Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody matematyczne w technologii materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-104-n
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Filipek Robert (rof@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ma wiedzę z zakresu przybliżonych metod rozwiązywania: równań algebraicznych liniowych, równań różniczkowych zwyczajnych, równań różniczkowych cząstkowych, optymalizacji funkcji wielu zmiennych.
Umie stosować metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych do opisu rozkładu temperatury w materiałach. Umie stosować metody optymalizacji do wyznaczania współczynników przewodzenia ciepła oraz współczynników wnikania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu przybliżonych metod rozwiązywania: równań algebraicznych liniowych, równań różniczkowych zwyczajnych, równań różniczkowych cząstkowych, optymalizacji funkcji wielu zmiennych. TCH2A_W06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie stosować metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych do opisu rozkładu temperatury w materiałach. TCH2A_U01, TCH2A_U02, TCH2A_U09 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie stosować metody optymalizacji do wyznaczania współczynników przewodzenia ciepła oraz współczynników wnikania. TCH2A_U01, TCH2A_U09 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie budować modele matematyczne do opisu zjawisk fizycznych i chemicznych we współpracy z innymi osobami. TCH2A_K01 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu przybliżonych metod rozwiązywania: równań algebraicznych liniowych, równań różniczkowych zwyczajnych, równań różniczkowych cząstkowych, optymalizacji funkcji wielu zmiennych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie stosować metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych do opisu rozkładu temperatury w materiałach. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie stosować metody optymalizacji do wyznaczania współczynników przewodzenia ciepła oraz współczynników wnikania. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie budować modele matematyczne do opisu zjawisk fizycznych i chemicznych we współpracy z innymi osobami. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z rachunku różniczkowego i całkowego: pochodne cząstkowe, różniczkowalność, całki podwójne i potrójne. Przestrzenie wektorowe i liczby zespolone. Pole wektorowe, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy. Metody numerycznego rozwiązywania problemów początkowo-brzegowych i brzegowych. Przybliżenie ośrodka ciągłego i modelowanie fenomenologiczne.

Ćwiczenia audytoryjne (18h):

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania Excel oraz Visual Basic for Applications do rozwiązywania problemów początkowo-brzegowych oraz brzegowych: równań bilansu masy, energii.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – obecność na co najmniej 70% wykładów (lub zaliczone kolokwium z wykładu).
Ćwiczenia audytoryjne – sprawozdania z ćwiczeń audytoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ze sprawozdań z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany jest indywidualnie z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony kurs matematyki z I i II semestru I stopnia studiów (inżynierskich).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Filipek, K. Szyszkiewicz-Warzecha, “Metody matematyczne dla ceramików”, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2013.

2. D.A. McQuarrie, “Matematyka dla przyrodników i inżynierów” tomy 1-3, PWN, Warszawa 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. R. Filipek, K. Szyszkiewicz-Warzecha, “Metody matematyczne dla ceramików”, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2013.

Informacje dodatkowe:

Brak