Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria procesów wytwórczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-713-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wiedza z obszaru wybranych procesów wytwarzania. Umiejętności projektowania prostych i złożonych procesów produkcyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnym rozumieniu systemów wytwarzania, ich strukturach oraz zasadach projektowania linii produkcyjnych. MBM1A_W11, MBM1A_W12, MBM1A_W13 Egzamin
M_W002 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych maszyn oraz urządzeń technologicznych, które służą do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych. MBM1A_W11, MBM1A_W12, MBM1A_W16 Egzamin
M_W003 Posiada wiedzę o współczesnym rozumieniu systemów wytwarzania, ich strukturach oraz zasadach projektowania linii produkcyjnych. MBM1A_W11, MBM1A_W12, MBM1A_W13 Egzamin
M_W004 Posiada wiedzę o strukturach systemów maszyn i urządzeń w procesach przepływu materiałów. Zna zasady wyznaczania podstawowych wskaźników oceny działania takich układów. MBM1A_W04 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu zasad działania i budowy urządzeń wykorzystywanych w technologii spajania. MBM1A_W06, MBM1A_W09 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować urządzenia, proces i linię produkcyjną do wytwarzania zadanego półwyrobu lub wyrobu. MBM1A_U24, MBM1A_U27, MBM1A_U26 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi dobrać podstawowe urządzenia technologiczne stosowane w liniach do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach. MBM1A_U01, MBM1A_U23, MBM1A_U22 Projekt
M_U003 Umie skompletować zestawy do poszczególnych metod łączenia i cięcia materiałów. MBM1A_U23, MBM1A_U24, MBM1A_U22
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 14 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnym rozumieniu systemów wytwarzania, ich strukturach oraz zasadach projektowania linii produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych maszyn oraz urządzeń technologicznych, które służą do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o współczesnym rozumieniu systemów wytwarzania, ich strukturach oraz zasadach projektowania linii produkcyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę o strukturach systemów maszyn i urządzeń w procesach przepływu materiałów. Zna zasady wyznaczania podstawowych wskaźników oceny działania takich układów. + - - + - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu zasad działania i budowy urządzeń wykorzystywanych w technologii spajania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować urządzenia, proces i linię produkcyjną do wytwarzania zadanego półwyrobu lub wyrobu. - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać podstawowe urządzenia technologiczne stosowane w liniach do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach. - - + + - - - - - - -
M_U003 Umie skompletować zestawy do poszczególnych metod łączenia i cięcia materiałów. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 80 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Treść wykładów

W1: Wstępny, cele, program, literatura, podstawowe pojęcia inżynierii
wytwarzania. System wytwarzania a system produkcyjny.
W2: Struktury produktu i procesu produkcyjnego. Charakterystyki zasobów
produkcyjnych. Projektowanie procesów wytwarzania i linii produkcyjnych.
W3: Projektowanie i dobór parametrów urządzeń w procesach rozdzielania.
W4: Projektowanie i dobór parametrów urządzeń w procesach scalania.
W5: Technologie spajania materiałów.
W6: Nowoczesne procesy spajania materiałów.
W7: Projektowanie i dobór parametrów urządzeń w procesach montażu.
W8: Relacje pomiędzy procesem technologicznym a własnościami urządzeń
realizujących proces.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):
Tematyka laboratoriów

Laboratorium spawalnictwa (6h):
L1. Technologia i badanie spoin wykonanych metodą MIG/MAG.
L2. Technologia i badanie spoin wykonanych metodą TIG
(metoda 141 wg PN EN24063).
L3. Analiza przepływów w systemie DOSIMIS (2h).

Ćwiczenia projektowe (12h):
Ćwiczenia projektowe

Projekty:
P1. Projekt linii technologicznej przygotowania komponentów do wytwarzania:
P11.Obliczenia i dobór urządzeń kruszących (kruszarki szczękowe, walcowe).
P12. Obliczenia i dobór urządzeń rozdrabniających (młyny bębnowe,
kulowe).
P13. Obliczenia i dobór urządzeń transportowych wspomagających procesy
wytwarzania (przenośniki, podajniki, wozy).
P14. Koncepcja pełnej linii wytwarzania komponentów
(dla parametrów uzyskanych w projektach P11-P13).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zadań: projekt oraz laboratorium.
Warunki dopuszczenia do egzaminu są zgodne z Regulaminem Studiów AGH.
Zaliczenie poprawkowe – jednorazowo w terminie podanym na zajęciach.
Najpoźniejszy termin zaliczenia poprawkowego – koniec podstawowej sesji egzaminacyjnej (każdorazowo zgodnie z RS AGH).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie wykonanych sprawozdań oraz pozytywnie ocenionego kolokwium. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega projekt koncepcji linii produkcyjnej (3 osoby) oraz obrona projektu - podczas rozmowy zespołu z prowadzącym.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 40% ocena z egzaminu + 60% średnia ocen z projektów i ćwiczeń laboratoryjnych
Wszystkie oceny cząstkowe muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – dwie.
Termin i zasady odrobienia – indywidualna umowa z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie z Inżynierii maszyn i urządzeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chlebus E.: Innowacyjne technologie rapid prototyping-rapid tooling w rozwoju produktu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003
2. Ferenc K.: Spawalnictwo. WNT, Warszawa 2007
3. Frącz W., Krywult B.: Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008
4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000
5. Łabędź J.: Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005
6. Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2002
7. Przybylski W., Deja M.: Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT, Warszawa 2007
8. Szymański E.: Technologia materiałów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003
9. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
10. Zawada J. (red.): Wprowadzenie do mechaniki maszynowych procesów kruszenia: (na przykładzie kruszarek szczękowych). Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Michlowicz E.: Poprawa ciągłości przepływu poprzez zastosowanie elementu pojemnościowego. Gospodarka Materiałowa & Logistyka; Nr 12/2012, s. 67-71.
2.Michlowicz E., Smolińska K.: Doskonalenie przepływu materiałów w ciągłym procesie produkcyjnym. Technika Transportu Szynowego; No 10/2013, s. 2587-2596.
3.Michlowicz E.: Algorytm poprawy efektywności w logistyce produkcji. [w]: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015. Monografia Wydawnictw AGH Krakowie, Kraków 2015, s. 155–163.
4.Michlowicz E.: Metody inżynierii logistyki w przedsiębiorstwie. [w:] Logistyka: nauka – badania – rozwój /pod red. Macieja Mindura. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2017. s. 222–267.
5.Michlowicz E., Smolińska K.: Impact of Cell Structure on the MTO Production System. 24th International Conference on Production Research ICPR2017, Poznan 2017, s. 85, (Dysk Flash). Pełny tekst w: {https://goo.gl/8xFdzV} — (DEStech transactions on engineering and technology research); s. 185—189.

Informacje dodatkowe:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność.
Dla studentów, którzy uczestniczyli w 75% wykładów przewidziany jest termin zerowy egzaminu.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń w wymaganym terminie.