Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-204-n
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach omawiane są metody spektroskopii optycznej (spektroskopia oscylacyjna, spektroskopia UV-Vis) pod katem powiązania postaci widm z budową materii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów TCH2A_W02 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej TCH2A_W02 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej TCH2A_U04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej TCH2A_U04 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych TCH2A_K02, TCH2A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
Podstawy teoretyczne spektroskopii optycznej i jej zastosowanie jako metody analitycznej

Wykłady obejmują treści związane z tematyką:
1. Definicja i rodzaje spektroskopii.
2. Promieniowanie elektromagnetyczne.Formy energii molekuły.
3. Widmo spektroskopowe.
4. Molekuła jako oscylator.
5. Reguły wyboru.
6. Rodzaje drgań normalnych.
7. Zastosowanie teorii grup do klasyfikacji drgań i określania reguł wyboru (analiza grupowo-teoretyczna)
8. Absorpcja promieniowania. Analiza ilościowa.
9. Rozproszenie promieniowania – efekt Ramana.
10. Czynniki wpływające na postać widm.
11. Interpretacja widm.
11. Spektrometry IR, UV/VIS i Ramana.
12. Metoda fourierowska w spektroskopii .
13. Techniki pomiarowe.
14. Zastosowanie spektroskopii optycznej.

Zajęcia seminaryjne (18h):
Zastosowanie spektroskopii optycznej w badaniach analitycznych

Seminaria obejmują treści związane z tematyką:
1. Zastosowania spektroskopii optycznej.
2. Budowa i działanie spektrometrów fourierowskich i dyspersyjnych.
3. Obsługa spektrometrów.
4. Wykorzystanie różnych technik pomiarowych w analizie materiałów.
5. Preparatyka próbek.
6. Korzystanie z baz danych widm i oprogramowania umożliwiającego matematyczną obróbkę i interpretacje widm.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład z prezentacją multimedialną
 • Zajęcia seminaryjne: Wykład, temat do samodzielnego opracowania, dyskusja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywna obecność na zajęciach seminaryjnych.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej (I i II termin) lub ustnej ( III termin). Ocena z egzaminu przyznawana jest zgodnie z regulaminem studiów. W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach (jeżeli średnia jest niższa niż 3,0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3,0).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia rozpoczynają się o godzinie określonej w planie zajęć; zajęcia realizowane są zgodnie z przedłożonym harmonogramem.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia rozpoczynają się o godzinie określonej w planie zajęć; zajęcia realizowane są zgodnie z przedłożonym harmonogramem; zajęcia są obowiązkowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z egzaminu (waga 0,6) i zajęć seminaryjnych (waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowy. Znajomość treści prezentowanych na wykładach należy nadrobić samodzielnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

. A. Bolewski, W. Żabiński: „Metody badań minerałów i skał”, WG, Warszawa 1988.
2. Z.Kęcki: „Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1992.
3. J. Konarski: „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1991.
4. J.M. Janik (red.): „Fizyka Chemiczna”, PWN, Warszawa 1989.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

. W. Mozgawa: “Spektroskopia oscylacyjna zeolitów”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.

Informacje dodatkowe:

Brak