Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-403-n
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sułowska Justyna (sulowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu przyrodniczych i prawnych aspektów ochrony środowiska z wiedzą w zakresie technologii chemicznej, pomocną w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących ochrony poszczególnych składowych środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. TCH2A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. TCH2A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. TCH2A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. TCH2A_W04 Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić przydatność i ograniczenia stosowanych technologii służących zarówno ograniczeniu, emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwania. TCH2A_U01, TCH2A_U02 Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U002 Potrafi opisać „przyjazne dla otoczenia” technologie przemysłowe oparte na procesach chemicznych. TCH2A_U01, TCH2A_U02 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wpływu emisji substancji zanieczyszczających na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. TCH2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie znaczącą rolę chemii w rozwiązywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska. TCH2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić przydatność i ograniczenia stosowanych technologii służących zarówno ograniczeniu, emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opisać „przyjazne dla otoczenia” technologie przemysłowe oparte na procesach chemicznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu emisji substancji zanieczyszczających na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie znaczącą rolę chemii w rozwiązywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (18h):
Zagadnienia seminaryjne

1.Budowa i skład chemiczny poszczególnych składowych środowiska naturalnego.
2.Geochemia środowiska – cykle biogeochemicznej podstawowych pierwiastków naruszenia równowagi przyrodniczej.
3.Rodzaje zanieczyszczeń atmosfery i podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do oczyszczania gazów odlotowych. Sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
4.Rodzaje zanieczyszczeń środowiska wodnego, chemiczne technologie i materiały dla uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.
5.Rodzaje zanieczyszczeń środowiska glebowego, technologie oraz materiały służącego jego ochronie.
6.Gospodarka odpadami przemysłowymi – charakterystyka i podział odpadów, kierunki i technologie ich neutralizacji i gospodarczego wykorzystania.
7.Biotechnologia w ochronie środowiska – mikrobiologiczne usuwanie metali ze ścieków, mikrobiologiczne ługowanie metali z odpadów przemysłowych.
8.Unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony poszczególnych składowych środowiska naturalnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie prezentacji wybranego tematu seminaryjnego i uzyskanie pozytywnej oceny. Udział w dyskusjach dotyczących poruszanej tematyki zajęć. Kolokwium zaliczeniowe z treści zajęć. Obecność na zajęciach. W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny z prezentacji istnieje możliwość jej poprawy na końcu semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z przygotowanej prezentacji + 0,5 * ocena z kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Pisemne prace zaliczeniowe na tematy omawiane podczas nieobecności studenta na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, WPWN Warszawa, 1999.
2. B. Poskrobko, T. Poskrobko, K. Skiba, Ochrona biosfery, WPWE, Warszawa, 2007.
3. E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, WPWN, Warszawa, 2004.
4. F. Maciak, Ochrona rekultywacyjna środowiska, WSGGW, Warszawa, 2003.
5. C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, WPWN, Warszawa, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak