Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania eksploatacyjne i modernizacja maszyn i pojazdów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-705-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zagadnień budowy maszyn i pojazdów oraz różnych form prowadzenia badań eksploatacyjnych, ich planowania oraz teorii i projektowania procesów modernizacji maszyn jak również poszukiwania koncepcji nowych rozwiązań w technice.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy, modernizacji i eksploatacji urządzeń mechanicznych oraz o tendencjach rozwojowych konstrukcji pojazdów. MBM1A_W11, MBM1A_W13, MBM1A_W15 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawowe techniki pomiarów w badaniach eksploatacyjnych. MBM1A_W16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów w zakresie modernizacji i eksploatacji maszyn. MBM1A_W10, MBM1A_W09 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu oceny stanu technicznego wybranych elementów pojazdów i maszyn. MBM1A_W11, MBM1A_W10, MBM1A_W09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz wykorzystywać dane w obliczeniach dotyczących projektowania procesu modernizacji. MBM1A_U17, MBM1A_U01, MBM1A_U04, MBM1A_U07 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
M_U002 Student potrafi wykorzystać technikę komputerową w realizacji badań i prac inżynierskich. MBM1A_U10, MBM1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Egzamin
M_U003 Student potrafi formułować zadania badawcze i wykorzystywać aparaturę pomiarową do oceny stanu technicznego maszyn i pojazdów. MBM1A_U22, MBM1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozwiązuje zadania inżynierskie w zespołach i potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały. MBM1A_K06, MBM1A_K04 Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 14 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy, modernizacji i eksploatacji urządzeń mechanicznych oraz o tendencjach rozwojowych konstrukcji pojazdów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe techniki pomiarów w badaniach eksploatacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów w zakresie modernizacji i eksploatacji maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu oceny stanu technicznego wybranych elementów pojazdów i maszyn. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz wykorzystywać dane w obliczeniach dotyczących projektowania procesu modernizacji. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać technikę komputerową w realizacji badań i prac inżynierskich. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi formułować zadania badawcze i wykorzystywać aparaturę pomiarową do oceny stanu technicznego maszyn i pojazdów. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozwiązuje zadania inżynierskie w zespołach i potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Badania eksploatacyjne i modernizacja maszyn i pojazdów – wykłady

1, 2. Charakterystyka badań eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych w budowie i eksploatacji maszyn i pojazdów.
3, 4. Rodzaje i metody badań eksploatacyjnych.
5, 6, 7. Elementy metodyki badań doświadczalnych i planowanie eksperymentu w badaniach rozpoznawczych i głównych.
8, 9. Zastosowanie metod nieniszczących w badaniach eksploatacyjnych – badania ultradźwiękowe.
10, 11, 12. Modelowanie i projektowanie procesów modernizacji maszyn i pojazdów.
13, 14. Ekonomika modernizacji maszyn i pojazdów.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):
Badania eksploatacyjne i modernizacja maszyn i pojazdów – ćwiczenia laboratoryjne

1, 2. Pomiar stopnia zużycia i wykrywanie uszkodzeń z wykorzystaniem metod ultradźwiękowych.
3, 4. Symulacyjna ocena niezawodności modernizowanych złożonych obiektów technicznych.
5. Wyznaczanie obciążenia osi pojazdów.
6. Wyznaczanie równobieżności przegubów napędowych.
7. Dobór przełożeń skrzyni biegów dla wybranej jednostki napędowej.
8, 9. Badanie połączeń zgrzewanych stosowanych w budowie maszyn i pojazdów.
10. Zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia projektowe (12h):
Badania eksploatacyjne i modernizacja maszyn i pojazdów – ćwiczenia projektowe

1, 2. Planowanie badań wstępnych z wykorzystaniem programów randomizowanych.
3, 4. Planowanie badań głównych z wykorzystaniem programów statycznych.
5, 6. Projektowanie procesu modernizacji wybranych maszyn i pojazdów w aspekcie ekonomicznym.
7, 8. Metodyczne poszukiwanie koncepcji nowych rozwiązań konstrukcji i procesów.
9, 10. Zastosowanie teorii rozwiązywania zadań wynalazczych (TRIZ) w odniesieniu do wybranych obiektów technicznych.
11, 12. Sprawdzian i zaliczenie ćwiczeń.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci przeprowadzają badania i rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Do zaliczenia ćwiczeń projektowych wymagane są obecności na ćwiczeniach (student może mieć nie więcej niż 2 godz. nieobecności a przekroczenie tej liczby jest podstawą do nieuzyskania zaliczenia) oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianu i zaliczenia wszystkich zadań projektowych. Do zaliczenia każdego sprawdzianu i zadania projektowego przysługuje dodatkowo jeden termin poprawkowy zaliczenia.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu są pozytywne oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z pozytywnych ocen z zaliczenia: ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych oraz egzaminu przeprowadzanego w formie ustnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie laboratoryjne lub projektowe pod warunkiem, że prowadzący ćwiczenie wyrazi na to zgodę i będzie wystarczająca liczba miejsc dla uczestników zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu matematyki, mechaniki, zapisu konstrukcji, metrologii, podstaw konstrukcji maszyn i informatyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Altszuller G. S.: Elementy teorii twórczości inżynierskiej. WNT. Warszawa, 1983.
2. Arciszewski T.: Inventive Engineering: Knowledge and Skills for Creative Engineers. CRC Press Tylor and Francis Group. Boca Raton, 2016.
3. Dietrych J.: System i konstrukcja. WNT. Warszawa, 1985.
4. Hebda M. Wachal A.: Trybologia. WNT. Warszawa, 1980.
5. Jenecki J., Tott K.: Ogranizacja eksploatacji pojazdów samochodowych. WKŁ. Warszawa, 1986.
6. Konieczny J.: Podstawy eksploatacji urządzeń. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa, 1975
7. Lenkiewicz W., Szybka J. (red.): Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. PAN, PNTTE. Warszawa, 2010.
8. Młyńczak M.: Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2012.
9. Polański Z.: Metodyka badań doświadczalnych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków, 1984.
10. Praca zbiorowa: Mechanik pojazdów samochodowych, t.1, t.2.: Vogel Publishing. Wrocław, 2005.
11. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT. Warszawa, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Lenkiewicz W., Szybka J. (red.): Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. PAN, PNTTE, Warszawa 2010.
2. Smolnik M.: A Praxiological Model of Machine Modernisation Process [w] Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy eksploatacji, 3, 2017.
3. Smolnik M., Pilch R.: Application of selected TRIZ instruments in reliability engineering [w]: TFC 2018: 18th TRIZ future conference 2018: automated invention for smart industries: systematic invention for smart industries, eds. Denis Cavallucci, Roland de Guio, Sebastian Koziolek. — Strasbourg: European TRIZ Association (ETRIA), s. 125–133, 2018.

Informacje dodatkowe:

Brak