Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium specjalistyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-401-n
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu Seminarium Specjalistyczne prowadzone są zajęcia mające na celu uzupełnienie i rozszerzenie szczegółowej wiedzy specjalistycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych, instrumentach pomiarowych i sensorach stosowanych w laboratoriach badawczych i laboratoriach kontroli jakości TCH2A_W02, TCH2A_W03 Kolokwium
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę obejmującą fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne podstawy nowoczesnych metod analitycznych TCH2A_W02 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać najlepszą metodę analityczną oraz zaplanować proces analityczny do rozwiązania postawionego problemu. TCH2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi planować i rozwiązywać zadania samodzielnie lub zespołowo (w tym jako kierownik zespołu). TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych, instrumentach pomiarowych i sensorach stosowanych w laboratoriach badawczych i laboratoriach kontroli jakości - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę obejmującą fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne podstawy nowoczesnych metod analitycznych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać najlepszą metodę analityczną oraz zaplanować proces analityczny do rozwiązania postawionego problemu. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi planować i rozwiązywać zadania samodzielnie lub zespołowo (w tym jako kierownik zespołu). - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (18h):

Studenci przygotowują materiały do dyskusji (indywidualnie, lub w niewielkich zespołach) na zadane przez Prowadzącego tematy. Studenci mają możliwość zaproponowania tematów związanych z interesującą ich tematyką.
Co do zasady proponowane tematy wykraczają poza tematykę badawczą realizowaną na Wydziale.
W ramach modułu możliwe jest także wygłoszenie prelekcji przez specjalistów zaproszonych z instytucji zewnętrznych (specjaliści z przemysłu, visiting professors).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.Kolokwium końcowe

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji,jej strona edycyjna jak i tzw. kompetencje miękkie
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa Ok = 0.5*Oas + 0.5*Okk
gdzie:
Oas – ocena za aktywność studenta na zajęciach
Okk – ocena z kolokwium końcowego.
Obie oceny (Oas, Okk) muszą być pozytywne.
Ocena Okk jest średnią ocen ze wszystkich terminów zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prowadzący ustala, kierując się zapisami w regulaminie studiów AGH, zasady nadrobienia zaległości wynikających z nieobecności.
Nieobecność na 2j zajęciach powoduje brak możliwości uzyskania pozytywnego zaliczenia w I terminie (Okk = 2,0 – ndst).
Nieobecność na 4 lub więcej zajęciach powoduje nie klasyfikowanie studenta i konieczność powtarzania przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura specjalistyczna, zgodna z tematyką prowadzonych zajęć seminaryjnych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje zebrane w specjalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Informacje dodatkowe:

Brak