Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport technology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-708-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The subject is focused on selected issues related to transport technology.
The student has a structured knowledge in the field of formulating problems related to transport
technology (TT).
The student can use the rules of strict, logical thinking in the analysis of selected engineering problems
and is able to apply this knowledge in solving engineering problems related to TT.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza w zakresie wybranych środków transportowych. MBM1A_W18, MBM1A_W11, MBM1A_W10, MBM1A_W12 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Wiedza w zakresie postępu technicznego w inżynierii transportu. MBM1A_W18, MBM1A_W11, MBM1A_W10, MBM1A_W12 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W003 Wiedza w zakresie inżynierii transportu MBM1A_W18, MBM1A_W11, MBM1A_W10, MBM1A_W12 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W004 Wiedza w zakresie wybranych systemów transportowych. MBM1A_W18, MBM1A_W11, MBM1A_W10, MBM1A_W12 Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich w zakresie transportu. MBM1A_U10, MBM1A_U17, MBM1A_U01, MBM1A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Umiejętności w zakresie kreowania innowacyjności w systemach transportowych. MBM1A_U10, MBM1A_U17, MBM1A_U01, MBM1A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych w systemach transportowych. MBM1A_U10, MBM1A_U17, MBM1A_U01, MBM1A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U004 Umiejętności w zakresie formułowania rozwiązań w procesie transportu. MBM1A_U10, MBM1A_U17, MBM1A_U01, MBM1A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących inżynierii systemów transportowych. MBM1A_K02, MBM1A_K01, MBM1A_W06, MBM1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących inżynierii środków transportowych. MBM1A_K02, MBM1A_K01, MBM1A_W06, MBM1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 Kompetencje społeczne w zakresie promocji nowoczesnych rozwiązań systemów transportowych. MBM1A_K02, MBM1A_K01, MBM1A_W06, MBM1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K004 Kompetencje społeczne w zakresie promocji nowoczesnych środków transportowych. MBM1A_K02, MBM1A_K01, MBM1A_W06, MBM1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie wybranych środków transportowych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie postępu technicznego w inżynierii transportu. + - - - - + - - - - -
M_W003 Wiedza w zakresie inżynierii transportu + - - - - + - - - - -
M_W004 Wiedza w zakresie wybranych systemów transportowych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich w zakresie transportu. + - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie kreowania innowacyjności w systemach transportowych. + - - - - + - - - - -
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych w systemach transportowych. + - - - - + - - - - -
M_U004 Umiejętności w zakresie formułowania rozwiązań w procesie transportu. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących inżynierii systemów transportowych. + - - - - + - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących inżynierii środków transportowych. + - - - - + - - - - -
M_K003 Kompetencje społeczne w zakresie promocji nowoczesnych rozwiązań systemów transportowych. + - - - - + - - - - -
M_K004 Kompetencje społeczne w zakresie promocji nowoczesnych środków transportowych. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Transport technology introduction and practice

Transport technology characteristics.
Selected transport modes technology.
Safety and reliability in transport technology.
Transport planning principles, management and logistics.

Zajęcia seminaryjne (8h):
Selected transport technologies review

Land transport.
Manufacture transport.
Reloading transport.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu: możliwy sprawdzian z materiału przedstawionego na wykładach i realizacja
projektów w powiązaniu z wykładami lub opcjonalnie minimum 75% obecności na wykładach i
realizacja projektów w powiązaniu z wykładami.
Zaliczenie ćwiczenia: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Zaliczenie poprawkowe: zaliczenie sprawdzianu lub wykonanie projektów.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie wykładu i zaliczenie ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Ocena z wykładu: ocena z wykonanych projektów i opcjonalnie ze sprawdzianu.
Ocena z egzaminu.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna: oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu i oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć z inną grupą pod warunkiem powtarzania tematyki zajęć i przy zachowaniu
maksymalnej liczby studentów podczas przedmiotowych zajęć. W innych udokumentowanych
przypadkach losowych: możliwość zaliczenia w trybie indywidualnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jolley A.: Transport Engineering Technologies. CSES Working Paper no 13, October 1999.
2. Kutz M. Ed.: Handbook of Transportation Engineering, McGraw Hill, 2003.
3. Szpytko J.: Operation process reliability centered designing of manufacture transport devices. Monograph, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Krakow – Radom, 2004.
4. Books: Transportation Engineering Books series published by Taylor and Francis
5. Journal of Transportation Engineering.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krata P., Szpytko J., Weintrit A.: Computing of momentary ship’s deck elevation for the purpose of gantry control during cargo handling operations in sea ports/ Określenie chwilowego wzniesienia pokładu statku dla potrzeb sterowania suwnicą podczas operacji ładunkowych w portach morskich. Scientific Journals, Akademia Morska w Szczecinie, s. 81–87, z.29, 2012 (ISSN 1733-8670).
2. Smoczek J., Szpytko J.: Cranes control in automated material handling systems – a survey/ Przegląd rozwiązań systemów sterowania suwnicami w zautomatyzowanych systemach transportu bliskiego.
3. Smoczek J., Szpytko J.: Generalized predictive control of an overhead crane. MMAR 2015, Szczecin, 2015 (ISBN: 978-83-7)
4. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
5. Szpytko J., Chodacki J.: Analiza ewolucji wybranych zespołów dźwignic/ Evolution analysis of selected units of crane. Logistyka, s. 2331–2341, nr 2, 2010 (ISSN 1231-5478).
6. Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-7204-613-0).
7. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
8. Szpytko J.: Operation process reliability centered designing of manufacture transport devices. Monograph, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Krakow – Radom, 2004.
9. Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe. UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
Logistyka, nr 4, dod.: Logistyka nauka, s. 1-8, 2010 (ISSN 1231-5478).
Przedmiotowe artykuły opublikowane w czasopismach naukowych.

Informacje dodatkowe:

Na zajęciach sprawdzana jest obecność.