Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polimery w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-203-n
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczace zastosowania polimerów w budownictwie. Student uzyskuje wiedzę z zakresu rodzaju polimerowych oraz właściwości materiałów polimerowych stosowanych do produkcji m. in. folii budowlanych, rur, termo i hydroizolacji, materiałów wykończeniowych. Szeroko omawiany jest problem palności polimerów oraz metody ich uniepalniania. Poruszane są także tematy powłok polimerowych, posadzek żywicznych oraz utylizacji i recyklingu polimerowych materiałów budowlanych itp.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach polimerowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Potrafi zidentyfikowć oraz scharakteryzować materiał polimerowy. TCH2A_W01, TCH2A_W02 Prezentacja,
Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie metod badań polimerów, w tym odpadów polimerowych. Zna metody recyklingu polimerów. TCH2A_W02 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Zna zagrożenia pożarowe związane z materiałami polimerowymi oraz sposoby ograniczania palności polimerów TCH2A_W04, TCH2A_W06, TCH2A_W01, TCH2A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaproponować materiał polimerowy do określonego zastosowania w budownictwie TCH2A_U01, TCH2A_U06 Prezentacja,
Kolokwium
M_U002 Potrafi poszukiwać informacji w literaturze polskiej i obcojęzycznej TCH2A_U06 Prezentacja
M_U003 Potrafi zaprojektować materiał polimerowy oraz sposób jego modyfikacji w celu uzyskania odpowiednich właściwości materiałowych TCH2A_U01, TCH2A_U02
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, własnej pracy i pracy zespołowej, ma świadomość oddziaływania materiałów na środowisko TCH2A_K02, TCH2A_K01 Prezentacja,
Kolokwium,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach polimerowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Potrafi zidentyfikowć oraz scharakteryzować materiał polimerowy. + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie metod badań polimerów, w tym odpadów polimerowych. Zna metody recyklingu polimerów. + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna zagrożenia pożarowe związane z materiałami polimerowymi oraz sposoby ograniczania palności polimerów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaproponować materiał polimerowy do określonego zastosowania w budownictwie + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi poszukiwać informacji w literaturze polskiej i obcojęzycznej + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować materiał polimerowy oraz sposób jego modyfikacji w celu uzyskania odpowiednich właściwości materiałowych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, własnej pracy i pracy zespołowej, ma świadomość oddziaływania materiałów na środowisko + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Przedmiot zapoznaje studentów z różnorodnymi zastosowaniami polimerów, tworzyw sztucznych i kompozytów polimerowych w budownictwie. Omawiane są technologie produkcji oraz przetwórstwa polimerów najczęściej stosowanych w budownictwie, problemy starzenia, degradacji i recyklingu oraz możliwości wielokrotnego stosowania tworzyw polimerowych. Wiele uwagi poświęcone jest procesom modyfikacji właściwości materiałów budowlanych poprzez dodatki polimerowe oraz dostosowywania właściwości polimerów do potrzeb rynku budowlanego poprzez odpowiednie dodatki lub w procesach spieniania, sieciowania itp. (np. materiały izolacyjne na bazie polimerów). Omawiane są także polimerowe kompozyty włókniste, kompozyty warstwowe z tworzyw odpadowych oraz betony modyfikowane polimerami

Tematy wykładów:
1. Przegląd polimerów stosowanych w budownictwie
2. Podział technologiczny polimerów (termoplasty, duroplasty, elastomery)
3. Właściwości mechaniczne polimerów – powiązanie z budową chemiczną polimeru
4. Metody badań właściwości mechanicznych
5. Folie budowlane (metody otrzymywania, odpowiednie polimery: PE, PP, PVC)
6. Materiały termoizolacyjne ( spienianie, porowatość; PS, PUR, PE)
7. Materiały dźwiękochłonne (spienianie, zamszowanie; PS, PUR, PE)
8. Polimery konstrukcyjne – budownictwo mieszkalne, nawierzchnie (żywice, sieciowanie)
9. Polimery konstrukcyjne – rury wodno-kanalizacyjne, drenażowe, przesyłowe (technologie otrzymywania)
10. Dodatki do tworzyw sztucznych – modyfikacja właściwości użytkowych. Kompozyty.
11. Betony żywiczne i polimerobetony
12. Impregnacja materiałów ceramicznych i betonów
13. Powłoki antykorozyjne
14. Degradacja chemiczna, biodegradacja, recykling polimerów

Zajęcia seminaryjne (18h):

W trakcie seminarium studenci proponują rozwiązania materiałowe dla budownictwa, określają właściwości mechaniczne i wytrzymałość materiałów budowlanych i dobierają odpowiednie polimery.
Studenci przygotowuj i głoszą referaty na temat nieomawianych na wykładzie zastosowań polimerów w budownictwie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminarium zaliczane jest na podstawie średniej ocen za prezentację, kolokwium i wyniki prac obliczeniowych/projektowych (opcjonalnie).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części seminaryjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ważoną ocen z egzaminu (E) i zaliczenia seminarium (S), przy czym udział procentowy oceny z egzaminu to 65, a zaliczenia 35.

OK = 0.65xE + 0.35xS

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na wykładzie student nadrabia samodzielnie na podstawie materiałów wykładowych i podręczników.

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na seminarium student wyrównuje na zasadach uzgodnionych z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza o polimerach, ich właściwościach, otrzymywaniu, klasyfikacji technologicznej i przetwórstwie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Osiecka „Materiały Budowlane. Tworzywa sztuczne” OWPW Warszawa 2005
2. E. Osiecka „Materiały Budowlane. Właściwości techniczne i zdrowotne” OWPW 2002
3. A. I. Artiemienko, A. Ivanovič “Zastosowanie polimerów i związków krzemoorganicznych w budownictwie” WUWSI 1988
4. A. Boczkowska, J. Kapuściński i in. „Kompozyty” OWPW 2003 (recykling)
5. E. Szymański „Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu” OWPW 1999
6. A. Prociak, G. Rokicki, J. Ryszkowska “Materiały poliuretanowe” WN PWN2014
7. D. Żuchowska „Polimery konstrukcyjne”, WNT , Warszawa 1995
8. T. Hop „Betony modyfikowane polimerami”
9. M. F. Ashby, D. R. H. Jones “Materiały inżynierskie” WNT Warszawa 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) A. Porąbka, V.-A. Archodoulaki, W. Molnar, J. Laska: Wear behaviour of polyurethane composites with respekt to the other mechanical properties; World Journal of Engineering 11(2), 2014, 139-146, IF 0,45
2) A. Porąbka, K. Jurkowski, J. Laska: Fly ash used as a reinforcing and flame-retardant filler in low-density polyethylene; Polimery 60(4), 2015, 35-41; IF 0.633
3) Hydrogels based on ionically and covalenty crosslinked alginates; Eng. of Biomaterials 132, 2015,17-23
4) Polyurethane/Polylactide-Based Electrospun Nonwovens as Carriers for Human Adipose-Derived Stromal Stem Cells and Chondrogenic Progenitor Cells; Polymer-Plastics Technology and Engineering 55, 2016, 1897-1907
5) Jakub Marchewka, Jadwiga Laska: Designing and preparing by FDM 3D printing of polymeric scaffolds with potential application in tissue engineering; Engineering of Biomaterials 19, 2016
6) Ł. Kantor, K. Michalik, J. Laska: Engineering polymers with high mechanical and thermal resistance for electric motors Sci. Tech. Innov. 1, 2017, 38-42
7) Łukasz Kantor, Aleksander Kopyć, Jadwiga Laska Termo- i zimnokurczliwe etykiety polimerowe; Opakowanie; 2, 2017, 61–66

Informacje dodatkowe:

Brak