Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sterowniki przemysłowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-807-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Flaga Stanisław (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student zapozna się z podstawami wykorzystania sterowników przemysłowych w systemach sterownia maszyn. W ramach ćwiczeń projektowych pozna podstawy programowania sterowników.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu automatyzacji i robotyzacji. Zna symbole i rozumie działanie podstawowych aparatów i urządzeń elektrycznych MBM1A_W06 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń wykorzystujących sterowniki przemysłowe MBM1A_W10, MBM1A_W08, MBM1A_W06, MBM1A_W09 Kolokwium
M_W003 Student zna podstawy projektowania i tworzenia oprogramowania dla sterowników przemysłowych w wybranym środowisku MBM1A_W16, MBM1A_W05
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie przeczytać i zrealizować praktycznie przykładowe obwody elektryczne wyposażone w wybrane aparaty i urządzenia elektryczne MBM1A_W02, MBM1A_W12, MBM1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaprogramować podstawowe funkcjonalności na wybranym sterowniku przemysłowym MBM1A_W11, MBM1A_W16, MBM1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi wykonać projekt przykładowej maszyny wraz z systemem sterowania oraz zaprojektować i wykonać oprogramowanie sterownika przemysłowego realizujące wybrane funkcjonalności przedmiotowej maszyny MBM1A_W10, MBM1A_W02, MBM1A_W12, MBM1A_W05 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu automatyzacji i robotyzacji. Zna symbole i rozumie działanie podstawowych aparatów i urządzeń elektrycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń wykorzystujących sterowniki przemysłowe + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy projektowania i tworzenia oprogramowania dla sterowników przemysłowych w wybranym środowisku + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przeczytać i zrealizować praktycznie przykładowe obwody elektryczne wyposażone w wybrane aparaty i urządzenia elektryczne - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaprogramować podstawowe funkcjonalności na wybranym sterowniku przemysłowym - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać projekt przykładowej maszyny wraz z systemem sterowania oraz zaprojektować i wykonać oprogramowanie sterownika przemysłowego realizujące wybrane funkcjonalności przedmiotowej maszyny - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. (1 h) Automatyzacja i robotyzacja. Wyjaśnienie pojęć: automatyka, automatyzacja, robotyka, robotyzacja. Symbole i funkcjonalności podstawowych aparatów i urządzeń elektrycznych. Przykłady ich zastosowania. Sterowniki PLC na schematach elektrycznych.
2. (1 h) Omówienie nowoczesnych elementów i układów automatyki. Wyjaśnienie zasad ich działania. Podstawy czytania i analizy schematów elektrycznych.
3. (1 h) Podstawy programowania sterowników przemysłowych – omówienie wybranych środowisk programistycznych. Systemy bezpieczeństwa.
4. (1 h) Urządzenia i aparaty elektryczne podłączane do wejść i wyjść sterowników przemysłowych w projektach maszyn.
5. (2 h) Podstawy programowania sterowników przemysłowych – przykłady.
6. (2 h) Programowalne urządzenia automatyki, sieci przemysłowe, a koncepcja Factory 4.0
7. (2 h) Przykładowy projekt urządzenia pracującego pod kontrolą sterownika przemysłowego.

Ćwiczenia projektowe (10h):

1. „Automatyka zadrutowana” – realizacja przykładowych schematów elektrycznych. Urządzenia i aparaty elektryczne na wejściach i wyjściach PLC. Podstawy programowania przekaźnika programowalnego.
2. Realizacja indywidualnych programów dla prostego sterownika przemysłowego
3. Wprowadzenie do środowiska TIA portal. Struktura programu. Pierwszy program dla PLC i HMI.
4. Realizacja oprogramowania prostych funkcjonalności w wybranym środowisku programistycznym.
5. Realizacja indywidualnych projektów studenckich.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – możliwe kolokwium z materiału przedstawionego na wykładzie. Jego przeprowadzenie jest opcjonalne.
Ćwiczenia projektowe: średnia ocen z aktywności na zajęciach oraz przeprowadzonych kolokwiów – dodatkowo w ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci realizują projekty w dwuosobowych grupach. Ocena z projektu stanowi odrębny składnik oceny końcowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Składowe oceny końcowej:
a: pisemne sprawdzenie wiadomości z wykładu – waga 0,2 (składowa opcjonalna),
b: ocena z ćwiczeń projektowych – waga 0,40,
c: ocena z samodzielnie wykonanego projektu – waga 0,40.

Oceny końcowa = a + b + c (Wzór 1)

2. Warunkiem koniecznym uzyskania oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze składowych b i c.
3. Za udział w przynajmniej 8 godzinach nieobowiązkowego wykładu dodaje się 0,5 do oceny końcowej. Warunkiem koniecznym dodania 0,5 jest wcześniejsze uzyskanie oceny pozytywnej wg wzoru 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli w ciągu tygodnia prowadzone są zajęcia z tego samego cyklu możliwe jest odrobienie zajęć z inną grupą przy czym ograniczeniem jest maksymalna liczba studentów mieszczących się w laboratorium.
W szczególnych przypadkach losowych możliwe jest zaliczenie indywidualne – przypadek losowy musi być udokumentowany.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. FLAGA S. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym — Legionowo : Wydawnictwo BTC,
2010. — 190, 1 s.. — Bibliogr. s. 191. — ISBN 978-83-60233-56-6
2. KWAŚNIEWSKI J. Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej Legionowo : Wydawnictwo BTC, cop. 2008.
— 344 s.. — Bibliogr. s. 333–337, Indeks
3. OLSZEWSKI M. Podstawy mechatroniki: REA, Kraków 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. FLAGA S. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym — Legionowo : Wydawnictwo BTC,
2010. — 190, 1 s.. — Bibliogr. s. 191. — ISBN 978-83-60233-56-6,
2. FLAGA S., DOMINIK I. Sterowanie wybranymi napędami z wykorzystaniem sterowników PLC, Kraków: AGH, 2013 — 146 s — Bibliogr. s. 130–132, — ISBN: 978-83-62139-56-9
3. FLAGA S., GRZYBEK D., JURKIEWICZ A. Wybrane zagadnienia z automatyki i robotyki, Kraków 2016, Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ;. — Bibliogr. s. 98–102. — ISBN: 978-83-64755-21-7,
4. FLAGA S., Giesko T., KOWAL J., NAWROCKI M., SIOMA A.: Modeling and simulation of multi-tasking robotized production stations, ATTI 2012 Advanced Technologies in Textile Industry, International Conference, Hmelnickij, Ukraïna.
5. NAWROCKI M., FLAGA S. Trends in robotics development, KraSyNT 2015, ISBN: 978-83-64755-18-7

Informacje dodatkowe:

Brak