Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria maszyn i urządzeń
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-608-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W wyniku realizacji modułu student uzyskuje wiedzę z zakresu przepływu materiałów i energii przez maszyny i urządzenia rozmieszczone w określonych strukturach. Nabywa ponadto umiejętności projektowania przepływów materiałowych w różnych strukturach (szeregowe, równoległe, gniazdowe). Dodatkowo posiada umiejętności rozwiązywania problemów dynamiki typowych urządzeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna charakterystyki elementów typowych układów napędowych maszyn i urzadzeń MBM1A_W12, MBM1A_W09, MBM1A_W06 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna zasady wyznaczania obciążeń układów napędowych, w szczególności obliczania momentów czynnych i biernych. MBM1A_W04, MBM1A_W02, MBM1A_W16, MBM1A_W06 Kolokwium
M_W003 Zna zachowanie układu napędowego w stanach nieustalonych. Ma wiedzę związaną z modelowaniem układów elektromechanicznych, zarówno jedomasowych, jak i wielomasowych. MBM1A_W04, MBM1A_W16, MBM1A_W06 Kolokwium
M_W004 Posiada wiedzę o strukturach systemów maszyn i urządzeń w procesach przepływu materiałów. Zna zasady wyznaczania podstawowych wskaźników oceny działania takich układów. MBM1A_W11, MBM1A_W12, MBM1A_W09 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dobrać dobrać elementy typowego układu napędowego na podstawie prostych obliczeń inżynierskich. MBM1A_U01, MBM1A_U22, MBM1A_U23 Projekt
M_U002 Potrafi opracować model dynamiczny typowego układu eletromechanicznego - dokonać redukcji mas i sił, sformułować równania ruchu. Ponadto umie rozwiązać problem i przeanalizować uzyskane wyniki. MBM1A_U03, MBM1A_U26, MBM1A_U23, MBM1A_U15 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Potrafi wyznaczyć charakterystyki systemu przepływu materiałów w procesach transportowych i wytwarzania. W szczególności umie dobrać metodę poprawy wskaźników (np. niezawodności, wydajności) oraz obliczyć te wskaźniki. MBM1A_U22, MBM1A_U26 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Umie zaplanować eksperyment symulacyjny oraz wykorzystać narzędzia informatyczne do rozwiązania zadania. Potrafi przeprowadzić właściwe wnioskowanie. MBM1A_U10, MBM1A_U11, MBM1A_U23 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania nowych rozwiązań napędów maszyn MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna charakterystyki elementów typowych układów napędowych maszyn i urzadzeń + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady wyznaczania obciążeń układów napędowych, w szczególności obliczania momentów czynnych i biernych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zachowanie układu napędowego w stanach nieustalonych. Ma wiedzę związaną z modelowaniem układów elektromechanicznych, zarówno jedomasowych, jak i wielomasowych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę o strukturach systemów maszyn i urządzeń w procesach przepływu materiałów. Zna zasady wyznaczania podstawowych wskaźników oceny działania takich układów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać dobrać elementy typowego układu napędowego na podstawie prostych obliczeń inżynierskich. + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować model dynamiczny typowego układu eletromechanicznego - dokonać redukcji mas i sił, sformułować równania ruchu. Ponadto umie rozwiązać problem i przeanalizować uzyskane wyniki. - - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyznaczyć charakterystyki systemu przepływu materiałów w procesach transportowych i wytwarzania. W szczególności umie dobrać metodę poprawy wskaźników (np. niezawodności, wydajności) oraz obliczyć te wskaźniki. - - + + - - - - - - -
M_U004 Umie zaplanować eksperyment symulacyjny oraz wykorzystać narzędzia informatyczne do rozwiązania zadania. Potrafi przeprowadzić właściwe wnioskowanie. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania nowych rozwiązań napędów maszyn + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Treść wykładów

1.Cechy i elementy układów elektromechanicznych (UEM). Momenty oporu: czynny, bierny. Silniki elektryczne w układach napędowych.
2.Dynamika układów napędowych, momenty dynamiczne. Stany ustalone i nieustalone. Stabilność napędu.
3.Modelowanie układów elektromechanicznych. Modele jedno-
i wielomasowe. Równania ruchu układu zastępczego.
4.Struktury układów urządzeń: szeregowe, równoległe, mieszane, konwergencyjne i dywergencyjne. Obliczanie wydajności i możliwości jej zwiększania.
5.Układy z elementem pojemnościowym. Analiza stanów układu.

Ćwiczenia projektowe (10h):
Tematy ćwiczeń

C1. Zasady wyznaczania zredukowanych sił, momentów sił oraz mas i masowych
momentów bezwładności.
C2. Obliczanie parametrów modelu jednomasowego, na przykładzie wciągarki.
C3. Zadania – wyznaczanie wydajności i niezawodności układów maszyn o różnej
strukturze produkcyjnej.
C4. Analiza przepływu materiałów w szeregowych systemach transportowych
z elementem pojemnościowym, analiza stanów – symulacje.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):
Laboratorium komputerowe

P1. Dobór elementów układu napędowego
(mechanizm jazdy, mechanizm podnoszenia, przenośnik
taśmowy, przenośnik śrubowy, przenośnik pneumatyczny).
P2. Analiza dynamiczna mechanizmu podnoszenia
P3. Analiza dynamiczna mechanizmu jazdy wciągarki
P4. Analiza przepływu materiałów w szeregowych systemach
transportowych z elementem pojemnościowym

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej .
 • Ćwiczenia projektowe: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny (model dwumasowy, analiza stanów układu z buforem). Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawozdań ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanych zadań oraz z kolokwium na ćwiczeniach.
Warunki dopuszczenia do egzaminu są zgodne z Regulaminem Studiów AGH.
Zaliczenie poprawkowe – jednorazowo w terminie podanym na zajęciach.
Najpoźniejszy termin zaliczenia poprawkowego – koniec podstawowej sesji egzaminacyjnej (każdorazowo zgodnie z RS AGH).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta bazuje na wypowiedziach ustnych oraz pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane w formie ustnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 60% średnia ocena z egzaminu + 40%ocena średnia z ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – dwie.
Termin i zasady odrobienia – indywidualna umowa z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczona Mechanika 2 (podstawy dynamiki).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Borkowski W., Konopka S., Prochowski L.: Dynamika maszyn roboczych. WNT 1996, Warszawa.
2.Branowski B.: Podstawy konstrukcji napędu maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2007, Poznań.
3.Chodacki J., Michlowicz E., Stupnicki S.: Komputerowo wspomagane projektowanie wciągarki suwnicy. Wydawnictwa AGH 1998, skrypt nr 1553, Kraków.
4.Leyko J.: Mechanika ogólna. T.2. Dynamika. Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, Warszawa.
5.Nowak A.:Drgania i stabilność układów dynamicznych. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008, Gliwice.
6.Wejc W., Koczura A., Martynienko A.: Obliczenia dynamiki napędów maszyn. WNT 1975, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Inżynieria logistyki w systemach produkcyjnych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, No 11/2016, s.192-202.
2. Michlowicz E.: Improving the efficiency and reliability of material flow in buffered systems. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2015, 42(114), s.26-32.
3. Michlowicz E., Smolińska K.: Research on the flow of material in production logistics. Research in Logistics & Production, Vol. 5, No. 1/2016, s. 21–31.
4. Michlowicz E., Smolińska K.: Badania przepływów materiałowych w logistyce produkcji. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, Nr 11/2014, s.59-63.
5.Michlowicz E.: Poprawa wydajności przepływu materiałów w układach z elementem pojemnościowym. LOGISTYKA No 6/2014, Logistyka – nauka, s. 7410-7418.

Informacje dodatkowe:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Dla studentów, którzy byli obecni na wszystkich wykładach przewidziany jest egzamin zerowy.