Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-301-n
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Królicka Agnieszka (krolicka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zapoznaje studentów z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania materiałów budowlanych a także z badaniem wybranych cech materiałowych i użytkowych spoiw, zapraw oraz betonów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania materiałów budowlanych (betonów, cementów, spoiw) TCH2A_W01, TCH2A_W02 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod badawczych służących do określania składu chemicznego oraz właściwości fizyko-mechanicznych surowców i materiałów budowlanych TCH2A_W01 Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą aspektów ekologicznych produkcji materiałów budowlanych TCH2A_W01
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przewidzieć jak zmieniają się właściwości fizyko-mechaniczne zapraw i betonów na skutek modyfikacji składu surowcowego, stosowania surowców alternatywnych oraz domieszek TCH2A_U02 Projekt,
Prezentacja,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przeprowadzić badanie właściwości fizyko-mechanicznych zapraw oraz składu chemicznego cementu i surowców do jego produkcji TCH2A_U01, TCH2A_U07, TCH2A_U02, TCH2A_U08 Projekt,
Prezentacja,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość wpływu działalności przemysłowej na środowisko TCH2A_K02, TCH2A_K01 Projekt,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
112 28 0 28 28 0 28 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania materiałów budowlanych (betonów, cementów, spoiw) + - - + - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod badawczych służących do określania składu chemicznego oraz właściwości fizyko-mechanicznych surowców i materiałów budowlanych + - + + - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą aspektów ekologicznych produkcji materiałów budowlanych + - + + - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przewidzieć jak zmieniają się właściwości fizyko-mechaniczne zapraw i betonów na skutek modyfikacji składu surowcowego, stosowania surowców alternatywnych oraz domieszek + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić badanie właściwości fizyko-mechanicznych zapraw oraz składu chemicznego cementu i surowców do jego produkcji + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu działalności przemysłowej na środowisko + - + + - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 229 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 112 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

W trakcie zajęć prezentowane omawiane będą następujące tematy:
Rodzaje spoiw mineralnych. Spoiwa powietrzne – surowce, produkcja, właściwości, zastosowania. Proces produkcji cementu. Hydratacja cementu. Wymagania normowe dotyczące cementów. Procedury oznaczania składników głównych, ubocznych i śladowych cementów oraz surowców do produkcji cementu. Klasyczna analiza wagowa i miareczkowa oraz wybrane analityczne techniki instrumentalne. Nie klinkierowe składniki cementu. Hydratacja cementu w obecności innych niż klinkier składników głównych cementu. Paliwa alternatywne. Domieszki chemiczne stosowane do produkcji zapraw i betonów. Oddziaływanie materiałów budowlanych na środowisko naturalne.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

Przygotowane zapraw normowych. Badanie właściwości fizycznych spoiw budowlanych: badanie konsystencji i czasów wiązania cementów powszechnego użytku. Badanie wytrzymałości stwardniałych zapraw. Badanie konsystencji i czasów wiązania gipsów. Badanie wpływu domieszek chemicznych na właściwości betonów i zapraw. Oznaczanie zawartości składników głównych cementów. Oznaczanie zawartości chromu(VI) w cemencie. Oznaczanie zawartości fosforu w popiołach lotnych. Badanie wody zarobowej do betonu.

Ćwiczenia projektowe (28h):

Przygotowanie projektu na zaproponowany przez prowadzącego zajęcia temat z zakresu praktycznych aspektów produkcji materiałów budowlanych.

Zajęcia seminaryjne (28h):

Poszerzenie treści prezentowanych podczas wykładów poprzez referaty przygotowane przez studentów na podstawie materiałów powierzonych oraz prac naukowych, wybranych przez osoby przygotowujące referat.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści przedstawiane na wykładzie są przekazywane w postaci prezentacji multimedialnej, połączonej z klasycznym wykładem tablicowym. Przewidziane jest prowadzenie pokazów oraz zapoznanie z próbkami wybranych materiałów.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny. Prowadzący inspiruje do dyskusji nad uzyskanymi wynikami, ich interpretacją, odniesieniami do danych literaturowych, wartości normowych lub tablicowych.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, głównie na podstawie osobiście zebranych materiałów źródłowych. Nabywają umiejętność krytycznej oceny wiarygodności źródeł informacji, umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz jakość wykonanej pracy.
 • Zajęcia seminaryjne: Referaty prezentowane przez studentów są przedstawiane w postaci prezentacji multimedialnej. Integralną częścią zajęć jest dyskusja prezentowanych treści, moderowana przez prowadzącego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratorium: Kolokwium wstępne, aktywny udział w zajęciach, pisemne sprawozdanie z badań.
Seminarium: Prezentacja referatu, udział w dyskusji nad problemami poruszanymi w czasie zajęć.
Projekt: Przygotowanie projektu na zaproponowany przez prowadzącego zajęcia temat.
Dopuszczenie do egzaminu: Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć
Oceny z poszczególnych form zajęć obliczane będą według regulaminu AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejno prezentowane treści. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do zapoznania się z zagadnieniami przypisanymi do wykonywanego ćwiczenia, których znajomość jest przedmiotem sprawdzianu poprzedzającego wykonanie ćwiczenia. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie sprawozdania prezentującego rozwiązanie postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują projekt na zaproponowany przez prowadzącego zajęcia temat. Oceniany jest sposób wykonania projektu, dobór materiałów źródłowych oraz celowość proponowanych w projekcie rozwiązań praktycznych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przygotowują indywidualnie i przedstawiają na forum grupy prezentację na temat wskazany przez prowadzącego zajęcia. Uczestniczą w dyskusji nad prezentowanymi treściami, przedstawiając argumenty za i przeciw przyjętym tezom. Ocenie podlega wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób prezentowania omawianych treści.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen uzyskanych podczas wszystkich form zajęć. Egzamin: 60% oceny końcowej, laboratorium: 20% oceny końcowej, pozostałe: 10%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Uczestnictwo w zajęciach z inną grupą ćwiczeniową lub uzyskanie zaliczenia w trybie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

W czasie zajęć laboratoryjnych obowiązuje odzież ochronna.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Małolepszy J. (red.) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. UWN-D AGH. Kraków 2013
Nocuń-Wczelik W. (red.) – Laboratorium materiałów wiążących. SU AGH, Kraków 2003
Nocuń-Wczelik W. (red.) – Cement. Metody Badań. Wybrane kierunki stosowania. Wyd. AGH Kraków 2010
Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu. Wyd. Polski Cement / PWN. Kraków 2010
Neville A – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Kraków 2000
Stefańczyk B. i inni (praca zbiorowa) – Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Wyd. Arkady 2008
Gawlicki M. – Beton a środowisko naturalne, Budownictwo, Technologie, Architektura. 1644-745X. 2010, nr 3, s. 42-45
Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak