Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wibroakustyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-609-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Piechowicz Janusz (piechowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

WIBROAKUSTYKA zajmuje się procesami drganiowymi i akustycznymi zachodzącymi łącznie w przyrodzie, technice, maszynach, urządzeniach, środkach transportu, a także w organizmach żywych. Jej cel utylitarny to obniżenie zakłóceń wibroakustycznych maszyn, urządzeń, instalacji do minimum możliwego na danym etapie wiedzy i technologii, a także wykorzystanie informacji zawartych w sygnale wibroakustycznym do oceny jakości maszyn i urządzeń, budowli oraz realizowanych procesów technologicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zadania wibroakustyki, posiada wiedzę o podstawowych własnościach fali akustycznej, zna podstawy generacji dźwięków. MBM1A_W02, MBM1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe wiadomości o akustyce pomieszczeń głównie przemysłowych MBM1A_W02, MBM1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna założenia diagnostyki wibroakustycznej MBM1A_W02, MBM1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna podstawowe pojęcia związane z wibrotechniką MBM1A_W02, MBM1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać oceny akustycznej stanowiska pracy MBM1A_W02, MBM1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry akustyczne maszyny MBM1A_U04, MBM1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna podstawowe akty prawne związane z drganiami i hałasem MBM1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zadania wibroakustyki, posiada wiedzę o podstawowych własnościach fali akustycznej, zna podstawy generacji dźwięków. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe wiadomości o akustyce pomieszczeń głównie przemysłowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna założenia diagnostyki wibroakustycznej + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe pojęcia związane z wibrotechniką - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać oceny akustycznej stanowiska pracy - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry akustyczne maszyny - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna podstawowe akty prawne związane z drganiami i hałasem - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Wstęp. Podział wibroakustyki , podstawowe zależności falowe, własności dźwięków (2).
2. Generacja dźwięków, rodzaje fal akustycznych (2),
3. Akustyka przegród budowlanych (2).
4. Zabezpieczenia przeciwhałasowe i przeciwdrganiowe. Aspekty prawne związane z hałasem i wibracjami (2).

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

1. Analizatory dźwięku i wibracji (2).
2. Pomiar hałasu na stanowisku pracy (2).
3. Wyznaczanie mocy akustycznej (2).
4. Zaliczenie laboratoriów (2).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pozytywne zaliczenie wszystkich laboratoriów. Zaliczenie pozytywne sprawdzianu wiedzy na końcu kursu. Ocena końcowa jest średnią oceną z obu zaliczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza techniczna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z. Engel, J. Piechowicz, L. Stryczniewicz “Podstawy wibroakustyki przemysłowej”, WIMIR Kraków 2003;
Z. Engel “Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”, PWN Warszawa 2001;
C. Cempel “Podstawy wibroakustyki i diagnostyki maszyn” WNT Warszawa 1982;
L.L. Faulkner Handbook of Industrial Noise Control, Industrial Press Inc. New York 1979
J.A.Goliński Wibroizolacja maszyn i urządzeń, WNT Warszawa 1979

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Z. Engel, J. Piechowicz, L. Stryczniewicz “Podstawy wibroakustyki przemysłowej”, WIMIR Kraków 2003;
2. Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. Stryczniewicz Hale przemysłowe, maszyny i urządzenia – wybrane problemy wibroakustyczne Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2009
3. J.Piechowicz Wybrane metody analizy właściwości akustycznych pomieszczeń przemysłowych, Wyd AGH Kraków 2012

Informacje dodatkowe:

Brak