Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-707-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie z zasadami opracowania systemu zarządzania jakością w
przedsiębiorstwie i laboratorium.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie ogólne zasady podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością w organizacji MBM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 zna i rozumie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi MBM1A_W18 Referat
M_W003 zna i rozumie wzajemne powiązania między procesami w organizacji MBM1A_W18 Kolokwium,
Prezentacja
M_W004 zna normy ISO 9000 i umie je stosować MBM1A_W18 Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi MBM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi stosować normy ISO 9000 do wprowadzania systemu zarzadzania w organizacji MBM1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_U003 potrafi przygotować dokumentację systemu zarządzania jakością wg ISO 9000 MBM1A_U21 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu MBM1A_K01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie ogólne zasady podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością w organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie wzajemne powiązania między procesami w organizacji + - - - - + - - - - -
M_W004 zna normy ISO 9000 i umie je stosować - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi stosować normy ISO 9000 do wprowadzania systemu zarzadzania w organizacji + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi przygotować dokumentację systemu zarządzania jakością wg ISO 9000 - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

Wykład

1. Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w organizacji.
2. Założenia do podejścia procesowego zawarte w PN EN ISO 9001.
3. Definicje związane z procesami. Cele procesów.
4. Zarzadzanie zasobami ludzkimi, sprzetowymi i materiałowymi.
5. Metody realizacji procesów.
6. Podział procesów w organizacji i wzajemne powiązania między nimi.
7. Dokumentacja systemu zarządzania jakością w ujęciu procesowym.
8. Normy ISO 9000. Historia, podział, stosowanie.
9. Podstawowe pojęcia dotyczące jakości.
10. TQM
11. Audity jakości.
12. System jakości w procedurach oceny zgodności
13. Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością.
14. Ocena zgodności na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych urządzeń.
15. Deklaracja zgodności. Kryteria oceny zgodności

Zajęcia seminaryjne (8h):

Seminaria

1. Zastosowanie narzędzi statystycznych w systemach zarządzania jakością.
2. Analiza Pareto.
3. Diagramy Ishikawy.
4. FMEA.
5. Mapy procesów.
7. Badanie satysfakcji klienta.Koncepcja zarządzania związkami z klientem CRM (Customer Relationship Management).
8. CSI (Customer Satisfaction Index) – współczynnik zadowolenia klienta.
9. Statystyczne sterowanie procesem (SPC)
10. Opracowanie wybranych dokumentów systemu zarządzania jakością.
11. Opracowanie procedur dotyczących systemu zarządzania jakoscią.
12. Opracowanie deklaracji zgodności dla wybranej maszyny lub urządzenia technicznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sprawdzian z treści wykładów. Studenci, którzy uczestniczyli w wykładach (80% obecności) są zwolnieni
ze sprawdzianu. Student aby uzyskać zaliczenie z wykładów musi uzyskać co najmniej 50% punktów.
Zaliczenie obywa się na ostatnim wykładzie i nie jest przewidywany termin poprawkowy.
Zajęcia seminaryjne: Zaliczenie pracy własnej oraz ocena z prezentacji. Zaliczenie należny uzyskać do
ostatniego dnia semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną zaliczenia seminarium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach losowych dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną na zajęciach
seminaryjnych.
W ramach tej nieobecności student opracowuje indywidualnie dodatkową pracę wydaną przez
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1.Podstawowa wiedza ze statystyki matematycznej.
2.Wiedza z wykładów.
3.Wiedza zawarta w konspektach do ćwiczeń seminaryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością-teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002.
2. Lock D.: Zarzadzanie jakością.PWN, W-wa 2002
3. Wolniak R., Skotnicka B.:Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
4. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka.
Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
5. Wolniak R., Skotnicka B.: Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. OLEKSY Wacław, HANSEL Józef: Polski system normalizacyjny — The Polish standarisation system / //
W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów
szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry
Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — S. 112–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień
zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni dzień
semestru.
Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się: poniedziałek, czwartek: godz.
10.00 do 12.00, pok. 114, B-2, w przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym
drogą elektroniczną, email: oleksyw@agh.edu.pl