiązywania ciągłych prętowych struktur
sprężystych w obliczeniach kinetostatycznych przesztywnionych łańcuchów kinematycznych XVII
Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna teorii maszyn i mechanizmów. Lądek Zdrój 18 września
2002. Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy komitecie Budowy Maszyn PAN. Wrocław.
Oficyna Wydawnicza PWr-2002, s 209-216.
5.Mańka M., Felis J. , Petko M., Uhl. T.: The new method of automatic balancing during operation.
Mechanika. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków-2003 t.22 z. 3 s. 347-354.
6.Zbrowski A., Samborski T., Kamisiński T., Flach A., Felis J.: Manipulator Portalowy do pozycjonowania
mikrofonu w komorze bezechowej. Patent PL 224581 B1, udziel. 2016.06.014.
7.Uhl. T., Felis J.: Mechanizm dynamicznego wyważania wirującego elementu maszynowego. Patent PL
202018 B1, udziel. 2008.12.15.

Informacje dodatkowe:

Brak