Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Człowiek w środowisku technicznym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-803-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawy z zakresu współistnienia człowieka w środowisku technicznym począwszy od podstawowych definicji, poprzez zagadnienia związane z czynnikami środowiska pracy oraz oddziaływanie ich na człowieka.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym MBM1A_W17, MBM1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektu człowieka w środowisku technicznym oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia poza techniczne MBM1A_U10, MBM1A_U17, MBM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. MBM1A_K02, MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektu człowieka w środowisku technicznym oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia poza techniczne + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Człowiek w środowisku technicznym. Geneza, definicja, zakres, podmiot i cele. Etapy pracy i ocena ich stopnia ciężkości – stosowane metody i narzędzia badań. Charakterystyka okresu nauki, pracy właściwej i monotypowej z monotonią. Zmęczenie: przyczyny, klasyfikacja, zalecenia. Zasady wprowadzania przerw. Procesy energetyczne organizmu ludzkiego, homeostaza, termoregulacja, behawioryzm. Procesy percepcyjne (zwłaszcza widzenia i słyszenia). Procesy informacyjne i sterujące człowieka. Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka. Antropometryczne zasady kształtowania obszarów pracy. Wymagania stawiane stanowisku pracy: płaszczyzna pracy, siedzisko i ich relacja; wyposażenie i jego rozmieszczenie; strefa obserwacji. Wymagania stawiane środowisku pracy – wartości graniczne, oddziaływanie, metodologia pomiaru, kryteria oceny higienicznej, zalecenia. Pozycja i postawa ciała pracownika, związane z tym dolegliwości i zagrożenia oraz zalecenia.

Zajęcia seminaryjne (6h):

Pojęcie środowiska technicznego. Adaptacja człowieka. Wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem techniki. Korzyści i skutki rozwoju technicznego. Wybrane przykłady dotyczące współczesnego środowiska technicznego i jego koegzystencji z człowiekiem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie seminarium na podstawie oceny z przygotowanej i wygłoszonej prezentacji.
Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z seminarium oraz wykładu z wagą 50:50.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci, którzy opuścili zajęcia seminaryjne są zobowiązani do odrobienia ich z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych aspektów technicznych i inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii: Warszawa PWN, 2002.
2. Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą: Warszawa 2004.
3. Tadeusiewicz R.: Społeczność internetu: Warszawa Exit 2002.
4. Kaku M.: Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku: Warszawa Prószyński i S-ka, 2000.
5. DeMarco, T., Lister T.: Czynnik ludzki: skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły: Warszawa WNT, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak