Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium magisterskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-402-n
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty na zadany temat dotyczący realizowanej pracy magisterskiej. Prezentacje dotyczą części eksperymentalnej i teoretycznej pracy i zawierają informacje na temat koncepcji i planowania eksperymentu, przebiegu jego realizacji dyskusji wyników oraz wniosków końcowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych stosowanych w analityce próbek analitycznych o zróżnicowanym skłasdzie TCH2A_W02 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dobrać właściwą metodę i proces analityczny do rozwiązania konkretnego problemu TCH2A_U01 Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację dotyczącą wykonywanych prac oraz dyskutować założenia metodyczne i efektywność obranego sposobu przygotowania pracy dyplomowej TCH2A_U03 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i przestrzegania zasad etyki zawodowej TCH2A_K02, TCH2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych stosowanych w analityce próbek analitycznych o zróżnicowanym skłasdzie - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać właściwą metodę i proces analityczny do rozwiązania konkretnego problemu - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację dotyczącą wykonywanych prac oraz dyskutować założenia metodyczne i efektywność obranego sposobu przygotowania pracy dyplomowej - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i przestrzegania zasad etyki zawodowej - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (18h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prezentacja (oceniana za treści merytoryczne, estetykę i fachowość
przygotowania oraz za sposób prezentacji), aktywność i obecność na zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena za prezentację + 0,5 ocena za udział w dyskusji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, nieobecności należy usprawiedliwić u Prowadzącego bezzwłocznie po ponownym przystąpieniu do zajęć po powrocie z nieobecności.
Zasady nadrobienia powstałych zaległości ustala Prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zgodna z tematyką realizowanej pracy magisterskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje zebrane w specjalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Informacje dodatkowe:

Brak