Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody projektowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-714-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zastosowanie oprogramowania CAD do projektowania części i zespołów maszyn. Podstawy inżynierii wstecznej oraz zastosowania narzędzi CAE w projektowaniu konstrukcji mechanicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna możliwości i zastosowanie podstawowych systemów CAD w projektowaniu maszyn MBM1A_W05, MBM1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
M_W002 Posiada podstawową wiedzę o współczesnych metodach projektowania obiektów mechanicznych MBM1A_W14, MBM1A_W04 Wykonanie projektu,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować z wykorzystaniem pakietów CAD i CAE model obiektu mechanicznego MBM1A_U26, MBM1A_U01, MBM1A_U25, MBM1A_U27 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania w obiektach mechanicznych MBM1A_U01, MBM1A_U25, MBM1A_U03, MBM1A_U27 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod projektowania MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 14 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna możliwości i zastosowanie podstawowych systemów CAD w projektowaniu maszyn + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę o współczesnych metodach projektowania obiektów mechanicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować z wykorzystaniem pakietów CAD i CAE model obiektu mechanicznego - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania w obiektach mechanicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod projektowania - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 151 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Zaawansowane metody projektowania

Obiekt techniczny, maszyna, urządzenie. Układ i system mechaniczny. Obiekty i ich atrybuty.
Uwarunkowania rynkowe wymuszające wprowadzenie zaawansowanych metod projektowania. Główne cele i zadania przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach gospodarki globalnej.
Przepływ informacji w przedsiębiorstwie. Time to market a zysk przedsiębiorstwa. Poziom rozwiązywanych zadań z wykorzystaniem komputera. Systemy CAx.
Podstawy modelowania w realizacji procesu projektowo-konstrukcyjnego, modelowanie fizyczne, modelowanie matematyczne.
Struktura i zastosowanie zintegrowanych systemów komputerowych. Szybkie tworzenie prototypu. Budowa obiektów z tworzyw, proszków, wosku formierskiego, papieru. Drukarki i skanery 3D.
Metodyka i strategie projektowania przy wykorzystaniu aplikacji CAD i CAE.
Wykorzystanie CAD i CAE do weryfikacji konstrukcji ze względu na działanie i funkcjonalność maszyny.
Wykorzystanie CAD i CAE celem weryfikacji konstrukcji ze względu na kryteria stateczności i wytrzymałości.
Wykorzystanie wirtualnego prototypowania do weryfikacji konstrukcji ze względu na kryteria ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
Zarządzanie dokumentacją oraz migracja danych CAD.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):
Zaawansowane metody projektowania – ćwiczenia laboratoryjne

Modelowanie części maszyn oraz obiektów technicznych z wykorzystaniem technik CAD.
Wykorzystanie metod symulacji komputerowej. Wprowadzenie do parametryzacji konstrukcji. Wykorzystanie CAD i CAE do weryfikacji konstrukcji ze względu na działanie i funkcjonalność maszyny. Wykorzystanie CAD i CAE celem weryfikacji konstrukcji ze względu na kryteria stateczności i wytrzymałości. Wykorzystanie wirtualnego prototypownia do weryfikacji konstrukcji ze względu na kryteria ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Ćwiczenia projektowe (12h):
Zaawansowane metody projektowania – ćwiczenia projektowe

Wprowadzenie parametryzacji do procesu tworzenia dokumentacji technicznej. Symulacja kinematyki zespołu mechanicznego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunek zaliczenia zajęć projektowych: pozytywna ocena z wszystkich projektów oraz wszystkich kolokwiów.
Warunek zaliczenia zajęć laboratoryjnych pozytywna ocena z każdych zajęć laboratoryjnych.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie z zajęć projektowych oraz zaliczenie z zajęć laboratoryjnych.
Zasady zaliczeń poprawkowych: zgodnie z regulaminem studiów na AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Uśredniona ocena z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych oraz egzaminu. Aktywny udział w wykładach może spowodować korektę oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Oddanie zaległych projektów, uzyskanie ocen pozytywnych z zaległych kolokwiów, wykonanie zaległych tematów zajęć laboratoryjnych.
Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach projektowych wynosi 30% wszystkich planowych zajęć.
Nie dopuszcza się nieobecności na zajęciach laboratoryjnych. Tryb uzupełnienia zaległości z zajęć laboratoryjnych należy uzgodnić bezpośrednio z osobą prowadzącą dany temat zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień z zakresu podstaw konstrukcji maszyn.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Jakubowski J.: Wdrożenie systemów CAX jako narzędzi wspomagających procesy projektowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Pacana J.: Podstawy projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem systemów CAD/CAM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rudnicki Z.: Techniki informatyczne, Podstawy i wprowadzenie do CAD, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Salwiński J., Horak W., Szczęch M.: Ocena dokładności wzajemnego usytuowania części maszyn z wykorzystaniem technik skanu 3D, Mechanika, z.106, s.82, 2015.

Gospodarczyk P.: Computer simulation usage for verification of deepened shaft artificial bottom construction, Archives of Mining Sciences, vol. 59 no. 11–12, s. 363–368, 2011

Informacje dodatkowe:

Brak