Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie spajania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-703-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Góral Tomasz (tgoral@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W module tym studenci poznają technologie spajania, podstawowe metody spawania i cięcia termicznego. Zasady doboru technologicznych parametrów spawania i cięcia termicznego. Możliwości zastosowania tych metod w praktyce przemysłowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod spajania i cięcia termicznego materiałów i bezpiecznego prowadzania prac spawalniczych. MBM1A_W11, MBM1A_W14, MBM1A_W16, MBM1A_W13 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zasad działania i budowy urządzeń wykorzystywanych w technologii spajania. BM1A MBM1A_W06, MBM1A_W09 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie zasad doboru materiałów dodatkowych oraz technologicznych parametrów spawania i cięcia termicznego. MBM1A_W14, MBM1A_W16, MBM1A_W13 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie opracować proces technologiczny łączenia elementów dla wybranych metod spajania i cięcia termicznego. MBM1A_U12, MBM1A_U24 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Umie dobrać materiały dodatkowe oraz technologiczne parametry spawania i cięcia termicznego. MBM1A_U12, MBM1A_U24, MBM1A_U22, MBM1A_U02 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Umie skompletować zestawy urządzeń do poszczególnych metod łączenia i cięcia materiałów. MBM1A_U24, MBM1A_U22 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie technologii spajania. MBM1A_K02, MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod spajania i cięcia termicznego materiałów i bezpiecznego prowadzania prac spawalniczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zasad działania i budowy urządzeń wykorzystywanych w technologii spajania. BM1A + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie zasad doboru materiałów dodatkowych oraz technologicznych parametrów spawania i cięcia termicznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opracować proces technologiczny łączenia elementów dla wybranych metod spajania i cięcia termicznego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać materiały dodatkowe oraz technologiczne parametry spawania i cięcia termicznego. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie skompletować zestawy urządzeń do poszczególnych metod łączenia i cięcia materiałów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie technologii spajania. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 34 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Technologia spajania – wykład

1.Ogólne wprowadzenie do technologii spajania (terminologia, podział metod spajania, rodzaje złączy). Zagrożenia występujące w pracach spawalniczych i metody zabezpieczania się przed nimi.
2. Wybrane łukowe metody spawania (MIG/MAG, TIG, elektrodą otuloną). Wpływ technologicznych parametrów i doboru materiałów dodatkowych w łukowych metodach spawania na właściwości i jakość złącza spawanego.
3. Spawanie gazowe. Termiczne metody cięcia metali. Zjawiska cieplne występujące podczas spawania. Niezgodności spawalnicze i metody kontroli jakości połączeń spawanych.
4. Technologie zgrzewania, lutowania. Spawalnicze źródła prądu oraz metody regulacji technologicznych parametrów spawania.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):
Technologia spajania – laboratoria

1. Bezpieczne prowadzenie prac spawalniczych.
2. Technologia spawania metodą MIG/MAG.
3. Technologia spawania stali i metali nieżelaznych metodą TIG (metoda 141 wg PN EN24063).
4. Technologia spawania metali elektrodą otuloną (metoda 111 wg PN EN24063).
5. Technologia zgrzewania punktowego (metoda 21 wg PN EN24063).
6. Technologia spawania i cięcia płomieniem acetylenowo tlenowym (metoda 311 wg PN EN24063) oraz inne zastosowania tego płomienia.
7. Cięcie plazmowe.
8. Wyznaczanie warunków technologicznych spawania stali węglowych i o ograniczonej spawalności.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie kolokwiów i oddanych sprawozdań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia ocen składowych z ćwiczeń laboratoryjnych. Obecność na wykładach i aktywność w dyskusjach na zajęciach może podwyższyć ocenę końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie nieobecności z powodów zdrowotnych powinny być usprawiedliwione odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, a nieobecności z ważnych powodów losowych powinny być zgłaszane w miarę możliwości przed terminem realizacji ćwiczenia laboratoryjnego. Nieobecności odrabiamy zgodnie z harmonogramem z inną grupą laboratoryjną.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu matematyki, chemii, materiałoznawstwa, zapisu
konstrukcji, wytrzymałości materiałów, metrologii 1 i obróbki ubytkowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo t.1; praca zbiorowa pod redakcją J. Pilarczyka. WNT,
Warszawa 2003.
2. Poradnik Inżyniera Spawalnictwo t.2; praca zbiorowa pod redakcją J. Pilarczyka. WNT,
Warszawa 2005.
3. Ferenc K.: Spawalnictwo . WNT, Warszawa 2007.
4. Cary H.B., Helzer S.C.: Modern Welding Technology. Sixth edition. Pearson Prentice Hall, New
Jersey 2005.
5. Sacks R.J., Bohnart E.R.: Welding: principles and practices. Third edition, McGraw-Hill, New
York 2005.

Literatura uzupełniająca:
1. Pilarczyk J., Pilarczyk J.: Spawanie i napawanie elektryczne metali. Wyd. Śląsk, Katowice 1996.
2. Skorupa A., Bal M., Haduch J.: Techniki spawalnicze w budowie i eksploatacji maszyn. Wyd.
AGH, Kraków 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zalecana obecność na wykładach. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.